ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
นักวิจัย : อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์(หล่อทองคำ)
คำค้น : มหาบัณฑิต , สาขาวิทยาศาสตร์ , สาขาเทคโนโลยี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RUG5350003 , http://research.trf.or.th/node/4626
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้นักศึกษาผู้รับทุนได้มีโอกาสรายงานผลการดำเนินงานและรายงานสรุปปิดโครงการ 2 เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และตัวแทนจากผู้ประกอบการมีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 3 เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใจบริบทหรือความเป็นจริงจากผู้ประกอบการเพื่อการทำงานวิจัย โดยไม่มุ่งเน้นวิชาการแต่เพียงด้านเดียว แต่ต้องคิดและสามารถนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้งานจริงได้ 4 เพื่อกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายของนักวิจัย ผลการดำเนินงานทำให้เกิดผลดังนี้ 1 นักศึกษาได้รายงานผลการดำเนินงานและรายงานสรุปปิดโครงการ 2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 3 กระตุ้นบรรยากาศของการวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานที่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการมีความร่วมมือในการทำงานวิจัยในอนาคต 4 ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการกับ TRF-MAG ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอข้อคิดเห็นที่มีต่องานวิจัย 5 นักศึกษาปริญญาโทเห็นแนวทางเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

บรรณานุกรม :
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์(หล่อทองคำ) . (2554). การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์(หล่อทองคำ) . 2554. "การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์(หล่อทองคำ) . "การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์(หล่อทองคำ) . การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.