ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าในการเป็นอาหารสุขภาพ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าในการเป็นอาหารสุขภาพ
นักวิจัย : อารันต์ พัฒโนทัย
คำค้น : ถั่วลิสง , อาหารสุขภาพ , แก่นตะวัน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA5080001 , http://research.trf.or.th/node/4676
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย การปรับปรุงคุณค่าเชิงอาหารสุขภาพจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่พืชนี้ แก่นตะวันเป็นพืชใหม่สำหรับประเทศไทยแต่มีศักยภาพสูง พืชนี้มีสารอินนูลินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โครงการนี้มุ่งที่จะสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่จะสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์พืชทั้งสองให้มีคุณค่าเชิงอาหารสุขภาพสูงขึ้น โครงการนี้เป็นโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ระยะที่ 3 ของหัวหน้าโครงการ ในช่วงระยะที่ 1 และระยะที่ 2 งานวิจัยพื้นฐานของถั่วลิสงได้ดำเนินการในสี่หัวข้อ ได้แก่ ต่อโรคใบไหม้ การใช้ซากถั่วลิสงในการปรับปรุงบำรุงดิน การใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชในงานปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสง และประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการทนแล้งของถั่วลิสง สามหัวข้อหลังได้ดำเนินการต่อเนื่องมาถึงโครงการนี้ด้วย ประเด็นใหม่คืองานวิจัยที่จะสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงให้มีสัดส่วนของกรดโอเลอิค/กรดลิโนเลอิคสูง เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงอาหารสุขภาพให้แก่ถั่วลิสง สำหรับแก่นตะวัน ได้ดำเนินงานวิจัยที่จะสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้มีสารอินูลินสูงขึ้น โครงการนี้มีช่วงเวลาตั้งแต่ 1 กันยายน 2550 ถึง 31 สิงหาคม 2553 ทีมวิจัยประกอบด้วยนักวิจัย 14 คน ผู้ช่วยวิจัย 4 คน นักศึกษาปริญญาเอก 13 คน และนักศึกษาปริญญาโท 8 คน งานวิจัยแบ่งออกเป็นโครงการย่อย 6 โครงการ คือ (1) การทดสอบพันธุ์ถั่วลิสงในหลายสภาพแวดล้อม (2) งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงให้ทนแล้ง (3) งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงให้มีสัดส่วนของกรดโอเลอิค/กรดลิโนเลอิคสูง (4) การใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสง (5) การใช้ซากถั่วลิสงและซากพืชอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพืช และ (6) งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันให้มีสารอินนูลินสูง จำนวนหัวข้อที่ศึกษาในแต่ละโครงการย่อย คือ 3,13,4,5,3 และ7 สำหรับโครงการย่อยที่ 1,2,3 และ 4 ตามลำดับ ในการสร้างนักวิจัย โครงการฯ ได้เพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัยในทีมทั้ง 14 คน กล่าวคือ นักวิจัยมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มีคุณภาพ และในการให้คำปรึกษาและควบคุมการทำวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและเอก และทุกคนมีความสามารถในการหาทุนวิจัยได้เอง ในบรรดานักศึกษาปริญญาเอก 13 คน 10 คนสำเร็จการศึกษาแล้ว ส่วนนักศึกษาปริญญาโท 7 ใน 8 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว จนถึง 2 กันยายน 2553 โครงการฯ มีรายงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่เชื่อถือได้ 27 เรื่อง และมีรายงานที่ส่งไปตีพิมพ์อีก 1 เรื่อง ได้มีการจัดสัมมนาวิชาการประจำปีไปแล้ว 3 ครั้ง และได้เชื่อมโยงกับสถาบันในต่างประเทศ 8 สถาบัน และกับบริษัทเอกชน 5 บริษัท ผลงานของโครงการฯ ได้นำไปใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงและโครงการปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผลให้มีพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตอายุสั้นพันธุ์ใหม่ที่กำลังจะเผยแพร่ออกสู่เกษตรกร และมีพันธุ์แก่นตะวันที่ได้เผยแพร่ออกสู่เกษตรแล้ว 3 พันธุ์

บรรณานุกรม :
อารันต์ พัฒโนทัย . (2554). การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าในการเป็นอาหารสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อารันต์ พัฒโนทัย . 2554. "การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าในการเป็นอาหารสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อารันต์ พัฒโนทัย . "การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าในการเป็นอาหารสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
อารันต์ พัฒโนทัย . การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าในการเป็นอาหารสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.