ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวัตกรรมวิจัยเพื่อการค้นหายาต้านเอดส์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมวิจัยเพื่อการค้นหายาต้านเอดส์
นักวิจัย : สุภา หารหนองบัว
คำค้น : นวัตกรรม , ยา , เอดส์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA5080005 , http://research.trf.or.th/node/5399
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สืบเนื่องจากการกลายพันธุ์ของไวรัสเป็นปัญหาที่สำคัญในการใช้ยารักษาโรค ทางโครงการวิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาโครงสร้างเอนไซม์ที่มีการกลายพันธุ์ของเอนไซม์แบบต่าง ๆ เพื่อเป็นเป้าหมายในการค้นหายาต้านไวรัสดังนั้น การวิจัยโดยวิธีผลึกศาสตนร์ (X-ray crystallography) ของ HIV-1 RT/inhibitor complex จะนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับการยับยั้งและกลไกการออกฤทธิ์ของสารยับยั้ง จุดมุ่งหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการพัฒนาcomputational technologies ซึ่งสามารถคำนวณค่าอันตรกิริยาที่มีความจำเพาะของตัวยับยั้งที่มีต่อบริเวณการจับของโพรงการจับ (particular interaction) ซึ่งอาศัยวิธีคำนวณแบบ ab initio เพื่อการออกแบบโครงสร้างของตัวยับยั้งที่มีต่อเอนไซม์ที่มีการกลายพันธุ์ ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงได้ดำเนินการโดยจัดตั้ง computational drug discovery platform โดยนำเอาองค์ความรู้ทาง QSAR, quantum chemical calculations, virtual screening, de novo design, combinatorial library design, protein-ligand interaction simulations, large-scale molecular dynamics simulations, drug-likeness analysis และ ADME/T (Adsorption, Distribution, Metabolism, Excretion and Toxicology) prediction เข้ามาเป็นวิธีการดำเนินการวิจัย นอกจากนี้แล้ว ทางโครงการและทีมนักวิจัยยังได้จัดตั้ง Biological-physicochemical experimental platform โดยมุ่งทำการทดลองด้าน biophysical techniques เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางทฤษฎี เช่น การดำเนินการพัฒนา biological activity assay และ enzyme kinetics study ของเอนไซม์ HIV-1 RT โดยเริ่มจาก enzyme assay ในเบื้องต้น และ cell-based assay ในโอกาสต่อไป และยังศึกษาด้าน X-ray crystallography โดยขณะนี้มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ และได้ทำการศึกษาสมบัติของ HIV-1 RT/inhibitor complex โดยวิธี NMR spectroscopic study ในโอกาสต่อไปอีกด้วย การทดลองที่มีความสำคัญอีกด้านหนึ่งคือการหาค่าพลังงานการจับของ HIV-1 RT/inhibitor complex และ protein-protein/DNA complex โดยวิธี isothermal titration calorimetry (ITC) และโครงการวิจัยได้ดำเนินการศึกษาเบื้องต้นสำหรับ protein/DNA complex แล้ว และได้พัฒนา MD Simulations protocol ที่สามารถทำนายค่า binding energy ได้ถูกต้องตรงกับผลของการทดลองนับว่าเป็นการพัฒนาวิธี computer simulations techniques ที่มีความสำคัญมากได้เป็นครั้งแรก เมื่อนำเอาความรู้ทาง chemical biology ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยพื้นฐานแล้ว โครงการวิจัยยังมุ่งที่จะทำการศึกษาหาวัสดุพอลิเมอร์ที่มีสมบัติเป็น fluorescence resonance energy transfer materials สำหรับการพัฒนาพอลิเมอร์ที่ให้แสง fluorescence สำหรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาวิธี high throughput screening technology เพื่อการคัดสรรสารออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT bioassay แนวทางใหม่ ที่ให้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ และมีราคาถูก ดังนั้น จึงต้องนำเอาการศึกษาทางเคมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ Molecular recognition on host-guest interaction นำมาศึกษาด้วย โดยสรุป โครงการวิจัยนีน้มุ่งสู่การวิจัยและพัฒนาสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ที่มีการกลายพันธุ์ โดยนำเอาวิธีวิจัยแบบสหสาขาที่มีความทันสมัยและมีความก้าวหน้าเทียบเท่าการวิจัยชั้นนำในระดับนานาชาติ เพื่อนำไปสู่สารต้นแบบที่มีศักยภาพสูงเพื่อการจดสิทธิบัตรและเพื่อพัฒนาเป็นยาใหม่ต่อไป องค์ความรู้ใหม่จะได้รับการพัฒนาขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา Computer aided molecular design for drug discovery อย่างครบถ้วนทุกด้าน ซึ่งผลการวิจัยที่ได้รับจากทางโครงการได้นำไปสู่สารตั้งต้นในการพัฒนายาต้านเอดส์ในระยะต่อไป และเป็นการสร้างความร่วมมือแบบสหสาขาเพื่อการพัฒนายา ขึ้นในประเทศ ที่สำคัญที่สุดจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้

บรรณานุกรม :
สุภา หารหนองบัว . (2554). นวัตกรรมวิจัยเพื่อการค้นหายาต้านเอดส์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุภา หารหนองบัว . 2554. "นวัตกรรมวิจัยเพื่อการค้นหายาต้านเอดส์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุภา หารหนองบัว . "นวัตกรรมวิจัยเพื่อการค้นหายาต้านเอดส์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
สุภา หารหนองบัว . นวัตกรรมวิจัยเพื่อการค้นหายาต้านเอดส์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.