ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล
นักวิจัย : เกตุ กรุดพันธ์
คำค้น : analytical procedure development , flow-based analysis , instrumentation , Microaanalysis , Nanoanalysis
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA4780010 , http://research.trf.or.th/node/4666
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้ดำเนิการวิจัยต่อเนื่องจากโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. "การพัฒนาการ วิเคราะห์ที่ใช้การไหล" ในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีที่ใช้ เทคนิคการไหลสำหรับวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโน โดยเน้นการคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ถูก แต่มี นวัตกรรม ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย โครงการยอยที่ 1: Development of instrumentation ดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องในการ พัฒนาระบบเครื่องมือต่าง ๆ รวมถึง micro-total analysis system (micro-TAS) เป็นการพัฒนา ต่อเนื่องในเทคนิค Sequential Injection Analysis with Lab-at-Valve (SIA-LAV) ซึ่งเป็นการ นำเสนอเทคนิคนี้ครั้งแรกโดยเป็นผลงานวิจัยจากโครงการนี้ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาต่อเนื่องใน ระบบการวิเคราะห์ที่มีราคาถูก (cost-effective) และพัฒนาระบบตรวจวัดแบบต่าง ๆ รวมถึง spectrophotometric detection systems และ electrochemical detection systems. โครงการย่อยที่ 2: Novel approaches for flow based analysis รวมถึงได้ดำเนการวิจัยเพื่อ ลดขนาดระบบการวิเคราะห์โยเน้น sequential injection analysis (SIA) และ flow injection analysis (FIA) รวมถึงแนวทางใหม่ในเทคนิค stopped flow injection systems (stopped FI) ได้ พัฒนาระบบ Lab-on-Valve (LOV) systems และ Bead injection (BI) ได้เสนอแนวทางที่เรียกว่า Lab-at-Valve (LAV) systems ซึ่งได้ทำการวิจัยพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาเครื่องมือ (ในโครงการ ย่อยที่ 1 ข้างต้น) ได้นำมาใช้ในการศึกษาทาง Chemical kinetics ด้วย ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการ เตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ใน Chromatography ด้วยนอกจากนี้ ยังได้ศึกษาแนวทางใหม่ทาง chemometrics ด้วย โครงการย่อยที่ 3: New materials employed in chemical analysis ได้วิจัยเพื่อการเตรียม ตัวอย่างโดยพัฒนาถึงการแยก (sample separation) โดยใช้ on-line mini-column separation โดยใช้ Packing material ชนิดต่าง ๆ รวมถึง monolithic column ด้วย ได้มำการวิจัยต่อเนื่องเพื่อหา reagent ใหม่ๆ เช่น สาร WF6 เพื่อการปริมาณ chondroitin sulfate proteoglycans ได้ศึกษาพัฒนาต่อเนื่อง ในการวิเคราะห์แอมโมเนีย/แอมโมเนีย โดยใช้ปฏิกิริยาใหม่แต่เป็นแนวทางของ Berthelot reaction โครงการย่อยที่ 4: Application of flow-based analysis ได้ดำเนินการต่อเนื่องในการมุ่งเน้น เพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์โดยสนใจศึกษาในการทำคัดกรองของโรคบางชนิด เช่น โรคมะเร็ง โรคตับ โรคข้อ เป็นต้น ทางสิ่งแวดล้อม ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร การ วิเคราะห์อาหาร งานวิจัยดังกล่าวเป็ยผลงานของนักวิจัยรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่ร่วมกันดำเนิการโดยเป็น นักวิจัยมาจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความเข้มแข็งในระดับ บัณฑิตศึกศสและสร้างการทำงานเป็นทีม In this project a continued investigation from the previous TRF Seniors scholor Project on “Development of Flow-Based Analysis”, instrumentation, chemistry and procedures involving flow-based techniques for micro-and nano-analysis, with emphasis on cost effective benefits but novel approaches have been investigated. It was composed of 4 subprojects. Subproject 1: Development of instrumentation: Various instrument systems/ components have been continuously developed, including micro-total analysis system (micro-TAS). It has been continuously developed as Sequential Injection Analysis with lab-at-Valve (SIA-LAV) which has been introduced under this project for the first time. Also cost-effective analytical instrumentation and detection devices, including spectrophotometric, electrochemical, have been investigated. Subproject 2: Novel approacheds for flow based analysis: Down-scaling analytical instrumentation with emphasis on novelty in sequential injection analysis (SIA) and flow injection analysis (FIA) has been explored. This included stopped flow injection systems (stopped FI), Lab-on-Valve (LOV) and Bead injection (BI). A novel approach so-called “lab-at- Valve (LAV)” system has been developed together with instrumentation development (in subproject 1). This has been employed for chemical kinetics study. Chemometrics has also been studied. Subproject 3: New materials employed in chemical analysis: Sample preparation with on-line mini-column, employing some packing materials, including monolithic column has been investigated. New reagents have been explored for chemical analysis such as WF6 for the assay of chondroitin sulfate proteoglycans. Some Berthelot reactions were investigated for ammonia/ammonium determination. Subproject 4: Application of flow-based analysis: Applications on flow-based techniques to medical/clinical analysis were aimed to deceases screening such as liver cancer, liver decease, bone & joint decease. Applications to environmental, agricultural, agroindustrial and food analysis have been studied. The research works were conducted by various generations of researchers in partnership network of various institutions in Thailand and overseas.

บรรณานุกรม :
เกตุ กรุดพันธ์ . (2553). การพัฒนาการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เกตุ กรุดพันธ์ . 2553. "การพัฒนาการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เกตุ กรุดพันธ์ . "การพัฒนาการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
เกตุ กรุดพันธ์ . การพัฒนาการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.