ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการยับยั้ง RCAS1 ในการกระจายของมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปสู่ตับ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการยับยั้ง RCAS1 ในการกระจายของมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปสู่ตับ
นักวิจัย : กวิญ ลีละวัฒน์
คำค้น : c-Met , cholangiocarcinoma , invasion , MEK1/2 , migration
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG4780006 , http://research.trf.or.th/node/4047
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคมะเร็งทางเดินน้ำดี (Cholangiocarcinoma) เป็นโรคมะเร็งที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตสูงโดยเฉพาะในประชากรไทย เนื่องมาจากผู้ป่วยที่เป็น โรคนี้มักมีการกระจายหลังลุกลามของโรคไปสู่อวัยวะอื่นแล้ว อีกทั้งโรคมะเร็งทางเดินน้ำดีมีวิธีการรักษาให้หายขาดเพียงวิธีเดียวนั่นคือการผ่าตัด ในปัจจุบันยังไม่มีเคมีบำบัดที่ได้ผลเมื่อผู้ป่วยมารักษาในขณะที่โรคลุกลามแล้วจึงไม่สามารถผ่าตัดรักษาได้ ดังนั้นการศึกษาหาวิธียับยั้งการลุกลามของ เซลล์มะเร็วทางเดินน้ำดีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง Hapatocyte growth factor receptor (c-Met) เป็นตัวรับ (receptor) ที่จำเพาะต่อ Hepatocyte growth factor (HGF) ซึ่ง HGF และ c-Met มีบทบาทสำคัญต่อการลุกขามของเซลล์มะเร็งหลายชนิด ดังนั้นในการวิจัยจึงศึกษาบทบาทของ HGF ต่อ c-Met และ สัญญาณโมเลกุล ที่เกิดจากการกระตุ้น c-Met ในเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดี (RMCCA 1 และ HuCCA1) การแสดงออกของ c-Met ใน RMCCA1 และ HuCCA1 จะถูกวิเคราะห์ด้วยวิธี Western blotting ทำการยับยั้งการแสดงออกของ c-Met ด้วย วิธีการใช้ small interfering RNA (siRNA) และยังยั้งสัญญาณโมเลกุล MEK ? ด้วย MEK inhibitor (U0126) ทำการศึกษาสภาวะที่กระตุ้นให้เซลล์มะเร็ง เกิด metastasis ได้แก่ Proliferation, migration และ invasion ด้วย HGF ศึกษาการเกิด Actin Polymerization ในเซลล์ RMCCA1 และ HuCCA1 ด้วยการ ย้อมด้วย Phalloidin Alexaflur วิเคราะห์ผลภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ชนิด Laser capture confocal scanning microscopy จากการศึกษาในระดับ RNA โดยใช้วิธี real time RT-PCR และศึกษาระดับโปรตีนด้วยวิธี Western Blotting สามารถตรวจพบการแสดงออก ของ c-Met ในเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดี การกระตุ้น c-Met ด้วย HGF ทำให้เกิดกระบวนการ Phosphorylation ของ MEK ? และ MAPK ซึ่งจะชักนำ ให้เซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดีเพิ่มการ Invasion แต่ไม่มีผลต่อกระบวนการ Proliferation และเมื่อยับยั้งการแสดงออกของ c-Met ด้วย siRNA ที่จำเพาะต่อ C-Met พบว่าการกระตุ้นเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดีด้วย HGF ทำให้เกิด phosphorylation ของ MEK ? จะลดลง การเกิด Invasion ก็ลดลงเช่นเดียวกัน และเมื่อยับยั้ง MEK ? ด้วย U0126 ก็ได้ผลเช่นเดียวกับการใช้ c-met siRNA คือจะลดการเกิด invasion ของเซลล์มะเร็งสำหรับการเกิด action polymerization หรือ F-actin เมื่อกระตุ้นเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดีด้วย HGF มีผลให้ actin polymerization เพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงของ เซลล์โดยมีการเกิด pseudopodia ขึ้น ในขณะที่ให้ siRNA ที่จำเพาะต่อ c-Met หรือใช้ U0126 มีผลให้ actin polymerization ลดลง จากผลการทดลองพบว่า HGF มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้น Phosphorylation ของ c-met ในเซลล์มะเร็งทั้ง 2 ชนิดที่ศึกษา ซึ่ง HGF จะกระตุ้น c-met โดยไปเพิ่มกระบวนการ phosphorylation ของ MEK ? และการเกิด Actin Polymerization ทำให้เซลล์นั้น ๆ มีความสามารถในการ เคลื่อนที่มากขึ้นดังนั้นจึงส่งผลให้เซลล์ที่ได้รับ HGF มีการเพิ่มความสามารถในการลุกลามยิ่งขึ้น (cell invasion) นอกจากนี้ยังศึกษาผลของ c-met siRNA หรือ MEK ? inhibitor (U0126) สามารถยับยั้งการแสดงออกของ c-met ได้ ซึ่งจะไปทำให้กระบวนการ phosphorylation ของ MEK ? และ Actin Polymerization ลดลง ทำให้ cell invasion ลดลงเช่นกัน แต่ทั้งหมดนี้ HGF ไม่มีผลต่อ (Proliferation) ของเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดี (RMCCA1 และ HuCCA1) การค้นพบนี้ น่าจะเป็นแนวทางการรักษาโรคมะเร็งทางเดินน้ำดีต่อไปในอนาคต Hepatocyte growth factor receptor (c-Met) plays an important role in many functions of cancer cells. We examined the role of c-Met and its downstream signaling molecules in cholangiocarcinoma cell lines RMCCA1 and HuCCA1. The expression of c-Met and its signaling cascade were determined in RMCCA1 and HuCCA1 cholangiocarcinoma cell lines by Western blotting. Small interfering RNA (siRNA) specific for c-Met was used to suppress the expression of c-Met. The proliferation, migration and invasion assay were tested in these cholangiocarcinoma cells treated with hepatocyte growth factor (HGF). Activation of c-Met with HGF triggered the signaling via the ERK cascade mediated by sequential phosphorylation of MEK1/2 and MAPK and induction of cholangiocarcinoma cell invasion. The expressing of c-Met in cholangiocarcinoma cells was suppressed by treatment with small interfering RNA (siRNA) specific for c-Met, and resulted in decrease in phosphorylation of MEK1/2. Furthermore, treatment with siRNA specific for c-Met or MEK inhibitor U0126 inhibited cholangiocarcinoma cells invasion induced by HGF. These results indicated that HGF and c-Met involved in the mechanism of cholangiocarcinoma cell invasion. It implies a potential role for the inhibition of c-MEt in the treatment of cholangiocarcinoma

บรรณานุกรม :
กวิญ ลีละวัฒน์ . (2550). ผลของการยับยั้ง RCAS1 ในการกระจายของมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปสู่ตับ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กวิญ ลีละวัฒน์ . 2550. "ผลของการยับยั้ง RCAS1 ในการกระจายของมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปสู่ตับ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กวิญ ลีละวัฒน์ . "ผลของการยับยั้ง RCAS1 ในการกระจายของมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปสู่ตับ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
กวิญ ลีละวัฒน์ . ผลของการยับยั้ง RCAS1 ในการกระจายของมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปสู่ตับ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.