ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและวิเคราะห์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและวิเคราะห์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
นักวิจัย : สุเทพ นิ่มสาย
คำค้น : Development , Economic cooperation , FDI , GMS , Sustainable , กลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขง , การพัฒนา , การพัฒนาอย่างยั่งยืน , ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG4780009 , http://research.trf.or.th/node/4041
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการศึกษาและวิเคราะห์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการค้า และการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พบว่าการค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมีอิทธิพล และแรงจูงใจเชิงบวกต่อรายได้ของประเทศคู่ค้า และมีผลกระทบในตรงกับข้ามต่อระดับอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ปัจจัยที่กระทบต่อการส่งออก รายได้จากต่างประเทศ และระดับอัตราแลกเปลี่ยนโดยแท้จริงมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อระดับการค้าและการลงทุนต่อกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สำหรับตัวแปรอื่นที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้นั้นมีผลกระทบต่อเพียงการเพิ่มขึ้น หรือลดลงต่อปริมาณการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ดังนั้นระดับการส่งออกจึงมีระดับนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวของปัจจัยอื่น รวมถึงเครือข่ายในการพัฒนาและต่อราคาสัมพัทธ์ ถึงแม้ว่าผลกระทบจะเป็นไปอย่างช้า และจากผลการศึกษาวิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในระยะยาวกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสามารถเพิ่มขีดความสามารถ และระดับการพัฒนาการค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) โดยการปรับและพัฒนาระบบการจัดการเศรษฐกิจมหภาค พัฒนาระบบการค้าและการลงทุนโดยเสรี รวมถึงการพัฒนาการส่งออก นอกจากนี้กลุ่มประเทศใน อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงควรจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบในด้านความแตกต่างและข้อจำกัดของปัจจัยต่างๆ ของประเทศสมาชิก อาทิ ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ ระบบและกลไกการพัฒนาภาคเอกชน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศสมาชิก เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน อันจะก่อให้เกิดระบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และการพัฒนาการค้าและการลงทุนเชิงพลวัตรอย่างอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลควรให้ความสำคัญและร่วมมือพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายและเขตการพัฒนา หรือเขตเศรษฐกิจ นอกจากนี้ กลุ่มประเทศสมาชิกควรตระหนักถึงอัตราการเติบโตของประชากรของแต่ละประเทศสมาชิก การพัฒนาด้านการค้าและการลงทุนในภาคการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากป่าไม้และธรรมชาติ โดยแต่ละประเทศควรจะต้องคำนึงถึงระดับการตัดไม้ทำลายป่าและการสูญเสียอันเกิดจากการชะล้างและเสื่อมสภาพของดิน ดังนั้นประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนัก และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการค้าและการลงทุน โดยต้องหลีกเลี่ยงเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาการค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคในลุ่มน้ำโขงนั้นถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนา ร่วมแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประเทศสมาชิก อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเชิงพลวัตรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต และจะสามารถช่วยพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอย่างยั่งยืนต่อไป The GMS countries’ trade and investments are positively influenced by major trading partner’s income, and are adversely affected by the real exchange rate. The lagged export variable, foreign income, and real exchange rate provide most of the explanatory power. The other variables contribute only marginally in explaining the variability of GMS countries’ exports. Thus, exports do significantly react to both movements in the activity variable and the relative price, though slowly. The long-run implication obtained from the research is that GMS countries can improve their foreign direct investments (FDI) positions by improving their macroeconomics management, liberalizing their FDI regimes and broadening their export bases. In addition, the existence of economic complementary in term of differential factor endowments, close geographic proximity, dynamic private-sector initiative and support form GMS governments could enhance the regional cooperation and integration more viable in the context of special economic zone or growth zones. However, the growth of population, the development of trade in agricultural and forest products almost certainly guarantee continued degradation of land and deforestation. A regional approach is needed to address this issue to avoid environmental impacts of trade in good and service as well as other social problems. The common recognition towards having a unique opportunity to develop the shared resource for mutual prosperity and to improve the lives of the 256 million people in GMS in a sustainable manner.

บรรณานุกรม :
สุเทพ นิ่มสาย . (2554). การศึกษาและวิเคราะห์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุเทพ นิ่มสาย . 2554. "การศึกษาและวิเคราะห์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุเทพ นิ่มสาย . "การศึกษาและวิเคราะห์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
สุเทพ นิ่มสาย . การศึกษาและวิเคราะห์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.