ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สวนสาธารณะในเมืองกรุงเทพมหานครกับความเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ: การศึกษาประเด็นของประสิทธิภาพ ความคาดหวัง และความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สวนสาธารณะในเมืองกรุงเทพมหานครกับความเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ: การศึกษาประเด็นของประสิทธิภาพ ความคาดหวัง และความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
นักวิจัย : ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์
คำค้น : elderly , environmental gerontology , Park , Public Space , ผู้สูงอายุ , พื้นที่สาธารณะ , สวนสาธารณะ , สิ่งแวดล้อมผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5080205 , http://research.trf.or.th/node/4813
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พื้นที่สาธารณะมีความสำคัญมากกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ สวนสาธารณะที่ถูกสร้างอย่างเหมาะสมสามารถที่จะส่งเสริมสุขภาวะ สมรรถภาพ รวมถึงความสามารถดูแลตนเองได้ของประชากรกลุ่มนี้ในสังคม งานวิจัยชิ้นนี้สนใจที่จะประเมินประสิทธิภาพของสวนสาธารณะในแง่ของความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการใช้งานจริง และการตรงตามความคาดหวังและความต้องการของผู้ใช้ เพื่อหาทางเสนอแนวทางในการปรับปรุงสวนสาธารณะให้มีความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุไทยในอนาคต สวนสาธารณะสามแห่งในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สวนลุมพินี สวนเบญจกิติ และสวนเบญจสิริถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ศึกษาซึ่งถูกวางแผนให้ครอบคลุมเวลาทั้งสิ้น 12 เดือน ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ประกอบด้วยการศึกษาสำรวจภาคสนาม และการแจกแบบสอบถามจำนวน 380 ชุดแก่กลุ่มตัวอย่างทั้งที่เป็นผู้สูงอายุที่ใช้ และที่ไม่ใช้สวนสาธารณะ การสัมภาษณ์นำมาใช้เสริมให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น การศึกษานี้ครอบคลุมประเด็นของความปลอดภัย ความรู้สึกปลอดภัย สภาวะสบาย ความสะดวกในการเข้าถึง และความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามความต้องการใช้งานผู้สูงอายุ เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่าสวนสาธารณะดังกล่าวถูกผ่านกระบวนการออกแบบ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุตามสภาพที่เอื้ออำนวย แต่ยังคงไม่ถึงระดับมาตรฐานที่อิงมาจากตะวันตก การค้นพบดังกล่าวนั้นสวนทางกับการประเมินจากความพอใจของผู้ใช้ ซึ่งให้ความพอใจสวนต่างๆในระดับค่อนข้างสูงมาก ความไม่สอดคล้องที่ว่านี้จุดคำถามในเรื่องข้อจำกัดของการนำมาตรฐานจากต่างประเทศมาใช้กับสังคมไทย คำถามเรื่องสิ่งที่เป็นความเฉพาะทางวัฒนธรรมของสถานที่ยังคงเป็นพื้นที่ว่างเปิดรอให้นักวิจัยได้ศึกษาทำความเข้าใจ การลดความยึดติดในมาตรฐานต่างชาติ แล้วหันมาเพิ่มความสนใจในการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าผู้สูงอายุไทยใช้พื้นที่สาธารณะจริงๆอย่างไรจะช่วยให้นักออกแบบ นักวางผัง และผู้วางนโยบาย สามารถสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงของวิถีท้องถิ่นและมีความยั่งยืน Public spaces play a crucial role in promoting active living among the elderly. Well designed parks can help maintain this population’s wellbeing, productivity and independence. This research project aimed to re-evaluate Thai public spaces, such as parks, to see if they suited the uses, requirements, and expectations of this segment of society. Three popular parks in downtown Bangkok: Lumpini, Benjakiti, and Benjasiri Park, were examined in terms of their usability, compatibility and future functionality for the elderly. Over a 12-month period, field observation was combined with interviews and questionnaires given to 380 seniors, including both users and non-users of the parks. The questions covered issues such as safety and security, comfort, ease of access, and environmental negotiability. The project posited that the parks in the study had been designed, improved and adapted to suit the elderly but fell short of ‘Western standards’. For example, the quality of space as evaluated by Western criteria was assessed as lower compared to the level of satisfaction of the space expressed by the elderly in the study, who instead had a highly positive attitude towards the parks. This paradox suggests that standards reflected in Western countries fail to show the same degree of relevance in Thai society. In other words, what is deemed suitable in a place is to some degree culture-specific and still an open area to explore. Less attention to Western standards and greater focus on how Thai elderly use public space will aid designers, planners and policies makers in developing a more sustainable environment for the elderly within their own culture.

บรรณานุกรม :
ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์ . (2555). สวนสาธารณะในเมืองกรุงเทพมหานครกับความเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ: การศึกษาประเด็นของประสิทธิภาพ ความคาดหวัง และความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์ . 2555. "สวนสาธารณะในเมืองกรุงเทพมหานครกับความเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ: การศึกษาประเด็นของประสิทธิภาพ ความคาดหวัง และความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์ . "สวนสาธารณะในเมืองกรุงเทพมหานครกับความเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ: การศึกษาประเด็นของประสิทธิภาพ ความคาดหวัง และความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์ . สวนสาธารณะในเมืองกรุงเทพมหานครกับความเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ: การศึกษาประเด็นของประสิทธิภาพ ความคาดหวัง และความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.