ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้วงจรกรองโวลเทอราสำหรับภาพจากอัลตราซาวน์แบบไม่เชิงเส้น

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้วงจรกรองโวลเทอราสำหรับภาพจากอัลตราซาวน์แบบไม่เชิงเส้น
นักวิจัย : พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
คำค้น : Medical ultrasound imaging , Nonlinear ultrasound imaging , Volterra filter , ภาพจากอัลตราซาวน์ทางการแพทย์ , ภาพจากอัลตราซาวน์แบบไม่เชิงเส้น , วงจรกรองโวลเทอร์รา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5080287 , http://research.trf.or.th/node/4840
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันมีการใช้ปรากฏการณ์ความไม่เป็นเชิงเส้นในการปรับปรุงคุณภาพของภาพจากอัลตราซาวน์เพื่อให้การวินิจฉัยโรคทำได้ดียิ่งขึ้น การแยกสัญญาณไม่เชิงเส้นเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดคุณภาพของภาพที่ได้ โครงการวิจัยในรายงานฉบับนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้วงจรกรองโวลเทอร์ราสำหรับภาพจากอัลตราซาวน์แบบไม่เชิงเส้น จุดประสงค์ของโครงการคือการวิเคราะห์คุณสมบัติของวงจรกรองโวลเทอร์ราที่มีผลต่อคุณภาพของภาพจากอัลตราซาวนด์ทัง้ ในด้านความคมชัดเชิงพื้นที่และด้านความคมชัดเชิงเปรียบต่าง แล้วหาวิธีการออกแบบวงจรกรองโวลเทอร์ราจากคุณสมบัติที่ได้ศึกษาไว้ข้างต้น ผลการศึกษาที่สำคัญจากงานวิจัยนี้ คือได้วิธีการออกแบบวงจรกรองควอดราติกแบบใหม่ที่สามารถกำหนดรายละเอียดทางด้านเวลาและด้านความถี่อย่างเป็นอิสระต่อกันได้อย่างเหมาะสม ทำให้ได้วงจรกรองควอดราติกที่ให้คุณภาพของภาพจากอัลตราซาวนด์ที่ดีทั้งในด้านความคมชัดเชิงพื้นที่และด้านความคมชัดเชิงเปรียบต่าง ซึ่งเป็นความสามารถที่การประมวลผลแบบวงจรกรองเชิงเส้นไม่สามารถให้ได้ วิธีการออกแบบวงจรกรองควอดราติกแบบใหม่ได้รับการประเมินใช้กับข้อมูลภาพอัลตราซาวนด์ที่ได้จากการทดลองจริง ผลปรากฏว่าวิธีการออกแบบใหม่นี้สามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพจากอัลตราซาวนด์ให้ดีขึ้นทั้งในด้านความคมชัดเชิงพื้นที่และด้านความคมชัดเชิงเปรียบต่างอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้โครงการยังได้ทำการศึกษาการระบุเอกลักษณ์ของระบบอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์แบบไม่เชิงเส้นโดยใช้วงจรกรองโวลเทอร์ราลำดับที่สองเพื่อทำการแยกองค์ประกอบสัญญาณไม่เชิงเส้น ผลการศึกษาพบว่าการระบุเอกลักษณ์โดยใช้วงจรกรองโวลเทอร์ราลำดับที่สองสามารถแยกองค์ประกอบสัญญาณไม่เชิงเส้นที่มีขนาดต่ำกว่าสัญญาณรบกวนได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของเทคนิคที่การประมวลผลแบบวงจรกรองเชิงเส้นไม่สามารถให้ได้ ข้อดีดังกล่าวเปิดโอกาสในการนำไปสู่การประยุกต์ใช้ปรับปรุงในทางวินิจฉัยด้านการแพทย์และการวิเคราะห์คุณลักษณะของเนื้u3629 อเยื่อให้ดีขึ้นได้ Modern ultrasonic imaging modalities employ nonlinear phenomena to enhance diagnostic capabilities in medical applications. Nonlinear signal separation is a key factor in this success. Consequently, applications of Volterra filters for nonlinear ultrasound imaging are studied and results are presented in this report. The properties of Volterra filters that affect imaging qualities both in terms of contrast and spatial resolution are analyzed and used to formulate the design approach of Volterra filter for improving the quality of ultrasound images based on the investigated properties. The important finding is a novel design approach of a quadratic filter that allows for two degrees of freedom in optimizing time and frequency resolution independently. That is, axial resolution can be maintained while contrast resolution is maximized. Thus, it overcomes the trade-off in time frequency resolution problem appearing in linear bandpass filtering, which has only one degree of freedom in filter optimization. For example, in order to increase contrast resolution in linear bandpass filtering, the passband width of filter must be decreased. This unavoidably degrades axial resolution. Evaluation of the approach is demonstrated using a flow phantom target containing ultrasound contrast agent and a quality assurance ultrasound phantom consisting of resolution targets. Results show that the proposed method allows for obtaining the quadratic image with high contrast resolution and no apparent loss in axial resolution. In addition, a preliminary study of system identification based on Volterra filters applied in a nonlinear medical ultrasound system was carried out. The feasibility study shows that the system identification based on the second-order Volterra filter is capable of separating the second order nonlinearity embedded under the level of noise signal. This is a significant advantage of the method over a conventional linear filtering. Applications in practical use that the advantage of this new proposed method may allow for include medical diagnosis and tissue characterization.

บรรณานุกรม :
พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ . (2553). การประยุกต์ใช้วงจรกรองโวลเทอราสำหรับภาพจากอัลตราซาวน์แบบไม่เชิงเส้น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ . 2553. "การประยุกต์ใช้วงจรกรองโวลเทอราสำหรับภาพจากอัลตราซาวน์แบบไม่เชิงเส้น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ . "การประยุกต์ใช้วงจรกรองโวลเทอราสำหรับภาพจากอัลตราซาวน์แบบไม่เชิงเส้น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ . การประยุกต์ใช้วงจรกรองโวลเทอราสำหรับภาพจากอัลตราซาวน์แบบไม่เชิงเส้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.