ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยช้างในจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยช้างในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : พรชัย ปรีชาปัญญา
คำค้น : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ , ช้าง , ดัชนีคุณภาพน้ำ , ปางช้าง , ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG43N0003 , http://research.trf.or.th/node/5422
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาสภานภาพของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยช้างในจังหวัดเชียงใหม่เน้นประเมินสถานภาพโดยรวม และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของช้าง การเก็บข้อมูลประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลแบบผู้ให้ข้อมูลมีส่วนร่วม การตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณปางช้างโดยใช้สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในน้ำเป็นดัชนี ผลการวิจัยพบธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องประกอบไปด้วยเจ้าของบริษัทท่องเที่ยว เจ้าของปางช้าง เจ้าของช้าง ควาญช้าง คนงาน คนขายของที่ระลึก คนขายอาหาร เกษตรกรขายอาหารช้าง สัตวแพทย์ ชาวบ้านที่ให้เช่าที่พักแก่นักท่องเที่ยว และพนักงานขับรถ รายการท่องเที่ยวประกอบการแสดงช้างทำงาน การแสดงช้าง การนั่งช้างเที่ยว การเดินป่า หรือการนั่งแพ ปางช้างส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ชายป่า และลำธาร เพราะเหมาะสมในการพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของช้าง ช้างเลี้ยงลักษณะนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศป่าไม้ ในทางตรงกันข้ามก็ไม่ได้ทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์ขึ้น และความหลกหลายทางชีวภาพเพิ่มพูนขึ้น แต่พบว่าช้างสุขภาพดีทั้งกายและใจ หากเทียบกับช้างที่ต้องเดินในเมือง ธุรกิจประเภทนี้มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชนบทน้อย วิธีการท่องเที่ยวแบบนี้สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาช้างในเมืองใหญ่ได้ และสามารถนำมาเสริมกิจการท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ

บรรณานุกรม :
พรชัย ปรีชาปัญญา . (2544). สถานภาพของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยช้างในจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรชัย ปรีชาปัญญา . 2544. "สถานภาพของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยช้างในจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรชัย ปรีชาปัญญา . "สถานภาพของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยช้างในจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
พรชัย ปรีชาปัญญา . สถานภาพของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยช้างในจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.