ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักวิจัย : ภาณุ ด่านวานิชกุล
คำค้น : ฟีนอล , ยางธรรมชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4950123 , http://research.trf.or.th/node/4048
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของการดัดแปรโครงสร้างของยางธรรมชาติโดยการทำปฏิกิริยากับ Maleic anhydride (MA) เกิด copolymer ชื่อว่า Maleated Natural Rubber (MNR) ซึ่งมีหมู่คาร์บอนิลเพิ่มขึ้นในโครงสร้างของยาง จากการทดสอบผสม MA ปริมาณต่างๆ ได้แก่ 3, 5 และ 9 phr แล้วนำยาง MNR ที่ผ่านการขึ้นรูป และที่ไม่ได้ผ่านการขึ้นรูปมาทดสอบการดูดซํบฟีนอล พบว่า MNR6 ให้ค่าการดูดซับฟีนอลดีที่สุด ดีกว่ายางที่ไม่ได้ปรับโครงสร้างทางเคมี เมื่อทดสอบผลของอุณหภูมิต่อการดูดซับของยาง MNR6 พบว่า การเพิ่มอุณหภูมิจะช่วยให้การดูดซํบดียิ่งขึ้น การดูดซํบจึงเป็นแบบดูดความร้อน และเมื่อทดสอบผลของความเป็นกรด เบสของสารละลายพบว่า ฟีนอลถูกดูดซับได้ดีที่สุดที่สภาวะเป็นกลาง ความมีขั้วของยางสามารถทำให้เพิ่มขึ้นได้อีกโดยการใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นสารตัวเติม แป้งเป็นสารมีขั้วเมื่อผสมกับยางธรรมชาติ STR5L จะเข้ากันได้ไม่ค่อยดี จึงทำให้การดูดซับฟีนอลไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่แน่นอน แต่เมื่อผสมแป้งมันสำปะหลังกับยาง MNR6 ปริมาณ 30, 60 หรือ 100 phr พบว่าการผสมเกิดขึ้นได้ดีขึ้นเมื่อสังเกตจากภาพ SEM การผสมที่ดีขึ้นดังกล่าวส่งผลให้การดูดซับฟีนอลของยาง MNR6 ผสมแป้งเพิ่มมากกว่ายาง MNR6 ที่ไมได้ผสมแป้ง เมื่อทดลองนำยาง STR5L และ MNR6 มาแช่กรดไนตริก พบว่าการแช่กรดมีผลทำให้ยางเกิดความมีรูพรุนมากขึ้น และอาจทำให้เกิดหมู่คาร์บอนิลบนผิวยางมากขึ้น จึงยังผลให้เกิดการดูดซับฟีนอลได้มากขึ้น และเมื่อทดลองนำยาง STR5L และ MNR6 มาแช่ในโทลูอีน เมื่อบวมเต็มที่แล้วทิ้วไว้ให้แห้งจะทำให้ยางเกิดรูหรุน จึงทำให้การดูดซับดีขึ้นเช่นกัน เมื่อนำยาง STR5L, MNR6 และ MNR6 ที่ผสมแป้งปริมาณต่างๆ มาแช่ในเมทานอลก่อนก่อน นำไปดูดซับฟีนอลพบว่า ยาง STR5L และ MNR6 ดูดซับฟีนอลได้ดีขึ้น แต่ MNR6 ที่เติมเต็มแป้งดูดซับฟีนอลได้น้อยลง ยิ่งเติมแป้งมากขึ้น ยิ่งทำให้ดูดซับฟีนอลได้น้อยลง เพราะแป้งในยางจะดูดซับเมทานอลไว้ก่อน จึงทำให้ดูดซํบฟีนอลได้น้อยลง The research investigated the effect of chemically mofified natural rubber by maleic anhydride (MA) on sorption ability of phenol onto the rubber chips. The maleated natural rubber or so called MNR was produced by using various amounts of MA as 3, 6 and 9 phr. Both cured MNR and uncured MNR were later tested for their phenol adsorption capability in water . It was found that MNR with MA 6 phr (MNR6) showed maximum adsorption. The adsorption was better at pH 7 than at pH 2 and pH 12 and the adsorption capability increased with temperature implying that the process was endothermic. The polar nature of rubber chip was later enhanced by adding a hydrophilic tapioca starch with various amounts of 30, 60 and 100 phr. It was observed by SEM pictures that the mixing between rubber and starch was better when using MNR6 than STR5L because of its higher polarity. This was thought to oncrease the ability of phenol adsroption of the rubber chips when adding larger amount of starch. The effect of surface treatment was also studied by immersing the chips in nitric acid, toluence, or methanol before performing the adsorption experiments. Treating with nitric acid was expected to increase the number of carbonyl groups which then enhance the sorption ability for both STR5L and MNR6. Swelling in toluene and subsequently being left dry increased the porosity in rubber chips so the sorption of phenol was increased. Finally, prewetting the surface with methanol made the chip surface more polar and thereby, increasing phenol preference of the chip surface. However, for chips filled with starch the adsorption ability decreased with increasing amount of starch due to prior adsorption of methanol in starch particles.

บรรณานุกรม :
ภาณุ ด่านวานิชกุล . (2551). โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ภาณุ ด่านวานิชกุล . 2551. "โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ภาณุ ด่านวานิชกุล . "โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
ภาณุ ด่านวานิชกุล . โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.