ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) การแพร่กระจายในธรรมชาติและพื้นที่เสียงต่อการตั้งประชากรของกุ้งขาวบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงด้วยการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) การแพร่กระจายในธรรมชาติและพื้นที่เสียงต่อการตั้งประชากรของกุ้งขาวบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงด้วยการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
นักวิจัย : วิภูษิต มัณฑะจิตร
คำค้น : กุ้งขาว , ธรรมชาติ , เสียง , เพาะเลี้ยงกุ้งขาว , สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ , Litopenaeus , vannamei , การแพร่กระจาย , ลุ่มน้ำบางปะกง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/40309
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิภูษิต มัณฑะจิตร . (2550). การใช้พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) การแพร่กระจายในธรรมชาติและพื้นที่เสียงต่อการตั้งประชากรของกุ้งขาวบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงด้วยการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิภูษิต มัณฑะจิตร . 2550. "การใช้พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) การแพร่กระจายในธรรมชาติและพื้นที่เสียงต่อการตั้งประชากรของกุ้งขาวบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงด้วยการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิภูษิต มัณฑะจิตร . "การใช้พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) การแพร่กระจายในธรรมชาติและพื้นที่เสียงต่อการตั้งประชากรของกุ้งขาวบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงด้วยการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
วิภูษิต มัณฑะจิตร . การใช้พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) การแพร่กระจายในธรรมชาติและพื้นที่เสียงต่อการตั้งประชากรของกุ้งขาวบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงด้วยการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.