ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
นักวิจัย : ทวีศิลป์ กุลนภาดล
คำค้น : district administrative organizations , Participation , Transformational Leadership , การมีส่วนร่วม , ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง , องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5180219 , http://research.trf.or.th/node/6427
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักการสำคัญของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารในท้องถิ่นและประชาชน การมีผู้บริหารที่มุ่งเสริมสร้างอำนาจให้แก่ประชาชนจะทำให้การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีความสอดคล้องกับลักษณะของผู้นำที่เอื้อให้เกิดการกระจายอำนาจไปสู่ผู้ตาม และทำให้กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม และการพัฒนารูปแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนจำนวน 200 คนและผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประสบความสำเร็จ 1 แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ 1 แห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประสบความสำเร็จสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ประสบความสำเร็จทุกๆด้าน โดยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารให้ความสําคัญกับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลและคนในชุมชนทุกคน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางการสื่อสารในชุมชน การติดต่อสื่อสารในชุมชน การติดต่อสื่อสารในชุมชนของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องสื่อถึงความ กลุ่มทางสังคม และกลุ่มทางเศรษฐกิจ หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์การและรายบุคคล การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมของประชาชน การวิเคราะห์ตนเอง การเปลี่ยนกระบวนทัศน์และทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริหาร ทักษะความเป็นผู้นำ ผลการประเมินหลักสูตรจากการทดลองใช้อยู่ในระดับเหมาะสมมากและปานกลาง Community participation,public administrators and coporative process,are an important principle of democracy development. Decentralization of the administration could be success by empower the people. Transformational leadership of public administrators enable decentralization and promote participation of the people. The purposes of this research are to study transformational leadership of administrators in sub-district administrative organizations, Factors affecting the participation of people, and to develop training curriculum for transformational leadership. Samples were people in 100 people in successful sub-district administrative organizations and 100 people in non-successful sub-district administrative organizations. Results were found as follows : Transformational leadership of administrators in successful sub-district administrative organizations higher than administrators in non-successful sub-district administrative organizations for all aspects. The factors which were related people’ participation in the community were leadership ,communication channals ,community’s communication ,social and economic group in community. Training course were designed to develop transformational leadership process of sub-district administrators. The course revealed that organizational and personel transformation ,leadership motivation development ,self analysis ,paradigm shift ,positive attitude and leadership skills. Training appropriate assessment results were high level.

บรรณานุกรม :
ทวีศิลป์ กุลนภาดล . (2554). การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ทวีศิลป์ กุลนภาดล . 2554. "การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ทวีศิลป์ กุลนภาดล . "การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
ทวีศิลป์ กุลนภาดล . การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.