ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ จังหวัดสตูล

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ จังหวัดสตูล
นักวิจัย : อุกฤษฎ์ อิสมาแอล
คำค้น : การพัฒนาสังคม , ความยากจน , ความร่วมมือ , จังหวัด , บัญชีครัวเรือน , บูรณาการ , สตูล , สุขภาวะ , แก้ปัญหา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5240025 , http://research.trf.or.th/node/5227
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะ จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์ ในการเสริมสร้างตำบลเข้มแข็งตัวอย่างจำนวน 15 ตำบล สร้างเสริมการยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาและการจัดการชุมชนท้องถิ่น ตำบล ระหว่างประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการ สถาบันวิชาการในท้องถิ่น และ เพื่อสร้างเสริมและยกระดับการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาของคนในชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่ดำเนินงาน 5 อำเภอ 15 ตำบล 123 หมู่บ้านในจังหวัดสตูล โดยใช้การทำบัญชีครัวเรือน การสำรวจข้อมูลครัวเรือน การสำรวจข้อมูลองค์กรชุมชน ข้อมูลหมู่บ้าน ข้อมูลตำบล และข้อมูลอื่นๆ เป็นชุดเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล และใช้โปรแกรม มหิดล ABCD ในการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีรับจ่าย ใช้เทคนิคการถอดบทเรียน การถอดความรู้ ในการรวบรวมข้อมูลด้านอื่นๆ ประกอบกับการจัดระบบฐานข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศน์ภูมิศาสตร์ ในพื้นที่ 8 ตำบล นำร่องร่วมกับโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตำบลเพื่อสนับการตัดสินใจพัฒนาเชิงพื้นที่กรณีจังหวัดสตูล และใช้ 7 ตัวชีวัดประเมินตำบลเป้าหมายในการวัดความเข้มแข็งของตำบล สถานภาพของโครงการ โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะจังหวัดสตูล เป็นโครงการ “การวิจัยงานพัฒนา” เป็นโครงการที่ใช้ความรู้จากการวิจัยเพื่อยกระดับงานพัฒนา ที่ต้องการทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการจัดการชุดความรู้ เพื่อยกระดับงานพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนโครงการมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ทักษะดังกล่าว ผลการวิจัย ผลในการเสริมสร้างตำบลเข้มแข็งตัวอย่างจำนวน 15 ตำบลเป้าหมาย ทางโครงการได้ประสาน ให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนงาน คือ คณะทำงานตำบล ยุทธศาสตร์ตำบล นักจัดการความรู้ และอาสาสมัครทำบัญชี คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานโครงการ รวมภาคประชาชนจำนวน 409 คน รวมท้องที่ท้องถิ่นและภาคราชการจำนวน 263 คน รวมภาคเอกชนจำนวน 17 คนรวมแกนนำการขับเคลื่อนในจังหวัด 689 คน มีภาคีความร่วมมือที่ทำบัญชีจำนวน 3 โครงการ เครือข่ายความร่วมมือในจังหวัดจำนวน 49 องค์กร กลไกการขับเคลื่อนงาน ให้ความสำคัญกับการถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพกลไกทั้งระดับจังหวัดและตำบล รวมถึง การสำรวจ การจัดเก็บ การประมวลผล และการวิเคราะห์บัญชีรับจ่าย โดยใช้ 7 ตัวชี้วัดในการประเมินตำบลเข็มแข็ง คือ 1. มีกลไกคณะทำงานที่หลากหลาย 2. ตำบลที่มีการจัดระบบฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน 3. ตำบลที่ใช้บัญชีครัวเรือนเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการทำแผน 4. ตำบลที่มีการจัดทำแผนชุมชน 5. ตำบลที่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อหนุนเสริมอาชีพหลัก 6. ตำบลที่มีการจัดระบบสวัสดิการในการดูแลคนในตำบลทั้งในระดับกลุ่ม ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล 7. ตำบลที่มีการรวมกลุ่ม และใช้ข้อมูลในการต่อรอง ในรูปแบบประชาธิปไตยท้องถิ่น จากการประเมินด้วยตัวชี้วัตดังกล่าว ตำบลเกาะสาหร่ายมี (คุณภาพA) ตำบลย่านซื่อมี (คุณภาพA-) ทุ่งบุหลัง เจ๊ะบิลัง แหลมสน (คุณภาพB+) เทศบาลเมืองสตูล ฉลุง (คุณภาพฺ B - ) สาคร ละงู ตันหยงโป(คุณภาพ C+) เกตรี (คุณภาพ C ) ควนขัน ท่าแพ ขอนคลาน (คุณภาพC -) ข้อสังเกต การมีพี่เลี้ยง เช่นมีเจ้าหน้าที่ประจำโซน มีผู้ประสานงานตำบลคอยประสานติดตามงานในระดับตำบลอย่างใกล้ชิด ทำให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปได้ดี เพื่อสร้างเสริมการยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาและการจัดการชุมชนท้องถิ่น ระหว่างประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สถาบันวิชาการในท้องถิ่น โครงการได้กำหนดให้บัญชีรับจ่ายครัวเรือนเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงระดับครัวเรือน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ที่ชื่อว่า มหิดล “ABCD” ที่ออกแบบโดยทีมนักวิชาการ แล้วนำผลการวิเคราะห์มาสังเคราะห์ โดยตัวแทนครัวเรือน แกนนำชุมชน แกนนำตำบล ภาคีเครือข่ายในตำบล ภาคีเครือข่ายในจังหวัด กระบวนการดังกล่าวเรียกว่า “กระบวนการบัญชีรับจ่าย” เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขซึ่งออกมาเป็นแผนระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล และจังหวัด เป็นการร่วมกันแก้ปัญหาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง การบูรณาการดังกล่าวเรียกว่า “การบูรณาการจากฐานล่าง” จากการดำเนิน “กระบวนการบัญชีรับจ่าย” เกิดขึ้นในทุกตำบลเป้าหมาย แต่“การบูรณาการจากฐานล่าง” เกิดขึ้นในพื้นที่ เกาะสาหร่าย การแก้ปัญหาระดับครัวเรือนของครัวเรือนตันแบบ การแก้ปัญหาระดับกลุ่มชุมชนคือ “การจัดการแพปลาโดยชุมชน” การแก้ปัญหาระดับตำบล “การจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน” การแก้ปัญหาระดับเครือข่าย “การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง” เพื่อสร้างเสริมและยกระดับการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาของคนในชุมชนท้องถิ่น“กระบวนการบัญชีรับจ่าย” เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจริงจากครัวเรือน มาเข้าโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล เกิดเป็นชุดความรู้ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ตำบล จังหวัด การนำชุดความรู้ที่ได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดปัญญาเป็นกระบวนการยกระดับความรู้ กระบวนการยกระดับความรู้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ตำบล จังหวัด กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการพัฒนาปัญญาคน ปัญญาที่เกิดเป็นปัญญาในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยสรุป“กระบวนการบัญชีรับจ่าย ก่อให้เกิด ระดับครัวเรือนรู้รับรู้จ่ายมีการออมแก้ปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนเกิดการจัดการตนเอง ระดับชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงชุดความรู้ที่ได้เป็นการจัดการชุมชนตนเอง ระดับตำบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดปัญญาเป็นกระบวนการยกระดับความรู้ ระดับจังหวัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการพัฒนาปัญญาคน ปัญญาที่เกิดเป็นปัญญา ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคม

บรรณานุกรม :
อุกฤษฎ์ อิสมาแอล . (2555). โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ จังหวัดสตูล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อุกฤษฎ์ อิสมาแอล . 2555. "โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ จังหวัดสตูล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อุกฤษฎ์ อิสมาแอล . "โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ จังหวัดสตูล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
อุกฤษฎ์ อิสมาแอล . โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ จังหวัดสตูล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.