ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูบนฐานแนวคิดการจัดการความรู้เพื่อเสริมสมรรถภาพการจัดทำสื่อมัลติมีเดียด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูบนฐานแนวคิดการจัดการความรู้เพื่อเสริมสมรรถภาพการจัดทำสื่อมัลติมีเดียด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
นักวิจัย : สุวรรณา รัตนธรรมเมธี
คำค้น : : teacher training course , capacity , knowledge-based management , local cultures , multimedia , การจัดการความรู้ , วัฒนธรรมท้องถิ่น , สมรรถภาพ , สื่อมัลติมีเดีย , หลักสูตรฝึกอบรมครู
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5180257 , http://research.trf.or.th/node/4929
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ทดลองและศึกษาผลด้านประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรฝึกอบรม สมรรถนะของครูในการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ความพึงพอใจของครูในหลักสูตรฝึกอบรม ความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้สื่อมัลติมีเดีย ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินการตามหลักสูตรฝึกอบรม รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมและการนำไปใช้ กลุ่มตัวอย่างคือ ครูช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 15 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์หรือผู้แทน จำนวน 3 คน และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ จำนวน 3 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง และนักเรียนในโรงเรียนของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 150 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย วิธีดำเนินการวิจัยได้นำแนวคิดการจัดการความรู้มาบูรณาการกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร จัดเป็นขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การแสวงหาความรู้ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การสร้างความรู้ เป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และระบบการเรียนแบบออนไลน์(LMS) จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย ชุด 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย ชุด 2 การสำรวจพื้นที่วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุด 3 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ชุด 4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อมัลติมีเดีย ชุด 5 การประเมินผล และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระยะที่ 3 การเก็บข้อมูลและการสืบค้นความรู้ เป็นการทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมและการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่างด้วยรูปแบบการวิจัยเชิง กึ่งทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม และระยะที่ 4 การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ เป็นการประเมินหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบบันทึกการสนทนา หลักสูตรฝึกอบรมครู แบบประเมินสมรรถภาพ แบบทดสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบสอบถามความคิดเห็น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เอกสารและระบบออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม วิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรฝึกอบรมของครู ก่อน-หลังการฝึกอบรม โดยการทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์สมรรถภาพการจัดทำสื่อมัลติมีเดียของครู วิเคราะห์ความพึงพอใจของครูต่อหลักสูตรฝึกอบรมและในการนำสื่อมัลติมีเดียไปใช้ วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้สื่อมัลติมีเดีย วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรของครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม วิเคราะห์เนื้อหาและนำเสนอเป็นความเรียง ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม และการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม รวมทั้งการนำไปใช้ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและนำเสนอเป็นความเรียง ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมครูมีประสิทธิภาพ 86.67/89.33 ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรฝึกอบรม หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูมีสมรรถนะในการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย อยู่ในระดับมาก ครูมีความพึงพอใจในหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ครูมีความพึงพอใจในการนำสื่อมัลติมีเดียไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้สื่อมัลติมีเดียเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยสนับสนุนในหลักสูตรฝึกอบรมและการนำไปใช้ คือ การได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน มีการติดตามเป็นระยะทั้งภาคสนามและแบบออนไลน์ ครูมีความต้องการพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้ก้าวหน้า และแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน ส่วนอุปสรรค คือ ความแตกต่างของความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีของครู และครูมีภาระงานมาก The objective of this research was to develop, experiment and study the effectiveness of training course, teacher’s knowledge and understanding in the training course, teacher’s ability in making multimedia, teacher’s satisfaction of the training course, student’s satisfaction in using multimedia, opinions of teachers and those concerned the course and its application, including supporting factors and obstacles pertaining to the training course. Samples in this research were 15 teachers working in the grade 7-9 and responsible for social study, religion and culture courses, 3 directors or its representative, also 3 educational supervisors from Surin Educational Service Area Office, derived from the purposive random sampling and 150 students from schools selected as samples, derived from the simple random sampling. The research methodology was conducted by integrating knowledge-based management conception for into course development processes which could be categorized into 4 phases. The first phase was seeking knowledge as education and analysis of the basic data. The second phase was building knowledge as development of training course and online learning management system (LMS) for 5 sets, comprising the 1st set on basic knowledge on multimedia, the 2nd on survey of local culture, the 3rd on multimedia development, and the 4th on holding activity on learning multimedia and the 5th on evaluation and building tools used in the research. Phase 3 Collection and search of knowledge as an experiment to find efficiency of the training course. Test of the training course with the sampling group by the one-group pretest - posttest design, and phase 4 transfers of knowledge and utilization was the evaluation of the course. The tools used in the research were observation form, in-depth interview, conversation record sheet, teacher training course, performance evaluation form, test, and the satisfaction and opinions questionnaire. Collection of data used documentation and online system. It used analysis of quantitative data by testing to find efficiency of the training course, analysis of knowledge and understanding in the training course pre-post training by the t-test, analysis ability of teachers in making multimedia, and analysis of satisfaction by the teachers towards the training course and application of multimedia. As well as analysis of satisfaction of students in using multimedia, analysis of opinions on training according to the principal course for teachers and involved persons by the values of statistics; average and standard deviation. The additional opinions were analyzed and presented in the essay form. While the analysis of qualitative data regarding supportive factors and obstacles factors towards the training course, participation in the training course, including applicability were used by analysis of content and presentation in the essay form. Results of the research found that the teacher training course had 86.67/89.33 effectiveness. The teachers had knowledge and understanding of the training course after training higher than before training with statistical significance at the level of .05. The teachers had ability in preparing multimedia at the high level, had satisfaction in the training course at the highest level. They had satisfaction in applying at the highest level. The students had satisfaction in applying multimedia to learn local culture at the highest level, teachers and the involved persons had the opinions on training process of the course at the highest level. Supportive factors were the chance to participate in the project, the encouragement of school principals, the follow up system through the field work and the online type, the teachers need for self-development advancement and work development, along with the motivation to learn of the students. While the obstacles were the difference on the basic knowledge of technology of the teachers, and the teachers had over workload.

บรรณานุกรม :
สุวรรณา รัตนธรรมเมธี . (2555). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูบนฐานแนวคิดการจัดการความรู้เพื่อเสริมสมรรถภาพการจัดทำสื่อมัลติมีเดียด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวรรณา รัตนธรรมเมธี . 2555. "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูบนฐานแนวคิดการจัดการความรู้เพื่อเสริมสมรรถภาพการจัดทำสื่อมัลติมีเดียด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวรรณา รัตนธรรมเมธี . "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูบนฐานแนวคิดการจัดการความรู้เพื่อเสริมสมรรถภาพการจัดทำสื่อมัลติมีเดียด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
สุวรรณา รัตนธรรมเมธี . การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูบนฐานแนวคิดการจัดการความรู้เพื่อเสริมสมรรถภาพการจัดทำสื่อมัลติมีเดียด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.