ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร)

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร)
นักวิจัย : สมพงษ์ จิตระดับ
คำค้น : Child Watch , กรุงเทพ , กรุงเทพมหานคร , นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี , ปริมณฑล , สภาวการณ์เด็ก , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร , เยาวชน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5140018 , http://research.trf.or.th/node/5140
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวการณ์เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยอาศัยตัวบ่งชี้คัดสรร (Selected Indicators) การสำรวจพฤติกรรมเด็กตลอดจนกรณีศึกษาปัญหาการจัดการศึกษา สังคม อนามัยและการพัฒนาเด็กและเยาวชน การนำข้อมูล สรุปผลการวิจัยเพื่อผลักดันให้เกิดความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงและการป้องกันในระดับจังหวัด และระดับกรุงเทพมหานคร ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การประสานงาน การร่วมมือกันทำงานที่ยั่งยืนของสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงาน และงบประมาณ เพื่อพัฒนาแบบองค์รวมโดยมีเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนเสนอแนะเชิงนโยบาย วาระแห่งชาติเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานยุทธศาสตร์ระดับประเทศด้านสังคม การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบบันทึกข้อมูลทุติยภูมิตามกรอบตัวบ่งชี้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา และด้านสังคมของเด็กและ เยาวชน รวม 18 รายการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแบบสำรวจพฤติกรรมเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 14,219 คน และมีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในแต่ละจังหวัด สรุปผลการวิจัย 1. พฤติกรรมเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระดับประถมศึกษา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ มีโทรศัพท์มือถือใช้ ร้อยละ 44.54 มีรายได้จากพ่อแม่ เฉลี่ย 1,025.44บาทต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ย 737.15บาทต่อเดือน ระยะเวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ใน 1 วัน พบว่าใช้เวลาคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครองมากที่สุด ร้อยละ 76.85 รองลงมา ได้แก่ ดูโทรทัศน์/VDO/VCD ร้อยละ 74.49 และอ่านหนังสือการ์ตูน ร้อยละ 41.56 ตามลำดับ การทานขนมกรุบกรอบเป็นประจำ ร้อยละ 39.40 ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ ร้อยละ 29.23 เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ ไม่ได้ดูสื่อโป๊และเล่นการพนัน 2. พฤติกรรมเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ มีรายได้จากพ่อแม่เฉลี่ย 3,439.11 บาทต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ย 2,900.10 บาทต่อเดือน มีโทรศัพท์มือถือใช้มากที่สุด ร้อยละ 98.49 การใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ใน 1 วัน พบว่าใช้เวลาคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครองมากที่สุด ร้อยละ 75.87 เยาวชนระดับอาชีวศึกษาสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวถึงเป็นประจำมากที่สุด ร้อยละ 26.54 เยาวชนระดับอุดมศึกษาดื่มเหล้าและเบียร์เป็นครั้งคราวถึงเป็นประจำมากที่สุด ร้อยละ 48.01 การดูสื่อโป๊ส่วนใหญ่เยาวชนดูสื่อโป๊เป็นครั้งคราวมากที่สุด โดยดูจาก คลิปโป๊ มากที่สุด มีการเล่นพนันเป็นจำนวนไม่มากนัก มีการพบเห็นการเสพยาเสพติด และการขู่กรรโชกทรัพย์/รีดไถ การถูกทำร้ายในโรงเรียน เป็นจำนวนน้อย เยาวชนมี sex แล้ว ร้อยละ 22.97 การคาดเดาถึงการมี sex มากที่สุด คือ เมื่อแต่งงาน เยาวชนคิดทำ ศัลยกรรม ร้อยละ 21.88 เยาวชนที่เรียนพิเศษส่วนใหญ่อยู่ในระดับอุดมศึกษา 3. ตัวบ่งชี้สภาวะด้านสุขภาพอนามัย พบว่า อัตราทารกตายแรกคลอด เท่ากับ 9.10 ต่อ 1,000 การคลอด ร้อยละของทารกแรกคลอดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม เท่ากับ 9.71 เด็กนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 4.75 และ 4.23 ตามลำดับ เด็กอ้วนระดับอนุบาล ร้อยละ 5.30 ประถมศึกษา ร้อยละ 8.19 จำนวนเด็กที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ เท่ากับ 4.52 ต่อประชากรแสนคน เด็กที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ 830.22 ต่อประชากรแสนคน และเสียชีวิต 13.65 ต่อประชากรแสนคน 4. ตัวบ่งชี้สภาวะด้านการศึกษา อัตราการเรียนต่อ ม.4 คิดเป็นร้อยละ 84.30 และระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 75.05 อัตราครูที่ขาดแคลนระดับมัธยมศึกษา (ในส่วนที่รัฐพึงจัดให้จริง) คิดเป็นอัตรา 16.10 ครูขาดแคลนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 6.18 อัตรางบประมาณของอปท.ที่ใช้ไปเพื่อกิจกรรมทางการศึกษาหรือการพัฒนาเยาวชน อบต. ร้อยละ 5.11 อบจ. ร้อยละ 11.73 และเทศบาล ร้อยละ 13.49 นักเรียน/นักศึกษาที่ออกกลางคันรวมทุกระดับชั้น ร้อยละ 18.28 ย้ายสถานศึกษารวมทุกระดับชั้น เท่ากับร้อยละ 10.85 5. ตัวบ่งชี้สภาวะด้านปัญหาสังคม สัดส่วนการจดทะเบียนสมรสต่อการหย่าร้าง เท่ากับ 2.77 พื้นที่สถานบริการ คิดเป็นอัตรา 170.96 ต่อประชากรแสนคน อัตราสถานที่ที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เท่ากับ 41.89 ต่อประชากรแสนคน ร้าน Internet เท่ากับ 106.83 ต่อประชากรแสนคน สตรีที่มาคลอดที่เป็นเยาวชน 3,271.85 ต่อประชากรแสนคน เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ถูกละเมิดทางเพศ 33.10 ต่อประชากรแสนคน เด็กแรกรับหรือส่งต่อเข้าสถานพินิจ คิดเป็นอัตรา 232.21 ต่อประชากรแสนคน เด็กและเยาวชนที่รับการบำบัดการติดยาเสพติด คิดเป็น 490.47 ต่อประชากรแสนคน 6. กรณีศึกษา ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ชุมชนในกรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โครงการจิตอาสากับการพัฒนาตนเองของเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม การพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี เปิดใจสาวสก๊อย จังหวัดปทุมธานี วิธีการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนของสถานศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของเด็กลูกแรงงานต่างชาติ ในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 7. ผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วหรือคาดหวังจาการดำเนินงาน Child Watch ในระดับจังหวัดเกิดการประชุมสัมมนาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนดำเนินการต่างๆ สร้างระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ ในระดับภาคทำให้ได้ข้อมูลระดับภาคในเชิงเปรียบเทียบ ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวต่อการแก้ปัญหา เกิดเครือข่ายทำงานด้านเด็กที่มีการช่วยเหลือกัน ในระยะยาวมีการเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาเด็กและเยาวชนแต่ละจังหวัดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีนโยบาย กิจกรรมต่าง ๆ มีการเพิ่มงบประมาณด้านเด็กและเยาวชน เกิดวาระแห่งชาติ งานที่ต้องดำเนินต่อเนื่อง คือ การนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน ร่วมแก้ไขปัญหาเด็กในเชิงพหุภาคี จัดตั้งศูนย์เด็กและเยาวชนประจำจังหวัด มีสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มเพื่อนในแต่ละจังหวัด

บรรณานุกรม :
สมพงษ์ จิตระดับ . (2553). โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมพงษ์ จิตระดับ . 2553. "โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมพงษ์ จิตระดับ . "โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
สมพงษ์ จิตระดับ . โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.