ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและประกันคุณภาพเพื่อพัฒนากระบวนการความปลอดภัยชีวภาพต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและประกันคุณภาพเพื่อพัฒนากระบวนการความปลอดภัยชีวภาพต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์
นักวิจัย : มงคล เตชะกำพุ
คำค้น : Biosecurity , Foot-and-Mouth Disease , Management and Evaluation , pig , ความปลอดภัย , ประกันคุณภาพ , สุกร , โรคปากและเท้าเปื่อย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5020027 , http://research.trf.or.th/node/4129
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของโครงการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนากระบวน การความปลอดภัยชีวภาพต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ เพื่อจัดทำรายละเอียดขั้นตอน การปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสุกร โดยอิงจากข้อกำหนดในระบบการจัดการและประกัน คุณภาพการปลอดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยตลอดขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์สุกร และเพื่อประเมินผล การประยุกต์ใช้ ระบบการจัดการและการรับรองคุณภาพการปลอดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์ม สุกรพ่อแม่พันธุ์ โดยทำการคัดเลือกฟาร์มจำนวน 8 ฟาร์ม จากจำนวน 20 ฟาร์ม ที่ทำการสำรวจทั้งที่เคย หรือไม่เคยมีประวัติการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในระยะ 2 ปี นำเอาคู่มือปฏิบัติที่ครอบคลุม กระบวนการความปลอดภัยทางชีวภาพต่อโรคปากและเท้าเปื่อยตามแนวคิดของระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 มาปรับใช้ในฟารืมเป้าหมายดดยมีการระบบการตรวจติดตามภายนอกจากคณะผู้วิจัยในช่วง 1.5 ปี พร้อมทั้งสุ่มตัวอย่างตรวจหแอนติบอดี้ต่อไปโปรตีนที่ไม่ใช่โครงสร้างต่อเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยในแม่ พันธุ์ลำดับครอกต่าง ๆ และลูกสุกร เพื่อนำมาประเมินสภาวะการติดเชื้อภายในฟาร์ม ผลการศึกษาพบว่า ทางโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรม โดยสามารถสร้างระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัย ชีวภาพต่อโรคปากและเท้าเปื่อย ประกอบด้วยจัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติด้านความปลอดภัยทา ชีวภาพเน้นโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ สร้างระบบประเมินด้วยการเข้าตรวจประเมิน อย่างสม่ำเสมอเป็นระยะ ๆ สามารถประเมินและนำข้อบกพร่องไปแก้ไขเพื่อให้มีระบบการจัดการที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินสภาวะการติดโรคปากและเท้าเปื่อยภายในฟาร์ม ผู้ประกอบกิจการมีความพึง พอใจในการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ และตื่นตัวในการควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และมาตรการนี้ยังช่วยป้องกันโรคระบาดอื่น ๆ ได้ด้วย The objectives of the project were developing detailed procedure manuals and guidelines for implementing biosecurity system to prevent Foot-and-Mouth Disease(FMD) in swine breeding herd. The procedure manuals of this study were developed according to guidelines of the quality management assurance system for FMD virus-free pork products. These manuals were also modified to incorporate conceptual framework of biosecurity system which is required in the standard procedure of ISO9001:2000. After the procedure manuals and guideline were developed, it was implemented and evaluated in swine breeding farms. Eight out of 20 certified standard farm with or without history of FMD outbreak from the past 2 years in western region of Thailand were selected to participate in the study. Each selected farms were convinced to utilize biosecurity procedure manual. Whether owner of swine farms chose to utilize biosecurity manuals or not, blood samples of sows and pigs at 4,8 and 20 weeks of age were collected to assess and monitor FMD status by using FMD nonstructural protein ELISA kit. Blood samples were collected every 6 months for a period of 2 years. Results of FMD status from serum samples of each selected farm related to their history of FMD outbreak. The biosecurity system were implemented successfully, by means of regular visit, evaluation, and modifying biosecurity of each farm. In conclusion, all the owners were satisfied with the biosecurity implementation to FMD and other diseases.

บรรณานุกรม :
มงคล เตชะกำพุ . (2553). การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและประกันคุณภาพเพื่อพัฒนากระบวนการความปลอดภัยชีวภาพต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
มงคล เตชะกำพุ . 2553. "การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและประกันคุณภาพเพื่อพัฒนากระบวนการความปลอดภัยชีวภาพต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
มงคล เตชะกำพุ . "การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและประกันคุณภาพเพื่อพัฒนากระบวนการความปลอดภัยชีวภาพต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
มงคล เตชะกำพุ . การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและประกันคุณภาพเพื่อพัฒนากระบวนการความปลอดภัยชีวภาพต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.