ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ของธาตุอาหารและการจัดการเพื่อการผลิตส้มโอคุณภาพในเขตลุ่มน้ำปากพนัง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ของธาตุอาหารและการจัดการเพื่อการผลิตส้มโอคุณภาพในเขตลุ่มน้ำปากพนัง
นักวิจัย : สมศักดิ์ มณีพงศ์
คำค้น : ธาตุอาหาร , ลุ่มน้ำปากพนัง , ส้มโอ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5020015 , http://research.trf.or.th/node/4113
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ส้มโอ (Citrus maxima Merr.) เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ไม่มีข้อจำกัดด้าน สภาพภูมิอากาศสำหรับการปลูกพืชชนิดนี้ในประเทศไทย และมีศักยภาพที่จะเพิ่มปริมาณการส่งออกและสร้าง ความหลากหลายในตลาดโลกได้ เนื่องจากผู้บริโภคยอทรับ เก็บรักษาได้นาน และทนทานต่อการขนส่ง ส้มโอ เป็นพืชโตเร็วและให้ผลผลิตสูง ทำให้มีความต้องการธาตุอาหารสูงตามไปด้วย การจัดการธาตุอาหารที่ถูกต้อง แม่นยำจึงมีความจำเป็นสำหรับพืชชนิดนี้ เพื่อคงปริมาณและคุณภาพของผลผลิต โครงการวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความเข้มข้นและสัดส่วนของธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต ของส้มโอ และอิทธิพลของธาตุอาหารต่อองค์ประกอบของผลและคุณภาพของผล การศึกษาดำเนินการโดย ติดตามการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในใบและผลในแปลงปลูกส้มโอของเกษตรกรที่อำเภอสิชลและอำเภอปาก พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำรวจธาตุอาหารในแปลงปลูกส้มโอของเกษตรกร 41 แปลง ในพื้นที่จังหวัด เชียงราย จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ส้มโอสร้างเปลือกก่อนสร้างเนื้อผล ส้มโออายุ 2 เดือน หลังออกดอกมีเนื้อเพียงร้อยละ 16 ของน้ำหนักแห้ง แต่เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยวเนื้อผลเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 43 ของน้ำหนักแห้ง ดังนั้นส้มโอต้องการธาตุอาหารเพื่อสร้างเปลือกก่อนสร้างเนื้อ ปริมาณธาตุ อาหารเฉลี่ยที่ส้มโอต้องการในการสร้างผลจนถึงระยะเก็บเกี่ยวเท่ากับ 1903 273 3209 1668 220 3.4 0.7 0.5 และ 1.4 มิลลิกรัม/ผล สำหรับไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส ทองแดง และสังกะสี ตามลำดับ ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในเปลือกลดลงตามอายุผล ในขณะที่ธาตุอื่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สัดส่วนโดยปริมาณของแคลเซียม แมกนีเซียม และแมงกานีส (เปลือก/เนื้อ) ที่ระยะเก็บเกี่ยวยังคงสูง ในขณะที่ธาตุอื่นลดลงจนอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน สมบัติของดินเหมาะสมสำหรับปลูกส้มโอพบว่า ความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 ค่าการนำไฟฟ้าที่ จุดอิ่มตัว 2.0-3.0 mS/cm อินทรียวัตถุ 15-25 g/kg ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Bray IIX 15-25 mg/kg โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 100-150 mg/kg แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 1,000-2,000 mg/kg แมกนีเซียม ที่แลกเปลี่ยนได้ 120-240 mg/kg เหล็กที่สกัดได้ด้วย DTPA 10-20 mg/kg แมงกานีสที่สกัดได้ด้วย DTPA 10-20 mg/kg ทองแดงที่สกัดได้ด้วย DTPA 1.0-2.0 mg/kg และสังกะสีที่สกัดได้ด้วย DTPA 2.0-5.0 mg/kg ความเข้มข้นที่เหมาะสมของธาตุอาหารใบใบพบว่า ไนโตรเจนร้อยละ 2.5-(2.7-3.0) ฟอสฟอรัสร้อย ละ 0.15-0.20 โพแทสเซียมร้อยละ 1.5-2.0 แคลเซียมร้อยละ 3.0-4.0 แมกนีเซียมร้อยะล 0.30-0.50 เหล็ก 40-80 mg/kg แมงการฃนีส 5-15 mg/kg ทองแดงมากกว่า 5 mg/kg และสังกะสีมากกว่า 20 mg/kg สัดส่วนของธาตุอาหารในใบที่เหมาะสมพบว่า N/P, N/K, 100P/N, 100P/K, K/P, K/Ca, K/Mg และ Ca/Mg เท่ากับ 15.30 1.29 6.66 8.64 0.80 12.26 0.67 5.33 และ 8.26 ตามลำดับ พืชไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยสังกะสี ZnSo4 7H2O อัตรา 600 กรัม/ต้น ทั้งแปลงอำเภอสิชล และอำเภอปาก พนัง การใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตราปีละ 6 กิโลกรัม/ต้น แบ่งใส่ทุก ๆ 2 เดือน ในแปลงส้มโอที่อำเถอสิชล ส่งผล ให้พืชดูดใช้แคลเซียมได้น้อยลงกว่าเดิม ในขณะที่ดูดใช้โพแทสเซียมได้มากกว่าความจำเป็น การใช้โคโลไมท์ อัตราปีละ 2 กิโลกรัม/ต้น ดีเกลืออัตราปีละ 500 กรัม/ต้น และกรดบอริกอัตราปีละ 30 กรัม/ต้น ในแปลงส้มโอที่ อำเภอสิชล ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทั้งขนาดผล น้ำหนักผล ความเข้มข้นของกรดและน้ำตาลใน เนื้อผล Pummelo (Citrus maxima Merr.) is a native plant of southeast Asia, therefore no climatic restriction for cuitivation in Thailand.Pummelo friyit is accepted by world consumer, long shelf-live and suitable for long-distance transport. Then it has a high potential to increase exported quantity, and diversity in the world market. Pummelo is high nutrient consumption, due to its high growth rate and high production. Precise nutrient management is inportance to sustain yield and fruit quality. Objectives of this study were to investigate optimum nutrient concentrations and nutrient ratios, and to study effects of nutrients on yield component and yield quality. The study was carried out by monitoring changing of nutrient in leaves and fruits in 2 pummelo orchards located in Sichon district and Pakpanang district, Nakhon Si Thammarat province. A nutrient survey was carried out in 41 farmer orchards in Cheangrai province, Nakhon Si Thammarat province, and Songkai province. The following results were concluded. Fruit peel was developed before its pulp. Two-months old friut compridsed of pulp only 16% (w/w dried basis), but it was increased to 43% at harvesting stage. Therefore, the pummelo requires nutrients for peel components before pulp. Quantities of N,P, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu and Zn which required for friut growth were 1903, 273, 3209, 1668, 220, 3.4, 0.7, 0.5 and 1.4 mg/fruit, respectively. Quantities of N, P and K in the peel decreased with the fruit age, wherase the other elements tended to increase. Quantity ratios of Ca, Mg and Mn (peel/pulp) at harvesting stage were still high, whereas the others were lower to nearly equal. Optimum pummelo growing soil was found that : pH was 5.5-6.5; electrical conductivity of saturated solution was 2.0-3.0 mS/cm; organic matter was 15-25 g/kg; available P (Bray II) was 15-25 mg/kg; exchangeable K, Ca and Mg were 100-150, 1000-2000 and 120-240 mg/kg, respectively; and DTPA extractable Fe, Mn, Cu, and Zn were 10-20, 10-20, 1.0-2.0 and 2.0-5.0 mg/kg respectively.Optimum nutrient concentration in leaves for N, P, K, Ca and Mg were 2.5-(2.7-3.0) , 0.15-0.20, 1.5-2.0, 3.0-4.0 amd 0.30-0.50%, respectively, and for Fe, Mn, Cu and Zn were 40-80, 5-15, > 5 and 20 mg/kg, respectively. Optimum nutrient ratios for N/P, N/K, 100P/N, 100P/K, K/N, K/P, K/Ca and Ca/Mg 15.30, 1.20, 6.66, 8.64, 0.80, 12.26, 0.67, and 8.26 respectivly. Pummelo did not respond to application of ZnSo4 7H2O at a rate of 600 g/tree both in Sichon and Pakpanang orchards. Application of compound fertilizer 13-13-21 at a rate of 1 kg/tree every 2 months at Sichon orchard, suppressed Ca uptake and induced luxury consumption of K. Application of dolomite 2 kg/tree, epsomite 500 g/tree, and boric acid 30 g/tree st Sichon orchard, did not show any significant effect on fruit size, fruit weigth, concentration of acid and sugar.

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ มณีพงศ์ . (2555). การศึกษาความสัมพันธ์ของธาตุอาหารและการจัดการเพื่อการผลิตส้มโอคุณภาพในเขตลุ่มน้ำปากพนัง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมศักดิ์ มณีพงศ์ . 2555. "การศึกษาความสัมพันธ์ของธาตุอาหารและการจัดการเพื่อการผลิตส้มโอคุณภาพในเขตลุ่มน้ำปากพนัง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมศักดิ์ มณีพงศ์ . "การศึกษาความสัมพันธ์ของธาตุอาหารและการจัดการเพื่อการผลิตส้มโอคุณภาพในเขตลุ่มน้ำปากพนัง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
สมศักดิ์ มณีพงศ์ . การศึกษาความสัมพันธ์ของธาตุอาหารและการจัดการเพื่อการผลิตส้มโอคุณภาพในเขตลุ่มน้ำปากพนัง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.