ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาแนวทางวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพังงา

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาแนวทางวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพังงา
นักวิจัย : เกษม เพ็ชรสังข์
คำค้น : พังงา , เกษตรอินทรีย์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG49S0017 , http://research.trf.or.th/node/5501
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยแนวทางวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จังหวัดพังงา ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดพังงา ศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พัฒนาองค์ความรู้การเกษตรอินทรีย์ การสร้างกลไกการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้เวลาในการวิจัย 6 เดือน โดยศึกษาสถานการณ์ องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร อินทรีย์ในจังหวัดพังงา การค้นหารูปแบบและแนวทางการวิจัย และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิดและประสบการณ์ การสัมภาษณ์ เกษตรกร การเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล การจัดเวทีย่อยระดับอำเภอ จัดเวทีใหญ่ระดับจังหวัด มีการแบ่งกลุ่มอภิปราย ระดมความคิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เพื่อค้นหารูปแบบและแนวทางขับเคลื่อนงานวิจัยเกษตรอินทรีย์ในทางยุทธศาสตร์และนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณชน

บรรณานุกรม :
เกษม เพ็ชรสังข์ . (2552). ศึกษาแนวทางวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพังงา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เกษม เพ็ชรสังข์ . 2552. "ศึกษาแนวทางวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพังงา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เกษม เพ็ชรสังข์ . "ศึกษาแนวทางวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพังงา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
เกษม เพ็ชรสังข์ . ศึกษาแนวทางวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพังงา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.