ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคโนโลยีอนุภาค

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีอนุภาค
นักวิจัย : วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
คำค้น : เทคโนโลยีอนุภาค
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA3980008 , http://research.trf.or.th/node/4584
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ภายใต้การนำของหัวหน้าโครงการ ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล โครงการเทคโนโลยีอนุภาค (Particle Technology) ซึ่งเป็นโครงการ สกว. สัญญาเลขที่ RTA/08/2539 และมีระยะเวลาของการดำเนินโครงการรวม 5 ปี (ช่วงปกติ 3 ปีและช่วงยายระยะเวลาอีก 2 ปี) มีกิจกรรมทางวิชาการที่ได้ดำเนินการต่างๆมากมาย เช่น การจัดการประชุมวิชาการระดับล่างไปจนถึงระดับประเทศ, การจัดสัมมนาทางวิชาการ, การประชุมโครงการเทคโนโลยีอนุภาค สกว. เพื่อติดตามความก้าวหน้า, การฝึกอบรมดูงานต่างๆ ฯลฯ ในส่วนของงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาที่อยู่ภายใต้โครงการเทคโนโลยีอนุภาค (Particle Technology) จำนวน 30 โครงงานภายในระยะเวลาปกติ 3 ปี และอีก 33 โครงการในช่วงขยายระยะเวลา 2 ปี ได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี นอกจากนั้น ทีมนักวิจัยในโครงการทั้ง 9 ท่าน ได้ผลิตบทความวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวน 23 บทความ อีกทั้ง ยังมีบทความในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศอีก 50 บทความ โดยภาพรวม นอกจากความล่าช้าในการใช้งบประมาณแล้วโครงการเทคโนโลยีอนุภาคไม่มีอุปสรรค์มากนัก อย่างไรก็ตาม อุปสรรค์ที่สำคัญ 2 ประการคือ (1) การแจ้งงบประมาณหมวดค่าจ้างนิสิตปริญญาโทผิดพลาด ซึ่งส่งผลให้วงเงินไม่เพียงพอ โดยขาดไปกว่า 350,000 บาทต่อปี และ (2) อุปสรรค์ความล่าช้าอันเกิดจากการสรรทานิสิตปริญญาโทที่จะศึกษาต่อในสาขาเทคโนโลยีอนุภาค (อันเนื่องจากว่า เทคโนโลยีอนุภาคไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันในหมู่นิสิตนักศึกษา) อย่างไรก็ตาม โครงการเทคโนโลยีอนุภาค (Particle Technology) ถือได้ว่าเป็นโครงการแรกด้านนี้ของประเทศและมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในเชิงการพัฒนาเทคโนโลยีข้างเคียง และยังส่งผลให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มวิจัยที่มั่นคงและก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะการวางพื้นฐานด้านนาโนเทคโนโลยี Under the leadership of Prof. Dr. Wiwut Tanthapanichakoon, the Particle Technology Project, a TRF project with the contract number of RTA/08/2539 and with a total period of 5 years (a normal phase of 3 years and an extended phase of 2 years). Has accomplished many academic activities such as several conferences and conventions from the borrom level to the national level, symposia. TRF meetings for progress follow-up of the Particle Technology Project, workshops, etc, In terms of researches cone by the student advisees under the Particle Technology Project, 30 researches during the normal phase of 3 years and additional 33 researches during the extended phase of 2 years were accomplished. During the 5 years. all 9 researchers in this project produced 23 international and national journal papers as well as 50 more proceedings articles in international and national conference, On the overall, the Particle Technology Project had only a few obstacles but for the delay in the use of the budget. Two serious problems are (1) The incorrect estimation of the budget on the monthly remuneration for recruited Mater’s degree students, which amounts to a shortage of 350,000 baht/year and (2) The obstacles caused by the delayed recruitment of Master’s degree students in the field of Particle Technology (this is because this field was not well-known among university students). However, the Particle Technology Project could be hailed as the first project in this field in Thailand and is a significant in facilitation of various achievements in terms of technology development and also in terms of building up a strong and progressive technology research groups, especially the laying of foundation for nanotechonology. Executive Summary Project title Particle technology project Problem and rationale This project, namely the Particle Technology project, was originally designed for the development of new innovations and knowledge in the field of particle technology, which covered a lot of new researches. Prior to the start of this project in 1996. a lot of knowledge had been lacking as well as funding in terms of research had been very limited. Therefore. not many researchers were doing particle technology researches. As a result, the particle technology was then progressing very slowly, leading to incompettiveness of Thailand as compared to such countries as U.S or Japan. Objective 1)To gather a new generation of researchers in the field of particle technology from professors and university students (Philosophine doctor, Master’s degree as well as Bachelor’s degree) of Chulalongkorn University and Kasettsart University. 2)To create a new base of knowledge in the field of particle technology, which is a significant but rather new multi-disciplinary subject. 3)To raise the competitiveness level of the particle technology in Thailand to the same level as foreign countries and also to expand research linkages holh internationally and domestically. 4)To expand co-operation among the networks of various domestic organizations and among various knowledge disciplines as well as to transfer technologies to the industries. Result Under the leadership of Prof. Dr. Wiwut Tanthapanichakoon, the Particle Technology Project, a TRF project with the contract number of RTA/08/2539 and with a total period of 5 years (a normal phase of 3 years and an extended phase of 2 years), has accomplished many academic activities such as several conferences and conventions from the bottom level to the national level, symposia, TRF meetings for progress follow-up of the Particle Technology Project, workshops, etc. In terms of researches done by the student advisees under the Particle Technology Project. 30 researches during the normal phase of 3 years and additional 33 researches during the extended phase of 2 years were accomplished, During the 5 years, all 9 researchers in this project produced 23 international and national journal papers as well as 50 more proceedings articles in international and national conferences On the overall, the Particle Technology Project had only a few obstacles but for the delay in the use of the budget. Two serious problems are (1) The incorrect estimation of the budget on the monthly remuneration for recruited Master’s degree students, which amounts to a shortage of 350,000 baht/year and (2) The obstacles caused by the delayed recruitment of Master’s degree students in the field of Particle Technology (this is because this field was not well-known among university students). However, the Particle Technology Project could be hailed as the first project in this field in Thailand and is a significant component in facilitation of various achievements in terms of technology development and also in terms of building up a strong and progressive technology research group, especially the laying of foundation for nanotechnology.

บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . (2548). เทคโนโลยีอนุภาค.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . 2548. "เทคโนโลยีอนุภาค".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . "เทคโนโลยีอนุภาค."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . เทคโนโลยีอนุภาค. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.