ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์กับชุมชนบ้านตาหมอ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์กับชุมชนบ้านตาหมอ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : เจริญ ยืนยง
คำค้น : กองทุนหมู่บ้าน , นครศรีธรรมราช
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG46S0003 , http://research.trf.or.th/node/5455
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัย แนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์กับชุมชนบ้านตาหมอ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน ศึกษาการจัดการของกองทุนหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มีกระบวนการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกในหมู่บ้านตาหมอ โดยใช้ แบบสอบถาม การประชุมระดมความคิดเห็นของกรรมการกองทุนหมู่บ้านและแกนนำในหมู่บ้าน ข้อมูลจากสภากาแฟ การสังเกต ศึกษาเอกสารของกองทุน และการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็จะวิเคราะห์ผลโดยโยงไปหาคำตอบ เพื่อตอบวัตถุประสงค์และโจทย์วิจัย

บรรณานุกรม :
เจริญ ยืนยง . (2548). แนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์กับชุมชนบ้านตาหมอ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เจริญ ยืนยง . 2548. "แนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์กับชุมชนบ้านตาหมอ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เจริญ ยืนยง . "แนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์กับชุมชนบ้านตาหมอ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
เจริญ ยืนยง . แนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์กับชุมชนบ้านตาหมอ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.