ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย ระยะที่ 3

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย ระยะที่ 3
นักวิจัย : ทิพย์วดี อรรถธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RUG5120001 , http://research.trf.or.th/node/4639
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ ผลิตไหมอีรี่ทุกวัย คือ ผลิตไข่ หนอนไหม ดักแด้และรังไหม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของโครงการย่อยต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักประสานงานวิจัยและพัฒนา ชุดโครงการ “การพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม” และให้บริการไหมอีรี่แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายของโครงการ รวมทั้งเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจจะเริ่มเลี้ยงไหมอีรี่ หรือนำวัตถุดิบไหมอีรี่ไปทดสอบการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ผลการดำเนินงานสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 1. เทคโนโลยีการเลี้ยงไหมอีรี่โดยเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง ทำให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงไหมอีรี่เป็นอาชีพเสริมที่นำรายได้มาให้ครอบครัว โดยไม่ต้องลงทุนมากนัก ได้ทำงานในท้องถิ่นของตน ไม่ต้องละถิ่นฐานและครอบครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหารและสร้างครอบครัวที่เข็มแข็ง 2. การพัฒนากรรมวิธีและเครื่องมือในการผลิตเส้นใยไหมอีรี่ ทำให้เกษตรกรสามารถปั่นเส้นใยไหมอีรี่ได้ และสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นใยไหมอีรี่ที่มีความหลากหลาย ตามประสบการณ์และภูมิปัญญาประจำของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันสามารถจำหน่ายได้ทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ 3. การพัฒนาการผลิตเส้นด้ายปั่นจากไหมอีรี่ผสมกับเส้นใยสั้นชนิดอื่นๆ เช่น ฝ้าย ในระดับหัตถอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการเพิ่มแนวทางของการใช้ประโยชน์จากไหมอีรี่ ในการผลิตเส้นด้ายที่มีคุณสมบัติพิเศษของทั้งไหมและฝ้าย เกษตรกรสามารถนำด้ายปั่นดังกล่าวมาทอผ้าและทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการใช้งาน 4. การพัฒนาผ้าไหมอีรี่ล้วนด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นการใช้ประโยชน์โดยตรงจากรังไหมสด นำมาปั่นเป็นเส้นด้ายไหมใยสั้นๆ ด้วยเครื่องปั่นฝ้ายในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่สามารถควบคุมความยาวของเส้นใยและขนาดเส้นด้ายที่ปั่นออกมาให้สม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถใช้เป็นเส้นยืนในการทอผ้า การผลิตเส้นใยไหมอีรี่ทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่ง และทอผ้าด้วยเครื่องจักรทอผ้าอุตสาหกรรม จะนำไปสู่การการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติและการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น และเป็นการพัฒนาอีกระดับหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงภาคเกษตรสู่อุตสาหกรรม 5. ของเหลือทิ้งจำนวนมาก เช่น ดักแด้และรังไหมอีรี่คัดทิ้ง เศษไหมและน้ำกาว ซึ่งน่าจะมีโปรตีนและไขมันเหลืออยู่ในปริมาณค่อนข้างมาก ได้มีการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเอนไซม์ในการผลิตโปรตีนไฮโดรเสทที่มีโมเลกุลขนาดเล็กและมีคุณภาพสูงจากไหมอีรี่ เพื่อลดและ/หรือทดแทนการนำเข้าโปรตีนไฮโดรเสทที่นำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งจากกระบวนการเลี้ยงไหมอีรี่ 6. องค์ประกอบต่างๆ ของไหมอีรี่ ทั้งดักแด้ รังและผีเสื้อไหมอีรี่ สามารถนำมาสกัดสารเลซิตินที่มีคุณสมบัติเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสสระ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอาหารเสริมสุขภาพได้ นับเป็นการใช้ไหมอีรี่อย่างครบวงจรและเพิ่มมูลค่าจากทุกส่วนของไหมอีรี่ 7. การใช้ประโยชน์จากหนอนไหมคัดทิ้ง ดักแด้และผีเสื้อไหมหลังการวางไข่ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำ เช่น ปลาดุก ปลานิล ซึ่งเกษตรกรหลายครัวเรือนเลี้ยงไว้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนในหมู่บ้าน นับว่าเป็นการใช้ของเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์ ในปัจจุบันเกษตรกรในหลายชุมชนมีความสนใจการเลี้ยงไหมอีรี่มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งในแต่ละปีจะเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลัง และต้องกำจัดทิ้งใบมันเป็นจำนวนมาก การส่งเสริมการเลี้ยงไหมอีรี่ด้วยใบมันสำปะหลัง เป็นการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตรให้กลายเป็นสิ่งที่มีค่า ยิ่งเมื่อดำเนินงานแบบครบวงจร คือ มีการส่งเสริมการการเลี้ยงไหมอีรี่ พัฒนาการปั่นเส้นและทอผ้าไหม และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายได้ราคา ก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าของไหมอีรี่มากขึ้น จึงมีการรวมกลุ่มกันจัดเป็นเครือข่ายผู้เลี้ยงไหมอีรี่ขึ้นในหลายชุมชน และพยายามร่วมมือกันบริหารเครือข่ายของตนเองให้สามารถผลิตไหมอีรี่ได้อย่างมีคุณภาพ และได้ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งพบว่ามีเครือข่ายที่เข้มแข็งอยู่หลายเครือข่าย

บรรณานุกรม :
ทิพย์วดี อรรถธรรม . (2553). การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย ระยะที่ 3.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ทิพย์วดี อรรถธรรม . 2553. "การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย ระยะที่ 3".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ทิพย์วดี อรรถธรรม . "การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย ระยะที่ 3."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
ทิพย์วดี อรรถธรรม . การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย ระยะที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.