ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นักวิจัย : อัญชลีพร (วาริทสวัสดิ์)หล่อทองคำ
คำค้น : อากาศ , แปรปรวน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5150025 , http://research.trf.or.th/node/5151
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชุดโครงการ “ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ปี 2550” วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. สร้างฐานความรู้ที่ค่อนไปทางความรู้พื้นฐานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ สกว. เพื่อนำไปพัฒนาต่อ 2. สร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการทำวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 3. สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเชิงลึกและมีทิศทาง 4. กระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจัยในสถาบันการศึกษา 5. กระจายโอกาสการสนับสนุนสู่สถาบันการศึกษาต่างๆ 6. เพื่อได้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับประเทศหรือภูมิภาคจากอดีต ปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคตโดยให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร ทรัพยากรแหล่งน้ำ และภัยพิบัติธรรมชาติ

บรรณานุกรม :
อัญชลีพร (วาริทสวัสดิ์)หล่อทองคำ . (2554). ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัญชลีพร (วาริทสวัสดิ์)หล่อทองคำ . 2554. "ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัญชลีพร (วาริทสวัสดิ์)หล่อทองคำ . "ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
อัญชลีพร (วาริทสวัสดิ์)หล่อทองคำ . ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.