ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย : ธีระศักดิ์ หมากผิน
คำค้น : tci , ฐานข้อมูลวารสารไทย , มนุษยศาสตร์ , สังคมศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=JSG5180002 , http://research.trf.or.th/node/4736
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการจัดทำฐานข้อมูลการอ้างอิงของวารสารไทย: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานเพื่อบันทึกข้อมูลวารสาร ข้อมูลบทความ รวมทั้งข้อมูลการอ้างอิงจากบทความในวารสารสาขาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ามาในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของไทย นอกจากนี้ยังเป็นการแพร่ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพวารสาร ผ่านการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการบริการวิชาการ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 – 30 เมษายน 2554 ผลจากการดำเนินของโครงการ พบว่า วารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานข้อมูล TCI มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิม 49 รายการ ในปี พ.ศ.2549 เป็น 234 รายการในปี พ.ศ.2553 และมีจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ.2550-2553 รวม 9,724 บทความ นอกจากนี้ยังพบอีกว่า นักวิจัยในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิยมใช้รายการอ้างอิงประเภทหนังสือสูงที่สุด (คิดเป็น 5%) รองลงมาเป็นรายการอ้างอิงประเภทวิทยานิพนธ์ (คิดเป็น 27%) และบทความจากวารสารไทย (คิดเป็น 12%) ตามลำดับ วารสารในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่มีค่า TCI Impact Pactors ต่ำ โดยมีค่า TCI Impact Factors เฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ.2550-2553 เท่ากับ 0.069 และมีวารสารประมาณ 50 รายการในแต่ละปีที่ปรากฏค่า TCI Impact Factors ในด้านการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพวารสารนั้น คณะทำงานฯ ได้จัดสัมมนาวิชาการรวม 4 ครั้ง มีบรรณาธิการ กองบรรณาธิการวารสาร นักวิชาการ และนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมรวม 900 คน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 รุ่น และตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-ปัจจุบัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายรวม 66 ครั้ง อีกทั้งยังมีการให้บริการสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และการอ้างอิงในวารสารไทย และการให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับความหมายและวิธีการคำนวณค่า Impact Factors อีกด้วย การดำเนินงานของโครงการฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวงการวิชาการของประเทศหลายประการ อาทิเช่น การมีฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และการอ้างอิงของบทความในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในวารสารไทยได้ ส่งผลให้มีการนำความรู้และผลที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้าง นอกจากนี้ยังมีการนำข้อมูลที่ได้จากฐาน TCI ไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งในด้านการกำหนดนโยบายเกี่ยวข้องกับวารสารและคุณภาพงานวิจัย การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ การให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงานของวารสาร และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย เป็นต้น

บรรณานุกรม :
ธีระศักดิ์ หมากผิน . (2555). การจัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระศักดิ์ หมากผิน . 2555. "การจัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระศักดิ์ หมากผิน . "การจัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
ธีระศักดิ์ หมากผิน . การจัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.