ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากายภาพและการเพิ่มคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากายภาพและการเพิ่มคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท
นักวิจัย : สยามล ชัยรัตนอุดมกุล
คำค้น : คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว , จังหวัดชัยนาท , ภูมิสถาปัตยกรรม , สถาปัตยกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5220034 , http://research.trf.or.th/node/4402
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการพัฒนากายภาพและการเพิ่มคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ประการ ได้แก่ เพื่อประเมินศักยภาพด้านกายภาพและปัจจัยทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมของแหล่งท่องเที่ยวหลักทั้ง 5 แหล่งของจังหวัดชัยนาท และเพื่อประเมินและสร้างแนวทางการเพิ่มคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวหลักทั้ง 5 แหล่งของจังหวัดชัยนาทในมุมมองของชุมชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อสร้างแผนพัฒนาด้านกายภาพและคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวหลักทั้ง 5 แหล่งของจังหวัดชัยนาท ให้สอดคล้องกับหลักการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและสภาพแวดล้อมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคี โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ การสัมภาษณ์ เชิงลึก การสะกดรอย เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การจัดประชุมกลุ่มย่อย และการจัดประชาพิจารณ์ รวมทั้งการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยพื้นที่ที่ศึกษามี 5 แห่ง ได้แก่ วัดธรรมามูลวรวิหาร วัดปากคลองมะขามเฒ่าวัดพระมหาธาตุ สวนนกชัยนาท และเขื่อนเจ้าพระยา จากการศึกษาพบว่า แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่ขาดการสร้างอัตลักษณ์เชิงสัญลักษณ์และการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนแหล่งท่องเที่ยวประเภทนันทนาการ ขาดการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์ให้เกิดกิจกรรมและความมีอัตลักษณ์ของสถานที่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ำนอกจากนี้ผลการประเมินขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว พบว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อแหล่งท่องเที่ยวหลักมากนัก คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทในมุมมองของชุมชน โดยทำการประเมินคุณค่าความสำคัญทางวัฒนธรรมในด้านสุนทรียศาสตร์ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า แหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดชัยนาทมีศักยภาพโดยรวมค่อนข้างดี ผลการประเมินคุณค่ามีดังนี้ วัดปากคลองมะขามเฒ่ามีคุณค่าความสำคัญมากที่สุด รองลงมาวัดธรรมามูลวรวิหารและเขื่อนเจ้าพระยามีคุณค่าความสำคัญระดับปานกลาง สำหรับสวนนกชัยนาทและวัดมหาธาตุมีคุณค่าความสำคัญระดับน้อย สำหรับ คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทในมุมมองของนักท่องเที่ยว พบว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมด้านการสื่อความหมาย คือ คู่มือท่องเที่ยว ป้ายบอกรายละเอียดของสถานที่ และแผ่นพับ ในด้านความต้องการที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการด้านกายภาพและความงามด้านภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว และความน่าสนใจของสภาพภูมิทัศน์โดยรอบของแหล่งท่องเที่ยว สำหรับด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว คือ ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมในจังหวัด และด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวในด้านที่ควรมีการปรับปรุง คือ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ป้ายบอกรายละเอียดของสถานที่ และการให้ข้อมูล แผนพัฒนาด้านกายภาพและคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดชัยนาท ด้วยการสร้างภูมิลักษณ์ใหม่ให้กับแหล่งท่องเที่ยวและการใช้ภูมิลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวและใช้เป็นอัตลักษณ์ร่วมของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาและสร้างสรรค์พื้นที่ใช้สอยใหม่ให้เป็นอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวเป็นการออกแบบที่ว่างและพื้นที่ใช้สอยทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่นอกจากนี้การพัฒนาระบบการสื่อความหมายและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าแก่แหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธีการสื่อความหมายโดยการ สื่อโดยบุคคล ป้ายสื่อความหมาย การจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ และศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักท่องเที่ยว และช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

บรรณานุกรม :
สยามล ชัยรัตนอุดมกุล . (2554). การพัฒนากายภาพและการเพิ่มคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สยามล ชัยรัตนอุดมกุล . 2554. "การพัฒนากายภาพและการเพิ่มคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สยามล ชัยรัตนอุดมกุล . "การพัฒนากายภาพและการเพิ่มคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
สยามล ชัยรัตนอุดมกุล . การพัฒนากายภาพและการเพิ่มคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.