ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิเคราะห์เนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงในนโยบายแห่งรัฐโดยการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นประกอบการจัดเวทีสาธารณะโดยมีบทความทางวิชาการประกอบข้อมูลเบื้องต้น

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิเคราะห์เนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงในนโยบายแห่งรัฐโดยการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นประกอบการจัดเวทีสาธารณะโดยมีบทความทางวิชาการประกอบข้อมูลเบื้องต้น
นักวิจัย : อภิชัย พันธเสน
คำค้น : เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4940009 , http://research.trf.or.th/node/4682
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์นโยบายสังคมของรัฐภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การทบทวนและวิเคราะห์-วิพากษ์นโยบายสังคมอย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาความจริงว่า นโยบายทางสังคมของรัฐในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สะท้อนหลักการ เป้าหมาย และกระบวนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้างหรือไม่ อย่างไรผู้วิจัยมุ่งพิเคราะห์ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง ความเชื่อมประสานหรือความขัดแย้งกันระหว่างนโยบายสังคมของรัฐกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสำรวจและศึกษา-วิเคราะห์นโยบายสังคมของรัฐที่มีบทบาทเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ที่ดำเนินมาในช่วงการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8-10 โดยครอบคลุมนโยบายสังคมสามด้าน กล่าวคือ 1. นโยบายการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection Policy) สำรวจผ่านบทวิเคราะห์พัฒนาการการประกันสังคมในประเทศไทย ตลอดจนประเด็นการริเริ่มขยายสิทธิประโยชน์การประกันสังคมไปสู่กลุ่มแรงงานนอกระบบ และแรงงานในภาคการเกษตร ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับนโยบายสวัสดิการสังคมประชานิยม(Populist Welfare Policy) ที่เริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สมัยที่ 1 (2544-2548) และดำเนินมาจนถึงรัฐบาลทักษิณ 2 (2548- เดือนกันยายน 2549) 2. นโยบายสุขภาพ (Health Care Policy) ด้วยการสำรวจความเคลื่อนไหวทางสังคมที่นำไปสู่การพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Care Coverage) และในปีพ.ศ. 2544 รัฐบาลทักษิณประกาศเป็นนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคในที่สุด เปรียบเทียบกับนโยบายศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (พ.ศ. 2547-2551) (Thailand: Centre of Excellent Health Care of Asia) ภายใต้บริบทการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ 3. นโยบายการศึกษา (Education Policy) ศึกษา-วิเคราะห์นโยบายการปฏิรูปการศึกษา (Education Reform Policy) มาตรการของรัฐในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษานับตั้งแต่มีประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแนวทางการบูรณาการการปฏิรูปการศึกษาด้วยโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์นโยบายแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบการวิเคราะห์นโยบายแบบประเพณีนิยม กับรูปแบบการวิเคราะห์นโยบายแนววิพากษ์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ ควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจความหมายที่พบในนโยบายสังคมประเภทต่าง ๆ ตลอดจนพลวัตทางการเมืองที่ห้อมล้อมกระบวนการการกำหนดนโยบายในวาระต่าง ๆ คำถามเริ่มต้นที่ว่านโยบายสังคมที่ได้เลือกศึกษานั้นมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่อย่างไร เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้พัฒนากรอบทฤษฎีในการประเมินความสอดคล้องของนโยบายสังคมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างผสมผสานกับแนวคิดทางสังคมอื่น ๆ และส่งผลให้ผู้วิจัยพัฒนาการกรอบวิเคราะห์นโยบายสังคมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยแบบแผนการวิเคราะห์นโยบายสังคมสันติธรรม

บรรณานุกรม :
อภิชัย พันธเสน . (2552). โครงการวิเคราะห์เนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงในนโยบายแห่งรัฐโดยการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นประกอบการจัดเวทีสาธารณะโดยมีบทความทางวิชาการประกอบข้อมูลเบื้องต้น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อภิชัย พันธเสน . 2552. "โครงการวิเคราะห์เนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงในนโยบายแห่งรัฐโดยการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นประกอบการจัดเวทีสาธารณะโดยมีบทความทางวิชาการประกอบข้อมูลเบื้องต้น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อภิชัย พันธเสน . "โครงการวิเคราะห์เนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงในนโยบายแห่งรัฐโดยการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นประกอบการจัดเวทีสาธารณะโดยมีบทความทางวิชาการประกอบข้อมูลเบื้องต้น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
อภิชัย พันธเสน . โครงการวิเคราะห์เนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงในนโยบายแห่งรัฐโดยการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นประกอบการจัดเวทีสาธารณะโดยมีบทความทางวิชาการประกอบข้อมูลเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.