ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำคลังข้อมูลสารเคมี-กฎระเบียบ REACH

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำคลังข้อมูลสารเคมี-กฎระเบียบ REACH
นักวิจัย : วราพรรณ ด่านอุตรา
คำค้น : chemical database , chemical information resources , REACH regulation , คลังข้อมูลสารเคมี , ระเบียบ REACH , แหล่งข้อมูลสารเคมี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5130013 , http://research.trf.or.th/node/4327
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนิโครงการ การจัดทำคลังข้อมูล สารเคมี-กฏระเบียบ REACH กำหนดระยะเวลา 1 ปี (15 กุมภาพันธ์ 2551-14 กุมภาพันธ์ 2552) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ประการแรกคือการจัดทำแหล่งเรียนรู้ สารบบข้อมูลสารเคมี และ คลังข้อมูลสารเคมี ที่มสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการติดตามข้อมูลความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับ ข้อกำหนดของกฏหมาย REACH และค้นหาข้อมูลสารเคมี วัตถุประสงค์หลักประการที่สอง คือ การ ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถในการดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ กฏหมาย การจัดทำแหล่งเรียนรู้ สารบบข้อมูลสารเคมี และคลังข้อมูลสารเคมีเป็นการใช้ประสบการณ์ ของคณะนักวิจัยเดิมในการเผยแพร่สาระความรู้ในรูปแบบ บทความ หนังสือ เว็บไซด์ และ Helpdesk เพื่อ ช่วยเหลือผูประกอบการ รวมกับประสบการณ์ของบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการติดตาม ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ติดตามทำความเข้าใจและพัฒนาออกแบบโครงสร้างคลังข้อมูล สำหรับการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ได้ใช้วิธีพัฒนาเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้ออง โดยจัดกิจกรรม Training the trainer พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายให้สามารถ ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโดยให้ ความรู้ผ่านการตอบคำถามทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ กระดานถามตอบของเว็บไซด์ การจัด สัมมนาให้ความรูเชิงลึก การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการทำ In-house training สำหรับกลุ่ม อุตสาหกรรม ผลการดำเนินงานได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ REACH Coach (http://www.chemtrack.org/ReachCoach/) ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ศึกษาและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ กฏหมาย REACH เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เว็บไซด์ดังกล่าวได้เปิดบริการตั้งแต่เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมีผู้เข้าชมประมาณ 7 ครั้งต่อเดือน การจัดทำสารบบแหล่งข้อมูลและคลังข้อมูลสารเคมี ได้สำรวจแหล่งเผยแพร่ข้อมูลของสารเคมี การใช้ ประโยชน์ วิธีวิเคราะห์ เพื่อกำหนดโครงสร้างของ ข้อมูล ซึ่งในสารบบจะแสดงข้อมูล และข้อมูลต่าง ๆ ของสารเคมีที่เผยแพร่ในแหล่งข้อมูล นั้น สำหรับคลังข้อมูลสารเคมี จะแสดงข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ดำเนินการเกี่ยวกับ REACH ในขั้นต้นได้ และข้อมูลในคลังข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลของแหล่งข้อมูลสารเคมีอื่นๆ ได้ด้วย นอกจากนี้ยังได้ จัดทำ template สำหรับการบันทึกและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของแหล่งข้อมูลสารเคมีได้ตามความเหมาะสม ผลการพัฒนาเครือข่ายและบุคลากรภาครัฐ สามารถพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น 8 คน จาก 7 หน่วยงานให้สามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากรและตอบคำถามช่วยผู้ประกอบการได้ ในส่วนของการสร้าง ความตระหนักและพัฒนาผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการจำนวน 8 ราย จดทะเบียนล่วงหน้าสารเคมี มากกว่า 50 รายการ และผู้ประกอบการหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ ตระหนักและเข้าใจถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของตนในการดำเนินงานขั้นต่อไปได้ การจัดทำโครงการ การจัดทำคลังข้อมูลสารเคมี-กฏระเบียบ REACH” นี้ ทำให้เกิดความพร้อม ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการให้สอดคล้องตามกฏหมายได้ นับตั้งแต่ แหล่งเรียนรู้ และคลังข้อมูลสารเคมีสำหรับสืบค้น นอกจากนี้ยังเกิดความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ พัฒนาเครือข่ายศูนย์ความรู้เรื่อง REACH” ที่มีบุคลากรที่มีความรู้ เพื่อทำหน้าที่ Helpdesk ได้เพิ่มขึ้น สิ่งที่ควรดำเนิการต่อเนื่อง คือ ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันรักษาเครือข่ายและช่วยกันศึกษาจัดทำข้อมูลที่ ต้องใช้ต่อไป ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการสำหรับการจดทะเบียนสารเคมีโดยตรงแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์กับการจัดการความปลอดภัยสารเคมีภายในประเทศอีกด้วย Thailand Industrial Standard Institute (TISI) and Thailand Research Fund (TRF) jointly provided a grant to the National Center of Excellence for Environmental and Hazardous Waste Management, Chulalongkorn University, and Department of Science and Service, Ministry of Science and Technology, for a research project on “Chemical Information Resources for REACH Management”. The one-year project was carried out from 15th February 2008, with two main objectives. It aimed to develop practical tools to enhance the understanding of industrial sectors and government institutions about the merits and processes of European Union’s REACH legislative, and the ongoing activities related to REACH compliance in various countries. The other objective was to help build capacity of Thai industrial sectors in complying with REACH requirements. Two knowledge resources were successfully developed for public use in a web site (http://www.chemtrack.org/REACHCoach), operating mainly in Thai with certain contents in English. This website started in July 2008 and has drawn approximately 700 visitors per month. It has menus that offer essential knowledge of the legal text, processes, and outcomes of activities collected from internet resources. The other part is a functioning web page (http://sci.dss.go.th/index.aspx) of selected chemical information with focus on chemical safety management. It contains a directory of internet resources with description of chemical information offered on each site and their applications. In addition, a chemical database was constructed, showing a list of chemicals with international reference codes, namely, CAS Number, EC Number and Annex I code, and information on classification and labeling. Details of industrial uses of the chemicals were also gathered and included into the database. The CAS Number of each chemical was particularly linked to relevant internet resources to obtain information on Safety Data Sheet, both in Thai and English. The database can essentially be updated with new inputs of information using a specially designed template. For the capacity building program, a network of five government institutions was set up, from which members of the expert team were recruited. Based on the knowledge and experience as REACH helpdesk, the original core team trained a team of eight experts who subsequently helped give REACH seminars and participated in activities of the REACH Knowledge Center, an information clearing house for industrial sectors. A series of workshops and in-house trainings were exercised to enhance the capacity of industries in complying with REACH. As a result of the still continuing efforts, many industrial sectors and companies, especially the large scale enterprises, are very much aware of the REACH consequences and realize the necessity of getting prepared to cope with the upcoming steps of REACH implementation. The important tangible outcome of the project was indicated by the preregistration of more than 50 substances by Thai industries to the European Chemicals Agency.

บรรณานุกรม :
วราพรรณ ด่านอุตรา . (2552). การจัดทำคลังข้อมูลสารเคมี-กฎระเบียบ REACH.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วราพรรณ ด่านอุตรา . 2552. "การจัดทำคลังข้อมูลสารเคมี-กฎระเบียบ REACH".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วราพรรณ ด่านอุตรา . "การจัดทำคลังข้อมูลสารเคมี-กฎระเบียบ REACH."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
วราพรรณ ด่านอุตรา . การจัดทำคลังข้อมูลสารเคมี-กฎระเบียบ REACH. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.