ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
คำค้น : ธุรกิจอาหาร , ผักผลไม้แปรรูป , หลักสูตร
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5390003 , http://research.trf.or.th/node/5269
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการนำธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญของชุมชนมาเป็นกรณีศึกษาสำหรับการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารในท้องถิ่น โดยเปรียบเทียบการจัดกระบวนการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมและการจัดกระบวนการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส้มโอ กล้วย ผักและสมุนไพร ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมมีความตั้งใจในการทำงานแต่ขาดความมั่นใจทำให้ไม่กล้าตัดสินใจ ทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไป ทำงานเป็นระบบ สำหรับนักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับชุมชนมีความเข้าใจในบริบทชุมชนได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มและชุมชน ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และชุมชนด้านการสาธิตและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ พบว่า คะแนนการสาธิตและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและคะแนนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างนักศึกษากลุ่มที่เรียนรู้ในรูปแบบเดิมและแบบเรียนรู้ร่วมกับชุมชนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) จากการถอดบทเรียนการวิจัยทำให้ทราบสมรรถนะนักศึกษาในขณะเดียวกันทราบสมรรถนะอาจารย์เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอนในการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับการประกอบอาชีพในชุมชนตนเองและชุมชนใกล้เคียงหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนดังกล่าว ควรเริ่มต้นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบรรยายโดยอาจารย์ จากนั้นให้นักศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามด้วยการทำปฏิบัติการ นำเสนอผลงาน ประเมินผลงานและผลการเรียนของนักศึกษา

บรรณานุกรม :
ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา . (2554). โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา . 2554. "โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา . "โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา . โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.