ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5
นักวิจัย : อัญชลีพร (วาริทสวัสดิ์)หล่อทอง
คำค้น : มหาบัณฑิต
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RUG5450013 , http://research.trf.or.th/node/5410
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการ การประชุมวิชาการ “โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อให้นักศึกษาผู้รับทุนได้มีโอกาสรายงานผลการดำเนินงานและรายงานสรุปปิดโครงการ 1.2 เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และตัวแทนจากผู้ประกอบการมีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 1.3 เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใจบริบทหรือความเป็นจริงจากผู้ประกอบการ โดยไม่มุ่งเน้นวิชาการแต่เพียง ด้านเดียว แต่ต้องคิดและสามารถนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้งานจริงได้ 1.4 เพื่อกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายของนักวิจัย ผลที่ได้รับตลอดโครงการ 3.1 นักศึกษาได้รายงานผลการดำเนินงานและรายงานสรุปปิดโครงการ 3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 3.3 กระตุ้นบรรยากาศของการวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานที่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการมีความร่วมมือในการทำงานวิจัยในอนาคต 3.4 ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการกับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอข้อคิดเห็นที่มีต่องานวิจัย 3.5 นักศึกษาปริญญาโทเห็นแนวทางเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

บรรณานุกรม :
อัญชลีพร (วาริทสวัสดิ์)หล่อทอง . (2554). การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัญชลีพร (วาริทสวัสดิ์)หล่อทอง . 2554. "การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัญชลีพร (วาริทสวัสดิ์)หล่อทอง . "การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
อัญชลีพร (วาริทสวัสดิ์)หล่อทอง . การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.