ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
นักวิจัย : อุทัยรัตน์ ณ นคร
คำค้น : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , ชัยนาท , ปลาน้ำจืด
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5120040 , http://research.trf.or.th/node/5123
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสถานะภาพปัจจุบันของการเลี้ยงและการตลาดปลาพื้นเมืองในจังหวัดชัยนาท และเพื่อศึกษากิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือกิจกรรมประมงที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายของปลา ผลการศึกษาแสดงว่ากิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทำได้ตลอดปี โดยมีการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านน้อยมาก อุปสรรคสำคัญที่สุดที่ทำให้มีการเลี้ยงปลาพื้นเมืองน้อย ก็คือการเจริญเติบโตที่ต่ำ มีเกษตรกรเพียง 2% ที่เลี้ยงปลาพื้นเมือง (เลี้ยงในกระชัง 5 ชนิด และในบ่อดิน 5 ชนิด) ผลจากการสำรวจตลาดและผู้บริโภค (ภัตตาคาร) แสดงว่า ปลากดคัง (Macrone wyckioides) เป็นปลาน้ำจืดชนิดที่ตลาดต้องการมากที่สุด เมื่อทำการสำรวจกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการประมงที่อาจมีผลกระทบต่อการอนุรักษ์ พบว่าการขุดบ่อล่อปลา อาจมีผลต่อการอนุรักษ์ เพราะเป็นที่รวบรวมลูกปลาขนาดเล็ก ส่วนการทำการประมงกร่ำมีผลต่อการอนุรักษ์น้อย ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้เครื่องหมายพันธุกรรม microsatellite ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาแดง (Phalacronotus bleekeri) พบว่าปลาแดงประชากรโรงเพาะฟัก ซึ่งเลี้ยงไว้ผลิตลูกปลาสำหรับปล่อย มีพันธุกรรมที่เสื่อมโทรมลงมาก เมื่อเทียบกับประชากรธรรมชาติ ในแหล่งเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็พบว่าปลาแดงที่ปล่อยลงแหล่งน้ำ ไม่ได้มีส่วนในพันธุกรรมของประชากรธรรมชาติเลย ในส่วนของความพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดชัยนาท นิสิตระดับปริญญาตรี ของภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ทำการวิจัย 2 จาก 5 หัวข้อ (หัวข้อ 4 และ 5) ต่อไปนี้ ได้แก่ (1) กายวิภาคของความแตกต่างระหว่างเพศและมิญชวิทยาของอัณฑะปลาแดง; (2) การทดลองเบื้องต้นในการใช้ฮอร์โมน testosterone เพิ่มความสมบูรณ์ของเชื้อตัวผู้ของปลาแดง (3) การทดลองผลของอัตราความหนาแน่นต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโตของปลากดคังที่เลี้ยงในฟาร์มเกษตรกร (4) การศึกษาเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในปลานิลที่เลี้ยงในกระชังในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และอ่างทอง; (5) ผลของแบคทีเรียโปรไบโอติก ต่อความต้านทานต่อเชื้อ Aeromonas hydrophila และการเจริญเติบโตของปลากราย

บรรณานุกรม :
อุทัยรัตน์ ณ นคร . (2555). สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อุทัยรัตน์ ณ นคร . 2555. "สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อุทัยรัตน์ ณ นคร . "สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
อุทัยรัตน์ ณ นคร . สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.