ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของความรุนแรงจากการถูกทำร้ายในคู่สมรสในระยะก่อนและหลังคลอดต่อความเครียด ภาวะซึมเศร้า และความพึงพอใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของความรุนแรงจากการถูกทำร้ายในคู่สมรสในระยะก่อนและหลังคลอดต่อความเครียด ภาวะซึมเศร้า และความพึงพอใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
นักวิจัย : นันทนา ธนาโนวรรณ
คำค้น : Breastfeeding , Depression , stress , Violence , Women’s Health , การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ , ความรุนแรง , ความเครียด , ภาวะซึมเศร้า , สุขภาพสตรี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5080399 , http://research.trf.or.th/node/4874
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความรุนแรงจากการถูกทำร้ายโดยคู่สมรสขณะตั้งครรภ์ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแก่ มารดาและทารกในครรภ์เป็นอย่างมาก วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงพรรณนาแบบระยะยาวนี้ เพื่อศึกษาผลของความรุนแรงต่อความเครียดขณะตั้งครรภ์ ภาวะซึมเศร้าก่อนและหลังคลอด และความพึงพอใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับการฝากครรภ์และคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 462 คน การเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ระยะ (ขณะตั้งครรภ์ ระยะ 72 ชั่วโมงและหนึ่งเดือนแรกหลังคลอด) โดยใช้การสัมภาษณ์จากแบบสอบถามขณะตั้งครรภ์ และจดบันทึกรายงานจากเวชระเบียนในระยะหลังคลอด ผลการวิจัยพบว่า สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับ ความรุนแรงมักจะมีประวัติเพิ่งหย่าร้างหรือแยกกันอยู่กับสามี (11.1%) แต่งงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ สอง (37.8%) อาศัยอยู่กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สามีหรือญาติ (15.6%) ดื่มสุรา (20%) และสูบบุหรี่ (6.7%) สามีดื่มสุรา (82.2%) และเล่นการพนัน (31.1%) ไม่ได้วางแผนการตั้งครรภ์ (71.1%) ไม่ ต้องการบุตรในครรภ์ (8.9%) มีจำนวนครั้งของการตั้งครรภ์ การคลอด และการแท้งสูงกว่าสตรี ตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับความรุนแรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับความ รุนแรงทางกายและทางจิตใจมักจะคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสุญญากาศหรือใช้คีมคีบช่วยคลอด สูงกว่าการคลอดปกติหรือการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (p < .05) ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนสมมุติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับความรุนแรง จะมีความเครียดขณะตั้งครรภ์สูง มีภาวะซึมเศร้าก่อนคลอดและหลังคลอดสูง มีความพึงพอใจใน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังคลอดต่ำกว่าสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับความรุนแรง (p < .05) จากการ พิจารณาเส้นทางพบว่า ความรุนแรงทางกายมีอิทธิพลทางตรงต่อความเครียดขณะตั้งครรภ์แต่มี อิทธิพลทางอ้อมต่อความรุนแรงทางจิตใจและทางเพศ ในขณะที่ความรุนแรงทางจิตใจมีอิทธิพล ทางตรงต่อภาวะซึมเศร้า ความรุนแรงทางกายและทางเพศมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทิศทางตรงกันข้าม ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการปฏิบัติ และด้านนโยบายและการวางแผน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จนถึงระยะหลังคลอด Intimate partner violence (IPV) during pregnancy causes many health problems on mothers and their unborn child. The purpose of this longitudinal descriptive study seeking to examine the effects of IPV on stress during pregnancy, depressive symptoms at antenatal and postpartum period, and breastfeeding satisfaction from the 462 pregnant women who had regularly antenatal clinic visits and delivered their baby at Siriraj hospital. Data collection was divided into three phases (e.g., during pregnancy, 72 hours and 1 month postpartum) by interviewing during pregnancy and documenting from the medical record at postpartum. The results indicated that abused pregnant women were divorced or separated (11.1%), remarried (37.8%), lived with others (15.6%), had alcohol abuse (20%) and smoking (6.7%), husbands’ alcohol abuse (82.2%) and gambling (31.1%), unplanned pregnancy (71.1%), unwanted pregnancy (8.9%), had more gravidarum, parity, and abortion than non-abused pregnant women (p < .05). Physical and emotional pregnant women were more likely to be delivered by vacuum or forceps extraction than normal delivery or ceasarean section (p < .05). The overall results of this study supported the proposed hypotheses in that abused pregnant women were more likely to report higher stress during pregnancy, higher depressive symptoms at antenatal and postpartum period, lower level of breastfeeding satisfaction than non-abused pregnant women (p < .05). From path diagrams, the results revealed that physical abuse had direct effect on stress during pregnancy, but had indirect effect on emotional and sexual abuse. Emotional abuse had direct effect on depressive symptoms. Physical and sexual abuse had direct effects on breastfeeding satisfaction, but in an opposite direction. The suggestions of this study were divided into four dimensions including with education, research, practice, and policy development in order to prevent and solve this problem effectively and integratively from pregnancy to postpartum period.

บรรณานุกรม :
นันทนา ธนาโนวรรณ . (2555). ผลของความรุนแรงจากการถูกทำร้ายในคู่สมรสในระยะก่อนและหลังคลอดต่อความเครียด ภาวะซึมเศร้า และความพึงพอใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นันทนา ธนาโนวรรณ . 2555. "ผลของความรุนแรงจากการถูกทำร้ายในคู่สมรสในระยะก่อนและหลังคลอดต่อความเครียด ภาวะซึมเศร้า และความพึงพอใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นันทนา ธนาโนวรรณ . "ผลของความรุนแรงจากการถูกทำร้ายในคู่สมรสในระยะก่อนและหลังคลอดต่อความเครียด ภาวะซึมเศร้า และความพึงพอใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
นันทนา ธนาโนวรรณ . ผลของความรุนแรงจากการถูกทำร้ายในคู่สมรสในระยะก่อนและหลังคลอดต่อความเครียด ภาวะซึมเศร้า และความพึงพอใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.