ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ scopoletin ต่อการเคลื่อนไหวและการอักเสบในท่อทางเดินอาหารส่วนต้น

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ scopoletin ต่อการเคลื่อนไหวและการอักเสบในท่อทางเดินอาหารส่วนต้น
นักวิจัย : ศิริมา มหัทธนาดุลย์
คำค้น : gastritis , Morinda citrifolia fruit , noni , prokinetic agent , reflux esophagitis , scopoletin , solid phase extraction , กระเพาะอาหารอักเสบ , การสกัดด้วยเฟสของแข็ง , ผลยอ , สารกระตุ้นการเคลื่อนไหวของท่อทางเดินอาหาร , สโคโปเลติน , หลอดอาหารอักเสบ , โนนิ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5180187 , http://research.trf.or.th/node/4917
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ การศึกษานี้เพื่อทำการพัฒนาวิธีที่รวดเร็วและประหยัดในการวิเคราะห์ปริมาณสารสโคโปเลตินในสารสกัดผลยอ และประเมินประสิทธิผลของสารสกัดผลยอและสารสโคโปเลตินต่อภาวะหลอดอาหารและกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลันในหนูขาว วิธีการศึกษา นำสารสกัดผลยอใน KH2PO4 (pH 3, 0.01 โมลาร์) (4 มก./มล.) มาสกัดด้วยเทคนิคการสกัดด้วยเฟสของแข็งในตัวกลางที่เป็นสารละลาย KH2PO4 (pH 7, 0.01 โมลาร์) ตามด้วยสารละลาย 100% เมธานอล วิเคราะห์หาปริมาณสารสโคโปเลตินด้วยระบบโครมาโทรกราฟฟีที่ประกอบด้วย คอลัมน์ขนาด C18 สารละลาย sodium acetate (pH 3.0, 0.01 โมลาร์) เป็นเฟสเคลื่อนที่ และเครื่องตรวจจับแบบใช้รังสีอัลตร้าไวโอเลตที่คลื่นความยาว 350 นาโนเมตร ทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดผลยอและสารสโคโปเลตินในปริมาณเทียบเท่าปริมาณที่มีอยู่ในสารสกัดผลยอต่อการเคลื่อนไหวของท่อทางเดินอาหาร การหลั่งกรดและเปปซินของกระเพาะอาหาร ภาวะหลอดอาหารอักเสบเฉียบพลันเนื่องจากการไหลย้อนกลับของกรดจากกระเพาะอาหารและภาวะกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลันเนื่องจากสารเอธานอลในหนูขาว ผลการศึกษา วิธีวิเคราะห์หาปริมาณสารสโคโปเลตินในสารสกัดผลยอด้วยเทคนิคการสกัดด้วยเฟสของแข็งตามด้วยระบบโครมาโทรกราฟฟีแบบผันกลับเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว (เวลาที่สารเคลื่อนที่ผ่านคอลัมน์ประมาณ 5 นาที) มีความไวสูง (LOD = 2.6 นก./มล. LOQ = 7.9 นก. /มล.) มีค่าความถูกต้องสูง (% การกลับคืน > 80%) มีค่าความเที่ยงตรงสูง (% ความเที่ยงตรงภายใน 1 วันและระหว่างวัน < 2) มีความน่าเชื่อถือสูง (ค่าความบริสุทธิ์ทั้งหมดของสารที่แยกได้> 0.99) และประหยัดค่าใช้จ่าย ปริมาณสารสโคโปเลตินในสารสกัดผลยอด้วยน้ำและเอธานอลมีประมาณ 0.86 ± 0.01 และ 1.99 ± 0.04 มก./กรัม ตามลำดับ สารสกัดผลยอทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพกระตุ้นการเคลื่อนไหวของท่อทางเดินอาหารในหนูขาวสูงกว่ายาซิสซาไพรด์ และมีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดและเป็ปซินในหนูขาวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพป้องกันการเกิดภาวะหลอดอาหารอักเสบเนื่องจากการไหลย้อนกลับของกรดจากกระเพาะอาหารและภาวะกระเพาะอาหารอักเสบเนื่องจากสารเอธานอลเทียบเท่ากับยารานิทิดีนและยาแลนโซพราโซล สาร สโคโปเลตินในขนาดเทียบเท่ากับขนาดที่มีในสารสกัดผลยอมีประสิทธิภาพยับยั้งการหลั่งกรดและเป็ปซินและต้านการเกิดแผลใกล้เคียงกับสารสกัดผลยอถึงแม้ว่าจะมีฤทธิ์กระตุ้นการเคลื่อนไหวของท่อทางเดินอาหารน้อยกว่า สรุปผล ข้อดีของวิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นสามารถวิเคราะห์หาปริมาณสารสโคโปเลตินได้รวดเร็วและค่าใช้จ่ายต่ำซึ่งน่าจะให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการใช้วิเคราะห์เพื่อควบคุมปริมาณสาร สโคโปเลตินในน้ำผลยอ ความสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์กระตุ้นการเคลื่อนไหวและยับยั้งการเกิดแผลอักเสบของท่อทางเดินอาหารกับปริมาณสารสโคโปเลตินสามารถใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำผลยอสำหรับใช้ป้องกันภาวะหลอดอาหารและกระเพาะอาหารอักเสบ อย่างไรก็ตามจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในผลรักษาแผลกระเพาะอาหารแบบเรื้อรังและกลไกการยับยั้งการหลั่งกรดและกระตุ้นการเคลื่อนไหวของท่อทางเดินอาหารของสารสโคโปเลติน Aims of the study:The present study was carried out to develop a rapid and economic analytical method for quantitative determination of scopoletin in Morinda citrifolia (noni) fruit products and to assess the effects of the fruit extracts and scopoletin on acute gastro-esophageal inflammatory models in rats. Methods: Noni fruit extracts in KH2PO4 (pH 3, 0.01M) (4 mg/ml) was applied on solid phase extraction (SPE) cartridge and then purified by a cleanup procedure consists of KH2PO4 (pH 7, 0.01M) followed by 100% methanol. Chromatographic separation was achieved on a C18 column using 0.01 M sodium acetate (pH 3.0, 0.01 M) and acetonitrile (80:20 v/v) as a mobile phase and a UV-Vis detector at wavelength of 350 nm. The pharmacological activity of the fruit extracts and scopoletin at the same equivalent dose present in the fruit extracts was investigated in rat on gastrointestinal motility, gastric acid and pepsin secretion, and acute gastroesophageal inflammatory models (acid reflux esophagitis, gastritis induced by ethanol). Results: A SPE procedure, followed by an RP-HPLC assay was successfully developed for a simple; rapid (retention time about 5 min); good sensitivity (LOD = 2.6 ng/ml; LOQ = 7.9 ng/ml); high accuracy (% recovery > 80%); high precision (% RSD’s intra- and inter-day precision < 2%); high reliability (total peak purity > 0.99) and economic quantitative analysis of scopoletin in noni fruit extract. The scopoletin content in aqueous and ethanolic fruit extracts was between 0.86±0.01 and 1.99±0.04 mg/g, respectively. Both these noni fruit extracts exerted a prokinetic activity with a higher potency than cisapride. The fruit extracts also significantly inhibited gastric acid secretion and pepsin activity in rats. Additionally, the fruit extracts prevented the formation of acid reflux esophagitis and ethanol-induced acute gastric lesions in rats with equal potency to those of ranitidine and lansoprazole. Pure scopoletin, at the same equivalent dose present in the fruit extracts, exhibited similar antisecretory and antiulcer properties to those of noni fruit extracts though it exerted a less prokinetic activity. Conclusion: The advantage of an established method as a rapid, simple and low cost analysis may be of significant economic values for routinely quality-control testing of noni fruit juice. The finding of the high correlation between the prokinetic and antiulcer properties and scopoletin content also allows for a quality evaluation of any noni fruit products used to prevent gastroesophageal inflammation. Further study is necessary to investigate the curative efficacy of scopoletin against chronic gastric ulcer including its antisecretory and prokinetic mechanisms.

บรรณานุกรม :
ศิริมา มหัทธนาดุลย์ . (2554). ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ scopoletin ต่อการเคลื่อนไหวและการอักเสบในท่อทางเดินอาหารส่วนต้น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศิริมา มหัทธนาดุลย์ . 2554. "ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ scopoletin ต่อการเคลื่อนไหวและการอักเสบในท่อทางเดินอาหารส่วนต้น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศิริมา มหัทธนาดุลย์ . "ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ scopoletin ต่อการเคลื่อนไหวและการอักเสบในท่อทางเดินอาหารส่วนต้น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
ศิริมา มหัทธนาดุลย์ . ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ scopoletin ต่อการเคลื่อนไหวและการอักเสบในท่อทางเดินอาหารส่วนต้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.