ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำโดมใหญ่ ของชุมชน ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำโดมใหญ่ ของชุมชน ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : กมล หอมกลิ่น
คำค้น : ทรัพยากรธรรมชาติ , สิ่งแวดล้อม , อุบลราชธานี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG50E0035 , http://research.trf.or.th/node/5921
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยรูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำโดมใหญ่ ของชุมชนตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนของตนและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุเกิดขึ้นจากปัญหาลำน้ำโดมใหญ่เปลี่ยนแปลงทำให้การใช้ประโยชน์จากลำน้ำน้อยลงกว่าเดิม ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากโครงการการสร้างฝายลำโดมใหญ่ที่ทำให้ระบบนิเวศน์ของลำน้ำเปลี่ยนแปลงประกอบกับพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากลำโดมใหญ่ของชุมชนที่เปลี่ยนไป เช่น การทิ้งขยะลงในน้ำ การหาปลาแบบผิดวิธีโดยการใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ดังนั้นรูปแบบการดำเนินกิจกรรม จึงได้หาแนวทางฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะการจัดเวทีประชุมชี้แจงการทำโครงการวิจัยในชุมชน การคัดเลือกอาสาสมัครวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ พัฒนาการการอนุรักษ์ลำโดมใหญ่ของชุมชน การศึกษาศักยภาพ เงื่อนไขปัจจัยของชุมชนต่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลำโดมใหญ่ และระยะการหารูปแบบการจัดการและแนวทางพัฒนาฟื้นฟูลำโดมใหญ่ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้ทีมวิจัยร่วมกับชุมชนค้นพบแนวทางการฟื้นฟู ได้แก่ 1. การจัดการขยะริมลำโดมและตลอดระยะแนวลำโดมเขตพื้นที่ศึกษา5 กิโลเมตร 2. การจัดทำข้อบัญญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ในเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย 3. การจัดการเรื่องขยะโดยการย้ายที่ทิ้งขยะไปอยู่ทางทิศใต้ของชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสาธารณะ 4. การเพิ่มเติมความรู้ในการฟื้นฟูตลิ่งริมโดม โดยการศึกษาดูงาน 5. จัดทำรั้วไม้ริมตลิ่งเพื่อป้องกันหน้าดินพัง 6. การปลูกต้นไม้ริมตลิ่ง

บรรณานุกรม :
กมล หอมกลิ่น . (2553). รูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำโดมใหญ่ ของชุมชน ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กมล หอมกลิ่น . 2553. "รูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำโดมใหญ่ ของชุมชน ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กมล หอมกลิ่น . "รูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำโดมใหญ่ ของชุมชน ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
กมล หอมกลิ่น . รูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำโดมใหญ่ ของชุมชน ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.