ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของน้ำส้มต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของน้ำส้มต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2
นักวิจัย : นฤมล ลีลายุวัฒน์
คำค้น : โรคหัวใจ น้ำส้ม โรคหลอดเลือด โรคระบบภูมิคุ้มกัน โรคเบาหวานประเภท 2
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5220018 , http://research.trf.or.th/node/5191
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) หาค่าดัชนีไกลซีมิกและปริมาณวิตามินซีของน้ำส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง ที่ปลูกในประเทศไทย 2) ศึกษาผลของน้ำส้มต่อระดับน้ำตาล ไขมัน บ่งชี้โดย total cholesterol, triglycerides, high density lipoprotein and low density lipoprotein, ภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น บ่งชี้โดย malondialdehyde; (MDA) และ superoxide dismutase (SOD), โอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด บ่งชี้โดย high sensitive C reactive protein (hsCRP) และการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน บ่งชี้โดย phagocytic activity และ oxidative burst ของนิวโตรฟิวล์ รวมทั้งพันธุกรรมของ NKG2D ของนิวโตรฟิวล์ในผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 วิธีการ การทดลองที่ 1 เป็นการหาค่าดัชนีไกลซีมิกของน้ำส้มในอาสาสมัครสุขภาพปกติ ซึ่งอาสาสมัครรับประทานน้ำตาลและน้ำส้มอย่างละ 1 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 3 วัน และในแต่ละวันอาสาสมัครได้รับการเจาะเลือดก่อนรับประทานน้ำตาลกลูโคสหรือน้ำส้ม และในนาทีที่ 15, 30, 45, 60, 90, 120 หลังรับประทาน เพื่อหาพื้นที่ใต้กราฟของน้ำตาลในเลือดแล้วนำมาหาค่า GI จากสูตรที่ได้จาก พื้นที่ใต้กราฟของน้ำตาลในเลือดจากการรับประทานน้ำส้มหารด้วยพื้นที่ใต้กราฟของน้ำตาลในเลือด จากการรับประทานกลูโคสแล้วคูณด้วย 100 และเป็นการหาปริมาณวิตามินซีโดยส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) ส่วนการทดลองที่ 2 เป็นการศึกษาผลของน้ำส้มต่อระดับน้ำตาล ฮอร์โมนอินซูลิน ไขมัน และ hsCRP ในเลือด ภาวะเครียดต่อออกซิเดชั่นและการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 ที่มีระดับ HbA1C ตั้งแต่ 8.5% ขึ้นไป มี 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เป็นช่วงควบคุม อาสาสมัครไม่รับประทานส้มหรือน้ำส้ม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตามด้วยช่วงที่ 2 อาสาสมัครรับประทานน้ำส้ม ทุกวันๆละ 500 มล. เป็นเวลา 4 สัปดาห์ อาสาสมัครได้รับการเจาะเลือดก่อนและหลังของแต่ละช่วง หลังจากงดประทานอาหารมาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อตรวจระดับน้ำตาล ไขมัน ฮอร์โมนอินซูลิน วิตามินซี MDA, SOD, hsCRP, ความสามารถในการฆ่าเซลล์ของนิวโตรฟิวล์ และ โพลีมอร์ฟิสมของ NKG2D ผลการทดลอง พบว่าน้ำส้มมีค่าดัชนีไกลซีมิกระดับกลาง (GI = 56 ± 6.50) มีวิตามินซี 41.85 มก.ในน้ำส้ม 500 มล. และการรับประทานน้ำส้มไม่มีผลต่อระดับน้ำตาล ไขมัน ฮอร์โมนอินซูลิน MDA และ hsCRP ในเลือด แต่มีผลเพิ่มวิตามินซี (p<0.05) และมีแนวโน้มเพิ่ม SOD (p=0.06) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยที่มีจีโนไทป์ของ NKG2D ของนิวโตรฟิวล์เป็น HNK1/HNK1 น่าจะมีความสามารถของการจับกินสิ่งแปลกปลอม กับ oxidative burst ของนิวโตรฟิวล์สูงกว่าผู้ป่วยที่มีจีโนไทป์อื่น และน่าจะมีผลดีต่อระดับไขมันในเลือด ภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น และลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด แม้จะไม่มีผลต่อการเพิ่มการทำงานของสารต้านอนุมูลอิสระ (SOD) ซึ่งถ้าเพิ่มขนาดกลุ่มอาสาสมัครอาจพบนัยสำคัญทางสถิติ สรุปผล น้ำส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งของไทยมีค่าดัชนีไกลซีมิกระดับกลาง และมีวิตามินซี 41.85 มิลลิลิตร/500 มิลลิลิตร และการรับประทานน้ำส้มในปริมาณ 500 มิลลิลิตร ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ไม่มีผลลดภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น และลดโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือเพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 ซึ่งระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากของอาสาสมัคร อาจทำให้ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของตัวแปรเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม การรับประทานน้ำส้มนี้มีผลเพิ่ม วิตามินซีและมีแนวโน้มเพิ่ม SOD ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับผลด้านภูมิคุ้มกัน ที่แสดงถึงแนวโน้มที่เพิ่มความสามารถของนิวโตรฟิวล์ ในการทำลายแบคทีเรียด้วยการจับกินแบคทีเรียแล้วทำลายด้วย oxidative burst ซึ่งความสามารถนี้พบได้สูงสุดในอาสาสมัครที่มีจีโนไทป์ high killing activity (HNK1/HNK1) นอกจากนี้อาสาสมัครที่มีจีโนไทป์นี้เมื่อเปรียบเทียบกับจีโนไทป์ชนิดอื่น มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของระดับไขมันในเลือดทุกชนิด และมีการลดลงของ MDA และเพิ่มขึ้นของวิตามินซี ซึ่งหากจำนวนอาสาสมัครมีมากกว่านี้น่าจะทำให้เห็นผลที่มีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
นฤมล ลีลายุวัฒน์ . (2554). ผลของน้ำส้มต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นฤมล ลีลายุวัฒน์ . 2554. "ผลของน้ำส้มต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นฤมล ลีลายุวัฒน์ . "ผลของน้ำส้มต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
นฤมล ลีลายุวัฒน์ . ผลของน้ำส้มต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.