ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านการเรียนการสอนบนเว็บระหว่างปี พ.ศ. 2542-2546

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านการเรียนการสอนบนเว็บระหว่างปี พ.ศ. 2542-2546
นักวิจัย : ศิระ ศิริจันทร์
คำค้น : การเรียนการสอนผ่านเว็บ , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญเรือง เนียมหอม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15141
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนบนเว็บ และมุ่งศึกษาประสิทธิภาพการเรียนการสอนบนเว็บ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านความคงทนในการเรียนรู้ จากวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนบนเว็บของสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2542-2546 จำนวน 40 เรื่องและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อคำนวณค่าขนาดอิทธิพลจำนวน 25 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่า 1. จากงานวิจัยทั้งหมด 40 เรื่อง ส่วนใหญ่งานวิจัยผลิตจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานวิจัยส่วนใหญ่พบมากในปี พ.ศ. 2546 ในส่วนด้านเนื้อหาวิชาเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยีมากที่สุด ประชากร / กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ใช้รูปการเรียนการสอนบนเว็บแบบเผยแพร่ ระยะเวลาทดลอง 1-4 สัปดาห์ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้การเลือกแบบเจาะจง 2. ประสิทธิภาพการเรียนการสอนบนเว็บในทุกระดับการศึกษาเมื่อเทียบกับวิธีการสอนอื่นด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ต่อการเรียนการสอน มีค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ย 1.52 แบละ 0.52 ตามลำดับ.

บรรณานุกรม :
ศิระ ศิริจันทร์ . (2549). การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านการเรียนการสอนบนเว็บระหว่างปี พ.ศ. 2542-2546.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิระ ศิริจันทร์ . 2549. "การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านการเรียนการสอนบนเว็บระหว่างปี พ.ศ. 2542-2546".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิระ ศิริจันทร์ . "การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านการเรียนการสอนบนเว็บระหว่างปี พ.ศ. 2542-2546."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ศิระ ศิริจันทร์ . การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านการเรียนการสอนบนเว็บระหว่างปี พ.ศ. 2542-2546. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.