ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่อต้านมะเร็งปอดจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่อต้านมะเร็งปอดจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น
นักวิจัย : วีระ วงศ์คำ
คำค้น : Agapetes hosseana , Agapetes megacarpa , anti-metastasis , anticancer , apoptosis , Cordyline fruticosa , egonol , epicatechin , isolaricirresinol , lupeol , lupeol benzoate , lupeol cinnamate , Manglietia garrettii , Michelia champaca , Murraya paniculata , plumbagin , Plumbago indica , stearyl-O-acetyl-trans-ferulate , Styrax benzoides , Talauma candollii , β-sitosterol , β-sitosterol benzoate , β-sitosterol cinnamate
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DBG5080007 , http://research.trf.or.th/node/6107
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มีการนำเอาเซลล์สภาพเลี้ยง 3 เชื้อสายมาใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย เซลล์เชื้อสายมะเร็ง 2 ชนิด คือ A549 (เซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์แบบเซลล์ไม่เล็ก) และ NCI-H1299 (เซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์แบบเซลล์เล็ก) และเซลล์ไฟโบบลาสท์ปกติของปอดมนุษย์F-1044 นำเอาสารสกัดทั้งหมดจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านมาทำการทดสอบประกอบด้วย ประทัดดอย สะเภาลม แก้ว จำปา หมากผู้หมากเมีย มณฑา และมณฑาป่า โดยกระบวนการสกัดใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมจำนวนหนึ่งทั้งเป็นแบบมีขั้วและไม่มีขั้ว การทดสอบใช้กระบวนการด้านเซลล์ชีววิทยาหลายๆแบบในการประเมินกระบวนการต่อต้านมะเร็ง สารสกัดจากประทัดดอยและสะเภาลมให้ผลที่แสดงค่าสูงสุดในการทดลองนำร่องต่างๆ จึงนำมาสกัดและทำให้เป็นสารบริสุทธิ์พร้อมทั้งมีการดัดแปลงเป็นอนุพันธ์ได้หลายตัวอย่าง คือ lupeol, lupeol benzoate, lupeol cinnamate, β-sitosterol, β-sitosterol benzoate, และ β-sitosterol cinnamate จาก ประทัดดอย และ isolaricirresinol, epicatechin, และ stearyl-O-acetyl-trans-ferulate จากสะเภาลม เมื่อนำสารแต่ละตัวมาทดสอบปรากฏว่าทั้งหมดแสดงความไม่เป็นพิษเฉียบพลันต่อเซลล์ทั้งสามเชื้อสาย (มีค่า IC50 > 50 μM/ml) และมีการเลือกออกฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็งมากกว่าเซลล์ปกติ สารบริสุทธิ์ส่วนใหญ่ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์โดยแสดงค่าดัชนีการแบ่งตัวแบบไมโทซีสที่ลดลงเมื่อเซลล์ได้รับสารเมื่อเทียบกับเซลล์ที่ไม่ได้รับสาร สารบริสุทธิ์จากประทัดดอยแสดงแนวโน้มในการควบคุมวัฏจักรของเซลล์มะเร็งที่ขั้น G0/G1 ในขณะที่สารจากสะเภาลมควบคุมที่ขั้น G2 การยับยั้งการบุกรุกแพร่กระจายของสารเหล่านี้มีการแสดงออกที่ไม่ชัดเจนเมื่อศึกษาโดยใช้วิธีเจลลาตินไซโมกราฟฟีและการทดสอบการแสดงออกของยีนMMP มีสารบริสุทธิ์อีกสองชนิดที่ใช้ในการทดลองกับเซลล์มะเร็ง คือ egonol และ plumbagin ซึ่งสกัดและทำให้บริสุทธิ์มาจากสมุนไพรจากป่า Styrax benzoides และ Plumbago indica ตามลำดับ egonol แสดงความไม่เป็นพิษเฉียบพลันต่อเซลล์แต่แสดงการต่อต้านการเพิ่มจำนวนเซลล์มะเร็งโดยขึ้นกับปริมาณและระยะเวลาที่ได้รับสาร ซึ่งมีการทดสอบยืนยันโดยกระบวนการยับยั้งการสร้างกลุ่มก้อนของเซลล์มะเร็งทั้งสองเชื้อสาย การยับยั้งการบุกรุกแพร่กระจายของ egonol มีการแสดงให้เห็นชัดเมื่อใช้การทดสอบไซโมแกรม การทดสอบโดยใช้จานเลี้ยงทดสอบการแทรกตัว และการตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องโดยใช้เรียลไทม์พีซีอาร์จากการใช้กระบวนการทางโฟลไซโตเมทรีพบว่าสารนี้สามารถชักนำให้เซลล์มีการตายแบบอะโพโทซีสได้และยังอาจมีการควบคุมวัฏจักรของเซลล์ที่ระยะ G0/G1 อีกด้วยแม้ว่าจะไม่ชัดเจนนักส่วนสาร plumbago ซึ่งทราบกันดีว่ามีในพืชหลายชนิด มีการออกฤทธิ์ต่อต้านเซลล์มะเร็งในระดับปานกลาง โดยมีการเลือกออกฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็งโดยขึ้นกับปริมาและระยะเวลาที่ได้รับสาร มีการควบคุมวัฏจักรเซลล์ที่ระยะ G0/G1 และมีแนวโน้มชักนำให้เซลล์ตายแบบอะโพโทซีส Three cultured cell lines have been used in this study including 2 cancer cell lines, A549 (human non-small cell lung cancer) and NCI-H1299 (human small cell lung cancer) and a human normal lung fibroblast cell line, F-1044. Crude extracts from 7 species of local traditional herbs were tested comprising Agapetes megacarpa, Agapetes hosseana, Murraya paniculata, Michelia champaca, Cordyline fruticosa, Talauma candollii and Manglietia garrettii. The extracts were carried out using some suitable polar and non-polar solvents. Several cytological bioassays were employed to evaluate a number of aspects of anticancer activities of the extracts. The extracts from A. megacarpa and A. hosseana expressed the highest activities in the preliminary experiments. Purified compounds from this two species have been identified; lupeol, lupeol benzoate, lupeol cinnamate, β-sitosterol, β-sitosterol benzoate, and β-sitosterol cinnamate from A. megacarpa and isolaricirresinol, epicatechin and stearyl-O-acetyl-trans-ferulate from A. sosseana. All of these compounds showed non-cytotoxic activities against the three cell lines (with IC50 > 50 μM/ml) and selectively reacted against the cancer cells more than normal cells. Most of the compound inhibited cell division with significantly lower Mitotic Index in exposed cells than the control non-exposed cells. The pure compounds from A. megacarpa expressed the tendency to control the cancer cell cycle at G0/G1 stage, while those from A. hosseana control at G2 stage. Anti-metastasis of these compounds has been unclear exhibited against the cancer cells by gelatin zymography and MMP genes expression assay. The other two pure compounds egonol and plumbagin, from Styrax benzoides and Plumbago indica respectively, were used to test against the cancer cells. Egonol expressed a non-cytotoxic activity but with a dose- and timedependent manner of anti-proliferative reaction against the cancer cells. These were clearly verified by the inhibition of colony formation to both cancer cell lines. Anti-metastasis of egonol was clearly showed by zymogram, invasion chamber assay and the examined expression of the related genes using real-time PCR. Apoptotic induction with the cryptic cell cycle control at G0/G1 was observed by using flow cytometry. Plumbago, a well-known compound found in several plants, expressed a moderate reaction against the cancer cells. Selectively react on cancer cells with the dose- and time- dependent manner. Cell cycle control on the cancer cells have been detected on the G0/G1 stage but with the tendency of apoptotic induction.

บรรณานุกรม :
วีระ วงศ์คำ . (2554). สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่อต้านมะเร็งปอดจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วีระ วงศ์คำ . 2554. "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่อต้านมะเร็งปอดจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วีระ วงศ์คำ . "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่อต้านมะเร็งปอดจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
วีระ วงศ์คำ . สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่อต้านมะเร็งปอดจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.