ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย
นักวิจัย : ทิพย์วดี อรรถธรรม
คำค้น : ไหมอีรี่
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RUG4720003 , http://research.trf.or.th/node/4651
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับไหมอีรี่นั้น จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบเพื่อการวิจัย อันได้แก่ ไข่ หนอน ดักแด้ ผีเสื้อและรังไหม เพื่อให้โครงการวิจัยต่าง ๆ ในชุดโครงการ “การพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม” สามารถดำเนินงานวิจัยที่เป็นวัตถุประสงค์หลักไปได้อย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว โดยทุกโครงการไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไหมด้วยตนเอง ประกอบกับนักวิจัยบางสาขา ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไหม ไม่มีสถานที่และอุปกรณ์ที่สะดวกในการเลี้ยงไหม สำนักประสานงานวิจัยและพัฒนาฯ จึงขอรับเป็นหน่วยกลางในการผลิตไหมอีรี่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการดำเนินงานวิจัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สกว. จัดทำโครงการ “การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย” โดยได้ดำเนินการหลัก 2 ประการคือ การเลี้ยงไหมอีรี่ และการให้การให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไหมอีรี่ สำหรับการดำเนินงานด้านการเลี้ยงไหมอีรี่ ได้จัดทำแปลงมันสำปะหลังและละหุ่งเพื่อใช้เป็นพืชอาหารของไหมอีรี่ จัดห้องเลี้ยงไหมและอุปกรณ์การเลี้ยงไหม ดำเนินการเลี้ยงไหมอีรี่ตลอดปีเพื่อให้มีไข่ หนอน ดักแด้ ผีเสื้อและรังไหมอีรี่ เพียงพอต่อความต้องการของโครงการต่าง ๆ ในชุดโครงการ ทั้งด้านปริมาณและตามเวลาที่ต้องการ นอกจากนี้ยังได้พยายามเลี้ยงให้ได้ไหมอีรี่ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณภาพดี เพื่อให้บริการวัตถุดิบที่มีคุณภาพสำหรับการดำเนินงานวิจัย และเป็นการรักษาสายพันธุ์ของไหมชนิดนี้ด้วย การเลี้ยงไหมอีรี่ของโครงการยังได้เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรและผู้สนใจที่จะนำไปปฏิบัติ โดยทางโครงการได้จัดการสาธิต ฝึกอบรม เข้าเยี่ยมชม ให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดทำเอกสารประกอบการเลี้ยงไหมอีรี่แจกจ่ายด้วย สำหรับการดำเนินงานด้านการให้บริการ สำนักประสานงานวิจัยและพัฒนาฯ ได้ให้บริการไหมอีรี่แก่ นักวิจัยของโครงการย่อยต่าง ๆ ในชุดโครงการ นักวิจัยที่มีความสนใจจะส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สกว. กลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจและมีประสบการณ์การเลี้ยงไหม อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและนักเรียนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการไหมอีรี่ เพื่อการศึกษาวิจัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงาน โดยได้ให้บริการไหมอีรี่เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ดังนี้ ไขไหม 1.13 กิโลกรัม ตัวหนอน 262 กิโลกรัม ดักแด้ 100.4 กิโลกรัม ผีเสื้อ 12.6 กิโลกรัม และรังไหม 145.1 กิโลกรัม

บรรณานุกรม :
ทิพย์วดี อรรถธรรม . (2549). การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ทิพย์วดี อรรถธรรม . 2549. "การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ทิพย์วดี อรรถธรรม . "การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
ทิพย์วดี อรรถธรรม . การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.