ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทดสอบระบบการส่งออกสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทดสอบระบบการส่งออกสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง
นักวิจัย : จริงแท้ ศิริพานิช
คำค้น : คุณภาพ , ตราดสีทอง , สับปะรด , ส่งออก , ไส้ดำ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG5420002 , http://research.trf.or.th/node/5066
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในสับปะรดกลุ่มพันธุ์ควีน เช่นพันธุ์สับปะรดตราดสีทอง เป็นพันธุ์ที่มีความอ่อนแอต่อการเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ำ ส่งผลให้เกิดอาการไส้สีน้ำตาล ไม่สามารถส่งออกทางเรือ ไม่เหมือนพันธุ์ปัตตาเวียซึ่งค่อนข้างทนต่ออุณหภูมิต่ำ การศึกษาครั้งนี้ระหว่างเดือนกุมภาพันธุ์ถึงเดือนเมษายน 2554 ซึ่งอากาศค่อนข้างเย็นผิดปกติ พบว่า 1) พันธุ์สับปะรดตราดสีทองจากจังหวัดตราดอ่อนแอมากที่สุด รองลงมาได้แก่ พันธุ์ภูแลจากเชียงราย ส่วนพันธุ์ที่ค่อนข้างทนทานได้แก่ พันธุ์สวีจากชุมพร และพันธุ์ภูเก็ตจากภูเก็ต 2) สภาพการปลูกเชิงเดี่ยวได้รับแสงเต็มที่กับสภาพการปลูกแซมในสวนยางพารา ไม่ส่งผลให้ผลสับปะรดมีความแตกต่างกันในการตอบสนองต่ออุณหภูมิต่ำ 3) การใช้สาร 1-methylcyclopropene มีแนวโน้มช่วยลดอาการไส้สีน้ำตาลได้ แต่ให้ผลไม่แตกต่างทางสถิติ 4) ปริมาณธาตุแคลเซียมที่ละลายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับในการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลและใช้เป็นสิ่งบ่งชี้โอกาสของการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลไม่ได้ 5) ปริมาณกรดแอสคอร์บิกในผลสับปะรดมีความสัมพันธ์ผกผันกับการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลในระดับปานกาลาง แต่ยังใช้เป็นเครื่องบ่งชี้โอกาสในการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลไม่ได้การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าไม่สามารถส่งสับปะรดกลุ่มพันธุ์ควีน โดยเฉพาะพันธุ์ตราดสีทองไปญี่ปุ่นทางเรือ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศค่อนข้างเย็น

บรรณานุกรม :
จริงแท้ ศิริพานิช . (2555). ทดสอบระบบการส่งออกสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จริงแท้ ศิริพานิช . 2555. "ทดสอบระบบการส่งออกสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จริงแท้ ศิริพานิช . "ทดสอบระบบการส่งออกสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
จริงแท้ ศิริพานิช . ทดสอบระบบการส่งออกสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.