ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การให้บริการไหมอีรี่ ระยะที่ 2

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การให้บริการไหมอีรี่ ระยะที่ 2
นักวิจัย : ทิพย์วดี อรรถธรรม
คำค้น : การเลี้ยงไหมอีรี่ , ไหมอีรี่
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RUG4920003 , http://research.trf.or.th/node/4643
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปี พ.ศ.2546 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดตั้งสำนักประสานงานวิจัยและพัฒนา “การพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้การเลี้ยงไหมชนิดนี้ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างครบวงจร ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมของประเทศได้ในที่สุด โดยสำนักประสานงานฯ มีกรอบภารกิจอย่างหนึ่งคือ สร้างและสนับสนุนโครงการวิจัยที่จะเอื้อประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายของชุดโครงการและของฝ่ายเกษตรของ สกว. รวมทั้งประสานงานทั้งภายในและภายนอกชุดโครงการ เพื่อสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยชนิดบูรณาการขึ้น ในปัจจุบันจึงมีโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม” อยู่หลายโครงการ ซึ่งทุกโครงการมีความต้องการใช้ไข่ หนอน ดักแด้ ผีเสื้อและรังไหมอีรี่ เป็นวัตถุดิบในการทำวิจัย เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่แต่ละโครงการจะต้องไปเลี้ยงไหมอีรี่เอง ทางสำนักประสานงานฯ จึงขอรับเป็นหน่วยงานกลางเลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อให้บริการวัตถุดิบดังกล่าวแก่โครงการวิจัยต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินงานไปได้ตามเป้าหมายของแต่ละโครงการ วัตถุประสงค์ ผลิตไข่ หนอน ดักแด้ ผีเสื้อ และรังไหมอีรี่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของโครงการภายใต้สำนักประสานงานวิจัยและพัฒนา “การพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม” ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานของโครงการ “การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย ระยะที่ 2” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2549-31 มีนาคม พ.ศ.2551 จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. การเลี้ยงไหมอีรี่, Philosamia ricini ในห้องปฏิบัติการเลี้ยงไหม 2. การให้บริการวัตถุดิบไหมอีรี่

บรรณานุกรม :
ทิพย์วดี อรรถธรรม . (2551). การให้บริการไหมอีรี่ ระยะที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ทิพย์วดี อรรถธรรม . 2551. "การให้บริการไหมอีรี่ ระยะที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ทิพย์วดี อรรถธรรม . "การให้บริการไหมอีรี่ ระยะที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
ทิพย์วดี อรรถธรรม . การให้บริการไหมอีรี่ ระยะที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.