ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 ที่ขึ้นรูปเป็นเมมเบรนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันไนโตรเจนออกไซด์ในไอเสียที่มีออกซิเจน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 ที่ขึ้นรูปเป็นเมมเบรนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันไนโตรเจนออกไซด์ในไอเสียที่มีออกซิเจน
นักวิจัย : พัชรินทร์ วรธนกุล
คำค้น : Catalyst , metal loading , nitrogen oxide , SUZ-4 zeolite , zeolite membrane , การเติมโลหะ , ซีโอไลต์ SUZ-4 , ซีโอไลต์เมมเบรน , ตัวเร่งปฏิกิริยา , ไนโตรเจนออกไซด์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5280110 , http://research.trf.or.th/node/4996
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาและปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ SUZ-4 ที่สังเคราะห์โดยการเติมโลหะเข้าไปและทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาการลด NO จากตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้สังเคราะห์ขึ้น ในปฏิกิริยาแบบแพคเบดและแบบซีโอไลต์เมมเบรน และการสังเคราะห์ซีโอไลต์จากแหล่งซิลิกาที่มีการเติมขี้เถ้าที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว โดยมีตัวแปรที่ศึกษาในส่วนของการสังเคราะห์ ได้แก่ สัดส่วนของขี้เถ้าชานอ้อย:ซิลิกาโซล สาหรับการทดสอบปฏิกิริยา NO reduction ปัจจัยที่ได้มีการศึกษา คือ อิทธิพลของการเติมโลหะต่างชนิดกัน (Cu และ Fe) % loading ของโลหะ อุณหภูมิในการทาปฏิกิริยาและเวลา จากผลการศึกษาพบว่าการแลกเปลี่ยนไอออนของโลหะไม่ได้ทาให้โครงสร้างของซีโอไลต์ SUZ-4 เปลี่ยนแปลงส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางรูพรุนของซีโอไลต์จะอยู่ที่ประมาณ 5.7 Å มีการกระจายตัวของรูพรุนขนาดเล็ก (micropore) ในช่วงแคบเช่นเดียวกับ K/SUZ-4 โครงสร้างที่ได้มีความเสถียรต่ออุณหภูมิสูง และสามารถสังเคราะห์ได้จากแหล่งซิลิกาจากขี้เถ้าชานอ้อย: ซิลิกาโซลที่สัดส่วนต่างๆ กัน สาหรับประสิทธิภาพในการลดก๊าซ NO พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา 2.3 wt.%/SUZ-4 จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ active มากที่สุดในช่วงอุณหภูมิกว้าง โดยสามารถลด NO ได้ประมาณ 64.61% ที่อุณหภูมิการทาปฏิกิริยา 600 °C และที่ 5%wt Fe/SUZ-4 ได้ % conversion ประมาณ 59% ที่อุณหภูมิการทาปฏิกิริยา 300 °C นอกจากนี้ได้มีการเตรียมซีโอไลต์เมมเบรน Cu-SUZ-4 โดยวิธีจุ่มเคลือบด้วยซีโอไลต์ Cu/SUZ-4 พบว่ามีความหนาของชั้นซีโอไลต์ Cu-SUZ-4 ประมาณ 18 ไมครอน และมีประสิทธิภาพในการลด NO ประมาณ 10-19% NO conversion ระหว่างช่วงอุณหภูมิ 100-600 °C อย่างไรก็ตาม ควรมีพัฒนาประสิทธิภาพของเมมเบรน รวมทั้งการประยุกต์ใช้และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อไป The objectives of this research were focused on improvement of SUZ-4 zeolite synthesis, metal loading on zeolite and testing of NO reduction of metal/SUZ-4 for packed bed reactor and membrane reactor. SUZ-4 zeolites were synthesized hydrothermally using bagasse ash (BA) as a co-silica source with different ratios of bagasse ash: silica sol. Different amounts of copper (II) and Fe(II) were loaded in the K/SUZ-4 with different weight percentage. The results show that Cu loading did not change the structure of SUZ-4 and thermal stability. The obtained SUZ-4 zeolite has a narrow pore size distribution with 5.7 Å micropore diameter and a needle-shaped crystal. NO conversion performance with different metal (Cu and Fe) loadings, weight percentage of metal loading, and temperature and time reaction has been studied. Culoaded SUZ-4 with 2.3 wt.% has a potential to be used as a active catalyst with wide window range of operating temperature. The NO reduction for packed bed reactor results clearly show that with 2.3 wt.% Cu/SUZ-4 at 600 °C exhibit a high NO conversion of 64.61% and with 5%wt. Fe/SUZ-4 at 300 °C obtain a high NO conversion of 59%. For SUZ-4 membrane reactor, it was found that with dip-coating of Cu/SUZ-4 zeolite and using modified surface charged has membrane thickness about 18 µm and exhibit NO conversion of 10-19% in the temperature of 100-600 °C. More studies however are required to fully access its range of membrane development, applications and its economical limitations.

บรรณานุกรม :
พัชรินทร์ วรธนกุล . (2554). การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 ที่ขึ้นรูปเป็นเมมเบรนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันไนโตรเจนออกไซด์ในไอเสียที่มีออกซิเจน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พัชรินทร์ วรธนกุล . 2554. "การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 ที่ขึ้นรูปเป็นเมมเบรนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันไนโตรเจนออกไซด์ในไอเสียที่มีออกซิเจน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พัชรินทร์ วรธนกุล . "การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 ที่ขึ้นรูปเป็นเมมเบรนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันไนโตรเจนออกไซด์ในไอเสียที่มีออกซิเจน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
พัชรินทร์ วรธนกุล . การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 ที่ขึ้นรูปเป็นเมมเบรนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันไนโตรเจนออกไซด์ในไอเสียที่มีออกซิเจน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.