ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคโนโลยีอนุภาคและกระบวนการวัสดุ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีอนุภาคและกระบวนการวัสดุ
นักวิจัย : วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
คำค้น : Center of Excellence in Particle Technology , Material Processing , Nanotechnology , Particle Technology , กระบวนการวัสดุ , นาโนเทคโนโลยี , ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอนุภาค , เทคโนโลยีอนุภาค
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA4580007 , http://research.trf.or.th/node/4604
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ภายใต้การนำของหัวหน้าโครงการฯ ศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล โครงการเทคโนโลยีอนุภาคและหระบวนการวัสดุ (particle Technology and Material Processing) นี้ซึ่งเป็นชื่อโครงการของสำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย ตามสัญญาเลขที่ RTA4580007 โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 3 ปี ( 1 สิงหาคม 2545-31 กรกฎาคใ 2548) มีกิจกรรมทางวิชาการและวิจัยที่ได้ดำเนินการต่างๆ จำนวนมาก เช่น การฟอร์มทีมนักวิจัยในเครือข่ายที่มีประสิทธิผล การเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัย (mentor) การพัฒนาผู้ช่วยนักวิจัยเต็มเวลา การจัดประชุมวิชาการ การจัดสัมมนาทางวิชาการ การประชุมนักวิจัยในโครงการฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและช่วยแกปัญหาอุปสรรคของงานวิจัย การฝึกอบรมต่างๆ ฯลฯ ในสาวนของงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาที่อยู่ภายใต้โครงการเทคโนโลยีอนุภาคและกระบวนการวัสดุ จำนวน 34 โครงการ ได้ลุล่วงไปแล้ว 29 โครงการ ส่วนอีก 5 โครงการ ที่เหลือคาดว่าจะสำเร็จภายในปีการศึกษา 2548 นี้เช่นกัน นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยในโครงการ 11 คนได้ผลิตบทความตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เป็นจำนวน 28 บทความ อีกทั้ง ยังมีบทความในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศอีก 33 บทความ อนึ่ง โครงการเทคโนโลยีอนุภาคและกระบวนการวัสดุนี้ อาจถือได้ว่าเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเทคโนโลยีอนุภาค (Particle Technology ; สัญญาเลขที่ RTA/08/2539) ที่มาช่วยผลักดันให้การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอนุภาคดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดการสะดุด ในโครงการนี้ยังมุ่งเน้นในด้านการวิจัยและพัฒนากระบวนการวัสดุในด้านต่างๆ อีกด้วย จึงนับได้ว่าทั้งโครงการเทคโนโลยีอนุภาคและโครงการเทคโนโลยีอนุภาคและกระบวนการวัสดุมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในเชิงการพัฒนาเทคโนโลยี และเกิดการรวมตัวกันของกลุ่มวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการวางพื้นฐานด้านนาโนเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติอีกด้วย Under the leadership of Dr. Wiwut Tanthapanichakoon, the present Paricle Technology and Material Processing Project, which is supported by Thailand Research Fund according to Grant no. RTA 4580007 for a 3-year period (August 1, 2002 - July 31, 2005), has achieved lots of academic and research activities such as the formation of an effective research team as network, the mentoring of young researchers, the development of full-time research assistants (RA), the organization of academic conferences, the holding of technical seminars, the regular meetings of researchers in the whole project in order to follow up research progresses and help solve various research obstacles, the implementation of training courses etc. Of the 34 these belonging to the students in the present project, 29 these have already been finished, whereas the remaining 5 theses should be completed within this fiscal year. In addition, the 11 researchers in this RTA project have published a total of 28 international and national papers. The number of proceedings of international and national conferences comes to 33. By the way, the present project may be considered as a continuation of the previous PArticle Technology Project (RTA/08/2539), thereby resulting in the continuation of various R&D projects in particle technology. The present project also focuses on certain areas of particle processing. Therefore it may be concluded that the Particle Technology and Material Processing Project has been instrumental in the attainment of R&D progresses and the team formation of core researchers. In particular, it helped lay the foundation for the establishment of nanotechnology in Thailand

บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . (2550). เทคโนโลยีอนุภาคและกระบวนการวัสดุ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . 2550. "เทคโนโลยีอนุภาคและกระบวนการวัสดุ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . "เทคโนโลยีอนุภาคและกระบวนการวัสดุ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . เทคโนโลยีอนุภาคและกระบวนการวัสดุ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.