ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 2

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 2
นักวิจัย : วราพรรณ ด่านอุตรา
คำค้น : การนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย , การเฝ้าระวังสารเคมี , ความปลอดภัยของสารเคมี , ฐานข้อมูลสารเคมี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4730035 , http://research.trf.or.th/node/5074
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การดำเนินงานฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีระยะที่ 2 ใช้กลไกหลัก 3 ประการคือ การพัฒนาให้เกิดฐานการจัดการความรู้ (Knowledge Platform) พร้อมกับการดำเนินงานวิจัย (Research) และสังเคราะห์ประเด็นความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยเพื่อระดมข้อคิดเห็นในเวทีสาธารณะ (Public Forum) โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสารเคมีสู่ภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งประสานและพัฒนางานวิจัยแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการสารเคมีของประเทศ ผลการดำเนินงานด้วยกลไกดังกล่าวทำให้เกิดผลงานที่สำคัญหลายด้านคือ 1. การรวบรวม จัดประเภท และการสังเคราะห์ข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูลอ้างอิงบัญชีวัตถุอันตรายของประเทศไทยให้ทันสมัย นอกจากนี้แล้วยังพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีก 5 ฐาน คือ 1) ฐานข้อมูลรหัสอ้างอิงสากลของสารเคมี 2) ฐานข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) และคำแนะนำความปลอดภัย (SG) 3) ฐานข้อมูลสารเคมีที่อาจเข้าข่ายถูกควบคุมตามระเบียบว่าด้วยสารเคมี (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals; REACH) ของสหภาพยุโรป 4) ฐานข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์ของกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ 5) ฐานข้อมูลสถิติปริมาณการนำเข้าเคมีภัณฑ์จากกรมศุลกากร และขยายศักยภาพการให้บริการสืบค้นได้รวดเร็วขึ้นโดยการสร้างเป็นเครือข่ายฐานข้อมูล 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผยแพร่ฐานข้อมูล ข้อความรู้ต่างๆ ดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.chemtrack.org , http://siweb.dss.go.th/reach และ www.modern-planet.com/kids และมีการติดตามผลโดยเก็บสถิติการเข้าใช้บริการในส่วนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ คือ การจัดเสวนา โดยทำเป็นโครงการเรียนรู้ร่วมกันเรื่อง REACH ระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป และการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อระดมข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญด้านการจัดการสารเคมีของประเทศไทย 3. งานวิจัย พัฒนาโครงการวิจัยเรื่องโครงการพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในการรับผลกระทบจากการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสารเคมี (REACH) ของสหภาพยุโรป ข้อเสนอแนะ: 1. ข้อจำกัดที่สำคัญในการจัดทำฐานข้อมูลคือการทำให้ฐานข้อมูลทันสมัย โดยเฉพาะในกรณีของแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่นำมาใช้สังเคราะห์ วิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์นั้นเป็นของหน่วยงานอื่น การทำให้ฐานข้อมูลที่ได้รับมาทันสมัยจึงต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูล ซึ่งควรดำเนินการให้มีการทำความตกลงประสานงานระดับหน่วยงาน นอกจากนี้ควรเพิ่มการสังเคราะห์ข้อมูลในประเด็นที่สังคมควรเฝ้าระวังทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งดำเนินการผ่านเว็บไซต์ จะต้องมีผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านในการผลิตเนื้อหาสาระหรือแหล่งความรู้ มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ 3. พัฒนารูปแบบการนำเสนอสาระที่ได้จากเวทีการประชุม เผยแพร่ผ่านสื่อทุกรูปแบบ องค์กรที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของประเทศ องค์กรและหน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสร้างกระแสการตื่นตัวในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของหน่วยงานรัฐ หรือภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ขยายกรอบงานวิจัยจากที่มุ่งเน้นให้ผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ปฏิบัติจริงโดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลสารเคมีเป็นหลัก สู่งานวิจัยที่ส่งเสริมศักยภาพภาคประชาสังคม เยาวชน ผู้บริโภคหรือผู้ใช้แรงงาน ในการปกป้องดูแลสังคมและตนเองด้านความปลอดภัยสารเคมีได้อย่างเหมาะสม

บรรณานุกรม :
วราพรรณ ด่านอุตรา . (2551). ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วราพรรณ ด่านอุตรา . 2551. "ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วราพรรณ ด่านอุตรา . "ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
วราพรรณ ด่านอุตรา . ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.