ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเปปไทด์นิวคลีอิกชนิดใหม่ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเปปไทด์นิวคลีอิกชนิดใหม่ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน
นักวิจัย : ธีรยุทธ วิไลวัลย์
คำค้น : DNA , molecular recognition , nucleobase , oligonucleotide , PNA
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA4580004 , http://research.trf.or.th/node/4521
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์: เพื่อออกแบบและศึกษาวิธีการสังเคราะห์เปปไทด์นิวคลีอิกแอซิด ( พีเอ็นเอ) ชนิดใหม่ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน ศึกษาสมบัติการจับยืดของพีเอ็นเอที่สังเคราะห์ได้กับกรดนิวคลีอิก และศึกษาปัจจัยทางโครงสร้างที่มีอิทธิพลต่อการจับยืดระหว่างพีเอ็นเอกับกรดนิวคลีอิก วิธีทดลอง: ออกแบบและพัฒนาวิธีการสังเคราะห์พิโรลิดินิลเปปไทด์นิวคลีอิกแอซิด (พีเอ็นเอ) ชนิดใหม่ที่มีสะพานเชื่อมเป็นเบต้าอะมิโนแอซิดที่มีโครงสร้างและคอนฟิกกิวเรชันที่แตกต่างกันหลายชนิด และศึกษาอันตรกิริยาของพีเอ็นเอกดังกล่าวกับกรดนิวคลีอิกที่มีลำดับเบสคู่สมและไม่เป็นคู่สมกันเป็นระบบ โดยอาศัยเทคนิค UV-Visible Spectrophotometry และ CD Spectroscopy ผลการทดลอง : สามารถสังเคราะห์พีเอ็นเอชนิดใหม่ที่มีสะพานเชื่อมเป็นเบต้าอะมิโนแอซิด และได้ทดสอบสมบัติการจับยึดกันระหว่างพีเอ็นเอที่สังเคราะห์ได้กับกรดนิวคลีอิกที่มีลำดับเบสทั้งที่เป็นคู่สมและไม่เป็น สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง : โครงสร้างและสเตอริโอเคมีของวงแหวนพิโรลิดีนที่มีนิวคลีโอเบสต่อยู่และสะพานเชื่อมที่เป็นเบต้าอะมิโนแอซิดมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อสมบัติการจับยึดกับกรดนิวคลีอิกของพีเอ็นเอ โดยได้พบว่ามีพีเอ็นเอเพียง 2 ระบบเท่านั้นจากจำนวนหลายสิบระบบที่ได้ศึกษาในงานวิจัยนี้ที่แสดงการจับยืดกับดีเอ็นเอ และไม่มีพีเอ็นเอชนิดใดเลยที่แสดงการจับยืดกับอาร์เอ็นเอ สารประกอบเชิงซ้อนที่เกิดขึ้นมีความเสถียรเป็นพิเศษและมีหลักฐานยันยืนได้ว่าเกิดจากการเข้าคู่กันของเบส A กับ T และ C กับ G แบบ 1:1 โดยมีความจำเพาะเจาะจงของการเข้าคู่เบสสูงมาก ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต:งานที่ควรทำต่ออย่างเร่งด่วนคือการศึกษาความจำเพาะเจาะจงของการจดจำคู่เบสในระบบพีเอ็นเอที่มีความยาวและลำดับเบสต่างๆ กันเพื่อศึกษาข้อจำกัดของระบบ และการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์และการทำให้บริสุทธิ์ที่มีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้รับรองการผลิตพีเอ็นเอที่มีความบริสุทธิ์สูงในปริมาณมากเพื่อการศึกษาโครงสร้างสามมิติ และการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป Objectives : The main objectives are to design and develop synthetic method of novel peptide nucleic acids (PNA) carrying B-amino acid spacers , as well as to study their interactions with nucleic acids and to try to understand structural factors influencing the binding. Methodology : a) design and Sysnthesize a series of novel pyrrolidinyl peptide nucleic acids (PNA) carrying structurally and configurationally different B-amino acid spacers . b) Study their interactions with complementary/non-complementary nucleic acids using UV-Visible Spectrophotometry and CD Spectroscopy. Results : A series of novel pyrrolidinyl peptide nucleic acids (PNA) carrying structurally and configurationally different B-aimino acid spacers was successfully synthesized and their interaction with complementary/no-complementary nucleic acid were investigated. Discussion/Conclusion : Structure and stereochemistry of the pyrrolidine ring , to which the nucleobases were attached a, and of the B-amino acid spacers play an important role to the binding properties of the PNA. Only two PNA systems out of several systems studied can bind with DNA and none of these can bind withk RNA . The hybrids possess an exceptionally high stability and there are evidences to support that this is due to the base paring between A-T and CG (1:1) with a very stringent base pairing specificity . Suggestion/Further implication / Implementation : The study should be continued with a matter of urgency regarding to the recognition of various PNA with different length and bae sequences to investigate its scope and limitaiton .The sysnthetic methodology should be developed further with the aim to produce highly pure PNA in large quantities of three dimensional structures and for future applictions

บรรณานุกรม :
ธีรยุทธ วิไลวัลย์ . (2548). การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเปปไทด์นิวคลีอิกชนิดใหม่ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีรยุทธ วิไลวัลย์ . 2548. "การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเปปไทด์นิวคลีอิกชนิดใหม่ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีรยุทธ วิไลวัลย์ . "การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเปปไทด์นิวคลีอิกชนิดใหม่ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
ธีรยุทธ วิไลวัลย์ . การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเปปไทด์นิวคลีอิกชนิดใหม่ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.