ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดโครงการ โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2549

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดโครงการ โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2549
นักวิจัย : วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
คำค้น : IPUS , IRPUS , ทุนปริญญาตรี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4950128 , http://research.trf.or.th/node/4051
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาตรีในโครงการ IRPUS เพื่อสนับสนุนการผลิตกำลังคนให้พร้อมสำหรับทำงานในภาคอุตสาหกรรมและเตรียมคนเข้าสู่การศึกษาระดับสูงตั้งแต่ พ.ศ.2545 โครงการนี้มีแนวทางที่โดดเด่น คือ การบูรณาการโจทย์วิจัยจากปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรมเข้ากับการศึกษาผ่านทางวิชาโครงงานปีสุดท้ายและใช้การฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโจทย์ปัญหาจริง กับบทเรียนระหว่างอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานเข้าหากันและการทำกิจกรรมร่วมกันของแต่ละฝ่าย โครงการ IRPUS เป็นยุทธศาสตร์สร้างคนของ สกว. ซึ่งจะเป็นกลไกให้งานวิจัยในมหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการจริงของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น มีทั้งเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว มีทั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและเป้าหมายเชิงนามธรรมสำหรับอนาคตของ “ระบบวิจัย” ของประเทศ ทุนโครงการ IRPUS แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ทุน IPUS และทุน RPUS ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคนดังนี้ 1. ทุน IPUS (Industrial Projects for Undergraduate Students) มีวัตถุประสงค์เพื่อ “สร้างบัณฑิตที่แก้ปัญหาให้กับอุตสาหกรรม” โดยบูรณาการปัญหาจริงในอุตสาหกรรมเข้ากับการศึกษาผ่านทางวิชาโครงงานปีสุดท้าย 2. ทุน RPUS (Research Projects for Undergraduate Students) มีวัตถุประสงค์เพื่อ “สร้างคนให้เป็นนักวิชาการ/นักวิจัยระดับสูง” โดยให้นักศึกษาทำโครงงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่มีทุนวิจัยอยู่แล้ว และสามารถนำโครงงานที่เข้าร่วมไปขยายเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อนักศึกษาเข้าหลักสูตรปริญญาโทได้

บรรณานุกรม :
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา . (2552). ชุดโครงการ โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2549.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา . 2552. "ชุดโครงการ โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2549".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา . "ชุดโครงการ โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2549."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา . ชุดโครงการ โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2549. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.