ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมโพลิโคซานอลและไบโอดีเซลจากไขรำข้าวด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมโพลิโคซานอลและไบโอดีเซลจากไขรำข้าวด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
นักวิจัย : กรณ์กนก อายุสุข
คำค้น : Biodiesel , Fatty acid ethyl ester , High performance size exclusion liquid chromatography , Rice bran wax , transesterification , กรดไขมันเอทิลเอสเทอร์ , ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน , โครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงแบบแยกตามขนาด , ไขรำข้าว , ไบโอดีเซล
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5280060 , http://research.trf.or.th/node/4977
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไขรำข้าวเป็นผลิตผลพลอยได้ราคาถูกที่ได้จากขั้นตอนการขจัดไขของการรีไฟน์น้ำมันรำข้าว ไขรำข้าวดิบที่ได้จากโรงงานรีไฟน์ในประเทศไทยมีแว๊กเอสเทอร์อยู่เพียง 20-40 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น องค์ประกอบหลักที่เหลือคือไตรกลีเซอไรด์ ในงานวิจัยนี้นำเสนอการเตรียมไขรำข้าวบริสุทธิ์โดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันที่อุณหภูมิห้อง ที่มีโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยสัดส่วนโมลไขรำข้าวดิบต่อเอทานอล เท่ากับ 1 ต่อ 30 ซึ่งที่สภาวะนี้มีเพียงกลีเซอไรด์เท่านั้นที่ถูกเปลี่ยนไปเป็นกรดไขมันเอทิล- เอสเทอร์ และปฏิกิริยาเกิดได้สมบูรณ์ภายในเวลา 5 นาที ไขรำข้าวบริสุทธิ์ที่ได้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของไขรำข้าวที่อนุญาตให้ใช้ในอาหารซึ่งกำหนดโดยองค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา ในขณะที่กรดไขมันเอทิลเอสเทอร์ที่ได้มีค่าไอโอดีน และค่าซีเทนตามข้อกำหนดมาตรฐานไบโอดีเซลของไทย (ซึ่งมีค่าเหมือนกับมาตรฐาน EN) อย่างไรก็ตามกรดไขมันเอทิลเอสเทอร์ที่ได้มีความหนืดเกินกว่าข้อกำหนด ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเนื่องจากการปนเปื้อนของแว๊กในไบโอดีเซล การทำไขรำข้าวให้บริสุทธิ์ต้องการวิธีวิเคราะห์ที่รวดเร็วและแม่นยำ ในงานวิจัยนี้ได้ใช้โครมาโตกราฟีสมรรถนะสูงแบบแยกตามขนาดที่ใช้คอลัมน์ฟีโนเจลขนาด 100 อังสตรอม โดยมีการปรับปรุงวัฏภาคเคลื่อนที่ให้เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์คุณลักษณ์และปริมาณของไขรำข้าวดิบและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาฯ การควบคุมปริมาณการพองตัวของเนื้อเจลทำโดยการควบคุมอัตราส่วนของไอโซออกเทน-โทลูอีน ซึ่งใช้เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่ การใช้โทลูอีนบริสุทธิ์จะทำให้เนื้อเจลพองตัวเต็มที่ซึ่งไม่สามารถแยกแว๊กซ์และไตรกลีเซอไรด์ออกจากกันได้ เมื่อใช้สัดส่วนไอโซออกเทน-โทลูอีน 65 ต่อ 35 (ปริมาตร/ ปริมาตร) พบว่าแว๊กซ์และไตรกลีเซอไรด์สามารถแยกจากกันได้ถึงฐานพีค การแยกสารกลุ่มลิปิดออกจากกันสามารถทำได้เพียงการฉีดสารครั้งเดียวโดยใช้เวลาในการวิเคราะห์ไม่เกิน 15 นาที Rice bran wax (RBW) is a low value co-product from dewaxing step of rice bran oil (RBO) refinery. Crude RBW from refineries in Thailand had only 20–40% of the wax ester. The major impurity was triglyceride (TG). Selective transesterification of crude RBW at room temperature was proposed for preparation of the pure wax. Transesterifications were performed by using NaOH or KOH as catalyst with 1:30 molar ratio of crude RBW to ethanol. With these conditions, only glycerides were transesterified to fatty acid ethyl ester (FAEE) and the reactions were completed within 5 min. The properties of the obtained pure RBW were met the RBW specification of USFDA approval for food application. Based on the iodine value and cetane index, the obtained FAEE met Thai biodiesel specification (the same as EN standard). However, viscosity of the FAEE was slightly higher than the Thai biodiesel specification. This might be due to a small contamination of the wax in the FAEE. Purification of RBW requires a rapid and reliable method of analysis. The high performance size exclusion liquid chromatography (HPSEC) using 100-Å Phenogel column with modified mobile phase was used for characterization and quantification of the crude wax and reaction products. Degree swellings of the gel matrix were controlled by isooctane–toluene mobile phase ratio. With pure toluene as the mobile phase, the gel matrix is fully swollen. Wax and TG could not be separated. With 65:35 (v/v) of isooctane-toluene, wax and TG as well as other lipids were baseline separated. The separation of lipids could be completed in a single with the total analysis time less than 15 min.

บรรณานุกรม :
กรณ์กนก อายุสุข . (2554). การเตรียมโพลิโคซานอลและไบโอดีเซลจากไขรำข้าวด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กรณ์กนก อายุสุข . 2554. "การเตรียมโพลิโคซานอลและไบโอดีเซลจากไขรำข้าวด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กรณ์กนก อายุสุข . "การเตรียมโพลิโคซานอลและไบโอดีเซลจากไขรำข้าวด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
กรณ์กนก อายุสุข . การเตรียมโพลิโคซานอลและไบโอดีเซลจากไขรำข้าวด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.