ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีความไวและจำเพาะสำหรับตรวจวินิจฉัยมะเร็งน้ำดีในระยะเริ่มต้น

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีความไวและจำเพาะสำหรับตรวจวินิจฉัยมะเร็งน้ำดีในระยะเริ่มต้น
นักวิจัย : กัญญาณัฐ(ภัททิรา) เปี่ยมงาม
คำค้น : biomarker , cholangiocarcinoma , Opisthorchis viverrini , Proteomics , ตัวบ่งชี้ , พยาธิใบไม้ในตับ , มะเร็งท่อน้ำดี , โปรติโอมิกส์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4980062 , http://research.trf.or.th/node/6242
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มะเร็งท่อน้ำดี (cholangiocarcinoma) มีอุบัติการณ์สูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยพบว่าสาเหตุการเกิดโรคมีความสัมพันธ์กับพยาธิใบไม้ในตับ (Opisthorchis viverrini) และสารก่อมะเร็ง nitrosamine ซึ่งพบได้มากในอาหารหมักดอง เช่น ปลาร้า เป็นต้น การวินิจฉัยโรคมะเร็งท่อน้ำดีอาศัยการตรวจเบื้องต้นจากอาการทางคลินิก ร่วมกับการใช้เครื่องมือที่ต้องอาศัยความชำนาญและมีราคาแพง ได้แก่ อัลตราซาวด์ คลื่นสนามแม่เหล็ก และการตรวจชิ้นเนื้อ เป็นต้น ส่วนการตรวจตังบ่งชี้ เช่น Carcinoem- bryonic antigen (CEA), carbohydrate antigen (CA) 19-9, Soybean agglutinin specific biliary glycoprotein (SBG) และ Biliary alkaline phosphatase เป็นต้น ซึ่งพบว่ายังไม่มีความจำเพาะต่อการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี จึงมีความพยายามที่จะศึกษาหาตัวบ่งชี้ชนิดใหม่ที่มีความไวและจำเพาะต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดีมากกว่าเดิม การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการแสดงออกของโปรตีนที่ถูกปล่อยออกมาจากเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและสะสมในซีรั่ม เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นตัวบ่งชี้สำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยศึกษาโปรตีนในซีรั่มของหนูทดลอง Syrian golden hamster ที่ได้รับการกระตุ้นด้วยการติดเชื้อ O. viverrini ร่วมกับการได้รับสาร DMN เพื่อให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยแยกโปรตีนตามมวลโมเลกุลด้วย 12.5% SDS-PAGE จากนั้นตัดแบ่งเจลออกเป็น 20 ช่วง นำไปย่อยด้วยเอนไซม์ทริปซินและวิเคราะห์เปบไทด์ด้วยเทคนิค LC/MS/MS นำผลจาก LC/MS/MS วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยโปรแกรม DecyderMS และวิเคราะห์หาชนิดของโปรตีนที่มีการแสดงออกเปลี่ยนแปลงในแต่ละตัวอย่างด้วยโปรแกรม Mascot ผลการศึกษาพบโปรตีนที่มีการแสดงออกแตกต่างอย่างมีในนัยสำคัญทางสถิติ ในกลุ่มที่ถูกกระตุ้นให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (p < 0.05) รวม 279 โปรตีน ซึ่งเกี่ยวข้องหรือทำหน้าที่ในกระบวนการต่างๆเช่น cellular process, cellular component organization, regulation, development process, metabolic process และ immune system process เป็นต้น Cholangiocarcinoma (CCA) is one of the primary liver cancers found commonly in the Northeastern part of Thailand. The causes of this disease is known to relate to liver fluke infection, Opisthorchis viverrini, and expose to carcinogens, nitrosamine, found in fermented food such as fermented fish (Thai:Pla ra). The diagnosis of Cholangiocarcinoma (CCA) is usually made on valuation of clinical sign and symptom in combination with clinical physiology or using ultrasound, CTscan, MRI and biopsy. Although, tumor markers such as CEA, CA 19-9, SBG and Biliary alkaline phosphatase are widely used serum CCA marker, they don’t have specificity to CCA. Higher specific and sensitive biomarker for CCA detection are needed. The purpose of this study is to explore the differential expressed proteins in serum of CCA induced mice in order to use it as serum marker for diagnosis of CCA. Syrian golgen hamster were infected with O. viverrini and DMN to induce CCA in bile duct. Protein serum were separated using 7.5% and 12.5% SDS-PAGE. Each protein sample on denaturing gel was sliced into 20 section, trypsin in-gel digested and analyzed by LC/MS/MS. The raw MS/MS data were further quantify by DecyderMS and identified by Mascot. Quantitative protein expression was obtained from 279 proteins (p < 0.05). They are involved in cellular process, cellular component organization, regulation, development process, metabolic process and immune system process.

บรรณานุกรม :
กัญญาณัฐ(ภัททิรา) เปี่ยมงาม . (2555). การพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีความไวและจำเพาะสำหรับตรวจวินิจฉัยมะเร็งน้ำดีในระยะเริ่มต้น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กัญญาณัฐ(ภัททิรา) เปี่ยมงาม . 2555. "การพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีความไวและจำเพาะสำหรับตรวจวินิจฉัยมะเร็งน้ำดีในระยะเริ่มต้น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กัญญาณัฐ(ภัททิรา) เปี่ยมงาม . "การพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีความไวและจำเพาะสำหรับตรวจวินิจฉัยมะเร็งน้ำดีในระยะเริ่มต้น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
กัญญาณัฐ(ภัททิรา) เปี่ยมงาม . การพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีความไวและจำเพาะสำหรับตรวจวินิจฉัยมะเร็งน้ำดีในระยะเริ่มต้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.