ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
นักวิจัย : สายชล เกตุษา
คำค้น : การส่งเสริมกลุ่มวิจัย , การเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน , พัฒนาสรีรวิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA4580011 , http://research.trf.or.th/node/4608
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การดำเนินการวิจัยของโครงการในรอบ 3 ปี ได้ทำผัก (ข้าวโพกฝักอ่อน แตงกวา และคะน้า ผลไม้ (มังคุด มะม่วง และกล้วย) และดอกไม้ (ปทุมมา และกล้วยไม้) โดยการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดความเสียหาย เนื่องจากอุณหภูมอต่ำทำกบข้าวโพดฝักอ่อน มะม่วง มังคุด และกล้วย การแข็งของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ และการตกกระของผลกล้วยไข่สุก ผลกระทบของความมืด และความสว่างต่อการเก็บรักษาผลแตงกวาและคะน้า การยืดอายุการปักแจกันของดอกปทุมมา และดอกกล้วยไม้สกุลหวาย และปรากฏการณ์ของดอกกล้วยไม้สกุหวายหลังการผสมเกสร ผลที่ได้จากการวิจัยของโครงการมีนิสิตปริญญาโท จบการศึกษา 3 คน ปริญญาเอกจบการศึกษา 4 คน มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ 12 เรื่อง สิ่งตีพิมพ์และกำลังรอแก้ไข 6 เรื่อง และกำลังรอส่งตีพิมพ์ 4 เรื่อง นอกจากนั้น ยังมีการตีพิมพ์บทความทั่วไป 1 เรื่อง และบทความทั่วไปกำลังรอการตีพิมพ์ 1 เรื่อง The research of the 3- year project was carried out with fruits (mango, mangosteen,and banana),vegetables (baby corn, cucumber and Chinese kale ) and flowers (curcuma and orchid). Chilling injury of baby corn, mango, mangosteen and banana pericarp hardening of mangosteen pericarp after impact, senescent spotting of ripening banana, effects of light on postharvest changes of cucumber and Chinese kale, prolongation and postharvest changes of curcuma and orchid flowers, and postpollination developmental processes of orchid flowers were intensively conducted. Achievement of the project resulted in 3 students graduated with M.S. and 4 students graduated with Ph.D. Regrading the publication, 12 papers have been already published in international journals, 6 papers have been submitted and being revised, while 4 papers are in the process of being submitted. In addition, one general article has been already published and another one has been submitted and will be published soon.

บรรณานุกรม :
สายชล เกตุษา . (2549). การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สายชล เกตุษา . 2549. "การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สายชล เกตุษา . "การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
สายชล เกตุษา . การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.