ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
นักวิจัย : สายชล เกตุษา
คำค้น : สรีรวิทยา , หลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA4880009 , http://research.trf.or.th/node/4673
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การดำเนินงานของโครงการในรอบ 3 ปี ได้ทำการวิจัยกับผัก (แตงกวา พริก และคะน้า) ผลไม้ (กล้วย และมังคุด) และดอกไม้ (กล้วยไม้ และกุหลาบ) โดยการวิจัยเกี่ยวข้องกับการเกิด ความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ำกับกล้วย มังคุด และพริก การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของ แตงกวา คะน้า และมังคุด การผิดปกติทางด้านสรีรหลังการเก็บเกี่ยวของกลว้ ย และการเสื่อมสภาพ ของดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว ผลลัพท์ที่ได้จากการดำเนินการของโครงการวิจัยมีนิสิตปริญญาโทจบ การศึกษา 4 คน นิสิตปริญญาเอกจบการศึกษา 7 คน มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารและ proceedings นานาชาติ 23 เรื่อง มีการตีพิมพ์บทความทั่วไป 3 เรื่อง และมีการตีพิมพ์ใน encyclopedia 2 เรื่อง และมีการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ 26 เรื่อง และได้ขึ้น ทะเบียนยีนกับ GenBank ไว้จำนวนทั้งสิ้น 27 ยีน The task of the 3 – year research project was carried out with fruits (banana, mangosteen and sapodilla), vegetables (chili, cucumber and kale) and flowers (orchid and rose). Research has been covered chilling injury of chili, banana, and mangosteen, postharvest changes of cucumber, kale, and mangosteen, physiological disorders of banana and senescence of orchid and rose flowers. Achievement of the project resulted in 4 students graduated with M.S. and 7 students graduated with Ph.D. Regarding the publication, 23 research papers have been published in international journals and proceedings, three general articles have been published in local journals, and two chapters have been published in the encyclopedia. There were 26 research papers presented at scientific meetings of both national and international conferences. In addition, 27 genes were also registered in GenBank.

บรรณานุกรม :
สายชล เกตุษา . (2552). โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สายชล เกตุษา . 2552. "โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สายชล เกตุษา . "โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
สายชล เกตุษา . โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.