ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักวิจัย : เสริมสุข บัวเจริญ
คำค้น : การจัดการแบบมีส่วนร่วม , ขยะชุมชน , แผนกลยุทธ์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG52O0005 , http://research.trf.or.th/node/5253
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีสวนร่วม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research : PAR) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นจริงในการจัดการขยะชุมชน สำรวจความต้องการจำเป็นในการจัดการขยะการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม สร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในการบริหารจัดการขยะเพื่อชุมชน และประเมินผลการมีส่วนร่วมในการนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการขยะชุมชน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คงและ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการการสนทนากลุ่ม การประชุมปฏิบัติการ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การบันทึกและแบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ณ แหล่งกำเนิดคิดเป็นค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 90 แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ โครงการและแผนงานภายใต้แผนกลยุทธ์บรรลุตามเป้าหมาย ยกเว้นโครงการจัดตั้งศูนย์รีไซเคิล และธนาคารขยะชุมชนและโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และจัดการขยะชุมชนยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากมีบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ส่วนการมีส่วนร่วมในการนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติของการจัดการขยะชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในการบริหารจัดการขยะเพื่อชุมชนมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการจัดการขยะประกอบด้วย เตาเผาขยะแห้งชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถังทำปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ เครื่องย่อยขวดแก้วและเศษแก้ว เครื่องย่อยปุ๋ยหมักและเศษใบไม้และผสมปุ๋ยและสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์การคัดแยกขยะ สำหรับการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำสู่การปฏิบัติที่ต่อเนื่องจึงได้กำหนดแนวทางการเพิ่มสมรรถภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งของอำเภอแม่สะเรียง ได้ 6 สมรรถนะ คือ 1.จัดให้มีแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยระดับเทศบาลตำบล/ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล 2. จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมลด คัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ 1 เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล 1รีไซเคิล 3.เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ 4.แก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย โดยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในลักษณะรวมศูนย์ 5. ประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอย 6.เพิ่มรายได้จากการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

บรรณานุกรม :
เสริมสุข บัวเจริญ . (2553). การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เสริมสุข บัวเจริญ . 2553. "การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เสริมสุข บัวเจริญ . "การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
เสริมสุข บัวเจริญ . การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.