ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการทำสวนผลไม้แบบชีวภาพอย่างยั่งยืน ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ระยะที่ 1

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการทำสวนผลไม้แบบชีวภาพอย่างยั่งยืน ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ระยะที่ 1
นักวิจัย : มานัด โพธิ์แก้ว
คำค้น : ระยอง , สวนผลไม้
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG49M0013 , http://research.trf.or.th/node/5861
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรจะต้องมีการพัฒนาและจัดการระบบการผลิตเป็นแบบพึ่งพาตนเองเพื่อให้สามารถอยู่รอดในสังคมปัจจุบัน การลดต้นทุนการผลิต เป็นวิถีทางหนึ่งในการผลิตพืชผล มีการดูแลพืชผล โดยอาศัยธรรมชาติ โครงการวิจัย “การศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการทำสวนผลไม้แบบชีวภาพอย่างยั่งยืน” เป็นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตที่มุ่งเน้นการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก และปุ๋ยชีวภาพ โดยพยายามละ – เลิก การใช้สารเคมี อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกในการรับผิดชอบในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกษตรกรก้าวไปสู่การผลิต ในรูปแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่งสารชีวภาพที่จัดทำได้โดยอาศัยวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้ เป็นการทดแทนการใช้สารเคมีที่มีผลตกค้างและเป็นอันตรายต่อสภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเรียกว่า “ภาวะโรคร้อน” ในปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
มานัด โพธิ์แก้ว . (2552). การศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการทำสวนผลไม้แบบชีวภาพอย่างยั่งยืน ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ระยะที่ 1.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
มานัด โพธิ์แก้ว . 2552. "การศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการทำสวนผลไม้แบบชีวภาพอย่างยั่งยืน ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ระยะที่ 1".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
มานัด โพธิ์แก้ว . "การศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการทำสวนผลไม้แบบชีวภาพอย่างยั่งยืน ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ระยะที่ 1."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
มานัด โพธิ์แก้ว . การศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการทำสวนผลไม้แบบชีวภาพอย่างยั่งยืน ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ระยะที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.