ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งและเอนไซม์ของยา ไอโซไนอาซิดและกลุ่มสารอนุพันธ์ ซึ่งเป็นยาที่มีความจำเพาะสูงในการรักษาโรควัณโรคเเละเอนไซม์ Mycobacterium tuberculosis InhA ด้วยวิธีการออกแบบโมเลกุลโดยใช้คอมพิวเตอร์และการคำนวนเคมีควอนตัม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งและเอนไซม์ของยา ไอโซไนอาซิดและกลุ่มสารอนุพันธ์ ซึ่งเป็นยาที่มีความจำเพาะสูงในการรักษาโรควัณโรคเเละเอนไซม์ Mycobacterium tuberculosis InhA ด้วยวิธีการออกแบบโมเลกุลโดยใช้คอมพิวเตอร์และการคำนวนเคมีควอนตัม
นักวิจัย : พรพรรณ พึ่งโพธิ์
คำค้น : anti-tb agents , arylamide , CoMFA , CoMSIA , isoniazid , QSAR
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DBG5180022 , http://research.trf.or.th/node/4726
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัณโรคยังเป็นปัญหาหลักทางด้านสุขภาพที่เป็นสาเหตุหลักของการตายของประชากรโลกเนื่องจากปัญหาการดื้อยา เอนไซม์ enoyl-ACP reductase (InhA) ของแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis เป็นเอนไซม์ที่น่าสนใจในการพัฒนายายับยั้งโรควัณโรค อีกทั้งเอนไซม์นี้ยังเป็นเอนไซม์เป้าหมายของตัวยาไอโซไนอาซิด (INH) ซึ่งเป็นตัวยาหลักที่ใช้รักษาโรควัณโรคในปัจจุบัน แต่เนื่องจากตัวยาไอโซไนอาซิด มีคุณสมบัติเป็น prodrug จึงจำเป็นต้องมีการกระตุ้นจากเอนไซม์ KatG เพื่อให้อยู่ในรูป INH-NAD ซึ่งเป็นรูปแบบที่ออกฤทธิ์ได้ของตัวยานี้ ดังนั้นการกลายพันธุ์ของเอนไซม์ InhA และ katG จึงเป็นปัญหาใหญ่ในการรักษาโรควัณโรคด้วยตัวยาไอโซไนอาซิด สารยับยั้งโรควัณโรคในกลุ่มสารอนุพันธ์เอริลเอไมด์ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการดื้อยาของไอโซไนอาซิดอันเนื่องมาจากการกลายพันธุ์ของเอนไซม์ katG เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเหล่านี้ ควรมีการศึกษาข้อมูลในระดับโมเลกุลเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการออกแบบสารยับยั้งตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งโรควัณโรค ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาอันตรกิริยาที่สำคัญระหว่างเอนไซม์ InhA กับสารอนุพันธ์ไอโซไนอาซิดและสารอนุพันธ์เอริลเอไมด์ ด้วยวิธีการคำนวณโมเลคูลาร์ด็อกกิ้งและการคำนวณทางเคมีควอนตัม นอกจากนี้ยังทำการศึกษาพื้นฐานทางโครงสร้างที่สำคัญต่อค่ากัมมันตภาพการยับยั้งของสารอนุพันธ์ไอโซไนอาซิดและสารอนุพันธ์เอริลเอไมด์ ด้วยระเบียบวิธี QSAR ดังนั้นข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากโครงการวิจัยนี้ทำให้เข้าใจถึงอันตรกิริยาที่สำคัญระหว่างสารยับยั้งและเอนไซม์ และยังรวมถึงความต้องการทางโครงสร้างของสารอนุพันธ์ไอโซไนอาซิดและสารอนุพันธ์เอริลเอไมด์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปใช้ในการออกแบบสารยับยั้งโรควัณโรคตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งที่สูงขึ้น The tuberculosis treatment still remains the worldwide medical problem because of the drug resistance. The enoyl-ACP reductase (InhA) from M. tuberculosis is an attractive target for developing new antibiotic agents and has been identified as the target of isoniazid (INH), a first-line antibiotic for tuberculosis treatment. As the prodrug, INH must be activated by katG enzyme to generate the bioactive form of INH-NAD adduct. The major problems of tuberculosis treatment with INH are resulted from the mutations in InhA and katG enzymes. To overcome the drug-resistant problem of INH associated with katG mutation, arylamides as the direct InhA inhibitor have been identified. In this study, molecular modeling approaches were employed to elucidate inhibitor-enzyme interactions and structural basis for improving the affinity and potency of anti-tuberculosis agents in class of isoniazid derivatives and arylamide derivatives. Molecular docking calculations and QSAR methods were applied on series of isoniazid and arylamide derivatives to gain an insight into the structural basis for improving anti-tuberculosis activity. The integrated results from this study provide coincident information about the inhibitor-enzyme interaction and structural requirement thus offering guidelines for the synthesis of novel anti-tuberculosis agent with highly antibiotic activity.

บรรณานุกรม :
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . (2554). การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งและเอนไซม์ของยา ไอโซไนอาซิดและกลุ่มสารอนุพันธ์ ซึ่งเป็นยาที่มีความจำเพาะสูงในการรักษาโรควัณโรคเเละเอนไซม์ Mycobacterium tuberculosis InhA ด้วยวิธีการออกแบบโมเลกุลโดยใช้คอมพิวเตอร์และการคำนวนเคมีควอนตัม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . 2554. "การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งและเอนไซม์ของยา ไอโซไนอาซิดและกลุ่มสารอนุพันธ์ ซึ่งเป็นยาที่มีความจำเพาะสูงในการรักษาโรควัณโรคเเละเอนไซม์ Mycobacterium tuberculosis InhA ด้วยวิธีการออกแบบโมเลกุลโดยใช้คอมพิวเตอร์และการคำนวนเคมีควอนตัม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . "การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งและเอนไซม์ของยา ไอโซไนอาซิดและกลุ่มสารอนุพันธ์ ซึ่งเป็นยาที่มีความจำเพาะสูงในการรักษาโรควัณโรคเเละเอนไซม์ Mycobacterium tuberculosis InhA ด้วยวิธีการออกแบบโมเลกุลโดยใช้คอมพิวเตอร์และการคำนวนเคมีควอนตัม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งและเอนไซม์ของยา ไอโซไนอาซิดและกลุ่มสารอนุพันธ์ ซึ่งเป็นยาที่มีความจำเพาะสูงในการรักษาโรควัณโรคเเละเอนไซม์ Mycobacterium tuberculosis InhA ด้วยวิธีการออกแบบโมเลกุลโดยใช้คอมพิวเตอร์และการคำนวนเคมีควอนตัม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.